Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenia wypłacane pozaetatowym członkom samorządowego kolegium odwoławczego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PD.2-4117/211/I/2005

autor: Izba Skarbowa w Lublinie

data: 2005-12-15

słowa kluczowe:członek pozaetatowy, członkowie, samorządowe kolegium odwoławcze, zwolnienia przedmiotowe

Decyzja

Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.10.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 14.10.2005r., nr D-1/415/51/2005 w zakresie interpretacji prawa podatkowego:

  • zmieniam w/w postanowienie w sposób przedstawiony w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 08.09.2005r. płatnik - .... zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych wypłaca pozaetatowym członkom wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i zwrot kosztów podróży.

W związku z powyższym płatnik zwraca się z pytaniem czy wskazane wynagrodzenia, wypłacane na podstawie ww. przepisu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym? A ponadto czy w związku z tym, jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń?

W ocenie wnioskodawcy wynagrodzenia wypłacane pozaetatowym członkom kolegium odwoławczego nie są dietami i w związku z tym nie ma nich zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym.

W dniu 14.10.2005r. organ podatkowy I instancji wydał postanowienie nr D-1/415/51/2005 o interpretacji przepisów podatkowych, w którym stwierdził, że w przypadku wypłaty spornych wynagrodzeń, nie ma zastosowania zwolnienie określone art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest w nim bowiem mowa wyłącznie o dietach. Pozaetatowi członkowie otrzymują natomiast wynagrodzenie. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy dotyczy wyłącznie kwot wypłaconych z tytułu zwrotu kosztów podróży.

Na wydane postanowienie zostało wniesione w terminie zażalenie.

W uzasadnieniu zażalenia ..... wnosi o ponowne rozważenie zasadności pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych członkom Kolegium, wskazując na wyrok NSA z dnia 10 maja 2005r. sygn. Akt FSK 2536/04 oraz rozbieżności interpretacyjne w tym przedmiocie dokonywane przez Urzędy Skarbowe na terenie kraju.

Rozpatrując zażalenie zważono, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Źródła tych dochodów zawarte zostały w art. 10, a jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu jest działalność wykonywana osobiście - art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zaś za przychody z działalności wykonywanej osobiście należy uważać m.in. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek - art. 13 pkt 5 ustawy podatkowej.

W ocenie wnioskodawcy należałoby rozważyć, czy stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - zwolnić od opodatkowania (do kwoty 2.280,00 zł) wynagrodzenia pozaetatowym członkom samorządowego kolegiów odwoławczych wypłacanych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Zatem w przedmiotowej sprawie istota sporu sprowadza do rozstrzygnięcia czy otrzymywane wynagrodzenia pozaetatowych członków S.K.O. należy traktować jako diety - o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy podatkowej.

Wobec braku zdefiniowania słowa "dieta" na użytek ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, właściwym wydaje się odniesienie do definicji "słownikowych". W myśl których dieta to: wynagrodzenie dzienne związane z wypełnieniem szczególnych obowiązków czy funkcji. Natomiast zgodnie z podglądem NSA zaprezentowanym w powołanym wyżej wyroku z dnia 10 maja 2005r. sygn. Akt FSK 2536/04 - dieta o której mowa, jest pojęciem dość "pojemnym", w którym mogą się mieścić świadczenia pod różnymi nazwami np. rekompensata dla ławników, ryczałt czy też wynagrodzenie. O tym czy dane świadczenie jest dieta w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy podatkowej decyduje istota tego świadczenia.

Zatem przyjmując pogląd NSA, że dieta, o której mowa mieści się w zakresie pojęcia wynagrodzenie, gdyż między tymi pojęciami zachodzi stosunek podrzędności: każda dieta jest wynagrodzeniem ("z tytułu pełnienia szczególnych obowiązków) ale nie każde wynagrodzenie osób wykonujące czynności wymienione w art., 13 pkt 5 jest dieta - należy przyjąć, że wynagrodzenia pozaetatowych członków samorządowych kolegiów. są wolne od podatku dochodowego.

Reasumując, przysługujące na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i zwrot kosztów podróży pozaetatowych członków kolegium odwoławczego są przychodem z działalności wykonywanej osobiście korzystającym ze zwolnienia (do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280,00 zł). Zatem płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy do wysokości wskazanej kwoty.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak na wstępie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i wyłącznie z powodu jej niezgodności z prawem może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 30 dni od daty doręczenia. Skargę składa się w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY