Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Spółki dotyczyło powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, w związku z faktem, że obrót odbywa się w procedurze zawieszenia akcyzy.

sygnatura: 35-WPA-9116/317/05

autor: Izba Celna w Krakowie

data: 2005-12-14

słowa kluczowe:obowiązek podatkowy, wyroby akcyzowe zharmonizowane

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 7 września 2005 roku (data nadania w urzędzie pocztowym ? 7 września 2005 roku) wniesionego od postanowienia nr 351000-RPA-91103-29-1/05 z dnia 22 sierpnia 2005 roku wydanego przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego

odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia,
uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 11 lipca 2005 roku Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z pisma tego wynikało, że Spółka zajmuje się między innymi wewnątrzwspólnotowym nabywaniem i sprzedażą paliw. Wyroby akcyzowe zharmonizowane są sprzedawane i przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składami podatkowymi, przy czym transakcja sprzedaży może być również realizowana w ramach jednego składu podatkowego bez przemieszczania paliwa do kolejnego składu. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.

Pytania Spółki dotyczyły:
1. powstania u wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, w związku z faktem, że obrót odbywa się w procedurze zawieszenia akcyzy,
2. powstania u wnioskodawcy obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Zdaniem Spółki w omawianym przypadku nie powstaje zarówno obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, jak i obowiązek zapłaty opłaty paliwowej.Postanowieniem nr 351000-RPA-91103-29-1/05 z dnia 22 sierpnia 2005 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie udzielił Spółce, w zakresie pierwszego pytania, interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego stwierdzając, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Pełnomocnik Spółki wniósł zażalenie na wymienione postanowienie wnosząc o jego zmianę i stwierdzenie, że w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje u niego obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym i obowiązek zapłaty akcyzy. Pismem z dnia 17 listopada 2005 roku (data wpływu do Izby Celnej w Krakowie ? 22 listopada 2005 roku) uzupełniono zażalenie o należną opłatę skarbową oraz pełnomocnictwo.

Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy stwierdza, co następuje.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zmianami), obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Natomiast w myśl art. 5 tejże ustawy, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. W podatku akcyzowym, stosownie do brzmienia przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami) obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego jest między innymi wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego ? art. 4 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są:1) produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym;
2) przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju;
3) zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu.
Zgodnie z art. 27 ust. 4 cytowanej ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest łączne spełnienie przez podatnika następujących warunków:1) dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego;
2) złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Stosownie do treści przepisów ustawy o podatku akcyzowym zakończenie procedury zawieszenia akcyzy następuje:1) w przypadku otrzymania przez podatnika administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę ? art. 28 ust. 1 pkt 1,
2) w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy? art. 28 ust. 1 pkt 2.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy odnosi się wyłącznie do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zaś jej regulacja prawna wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy o podatku akcyzowym (dział II rozdział I od art. 26 do 29) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 ze zmianami).Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy oznacza, że na warunkach określonych w ustawie, mimo powstania obowiązku podatkowego (wobec wykonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu) nie powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Zakończenie procedury zawieszenia akcyzy następuję poprzez wygaśnięcie zobowiązania podatkowego lub poprzez zapłatę podatku. Z tego wynika, że procedura zawieszenia poboru podatku, z samego założenia może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy wykonana zostanie czynność, z którą ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Innymi słowy, zatrzymanie w czasie płatności podatku musi poprzedzać powstanie obowiązku podatkowego.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że Spółka na warunkach wynikających z wymienionych wyżej przepisów korzysta z procedury zawieszenia poboru akcyzy. Pytanie Spółki dotyczyło powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Zdaniem Spółki obowiązek taki nie powstaje. Z przytoczonych wyżej przepisów, formułujących zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wynika, że w przypadku sprzedaży tych wyrobów z zachowaniem warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje, zaś jego płatność ulega zawieszeniu.

We wniesionym zażaleniu pełnomocnik zarzuca sprzeczność stanowiska prezentowanego przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie z treścią art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. W myśl tego przepisu, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Powołany przepis odzwierciedla zasadę jednofazowości poboru podatku akcyzowego, ale warunkiem jego zastosowania jest określenie lub zadeklarowanie tego podatku w należnej wysokości. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy została zakończona poprzez wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, to nie zaistniała sytuacja, w której podatek został zadeklarowany lub określony w należytej wysokości. Z tej przyczyny przepis ten nie będzie miał zastosowania w stanie faktycznym opisanym przez Spółkę.

Kolejny zarzut dotyczący nie ustosunkowania się do kwestii sprzedaży wyrobów akcyzowych w ramach tego samego składu podatkowego nie znajduje uzasadnienia. Z treści wniosku Spółki wynikają dwa pytania: - powstania u wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, w związku z faktem, że obrót odbywa się w procedurze zawieszenia akcyzy,
- powstania u wnioskodawcy obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.
Realizacja transakcji w ramach jednego składu stanowiła element opisu stanu faktycznego do obu pytań. Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie udzielił odpowiedzi na oba pytania zadane przez Spółkę.

Składając zażalenie na omawiane postanowienie pełnomocnik Spółki wniósł o jego zmianę poprzez stwierdzenie, że w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje u niego obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym i obowiązek zapłaty akcyzy. Dyrektor Izby Celnej w Krakowie nie znajduje podstaw do przychylenia się do wniosku Spółki. W opisanym przez Spółkę stanie faktycznym, w zakresie pierwszego z zadanych pytań należy stwierdzić, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe, zaś Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie poprawnie zinterpretował obowiązujące przepisy. Pytanie to dotyczyło wyłącznie kwestii powstania obowiązku podatkowego, a nie obowiązku dokonania zapłaty tego podatku. Oznacza to, że zakres żądania wyrażonego w zażaleniu wykracza poza zakres udzielonej interpretacji. Skoro zaś zagadnienia zapłaty podatku akcyzowego nie stanowiło przedmiotu zapytania, w niniejszej decyzji nie można przychylić się do żądania pełnomocnika Spółki. Mając powyższe na uwadze ? orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Topolowa 5, z powodu jej niezgodności z prawem.Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY