Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. potwierdzenia stanowiska podatnika, zgodnie z którym odsetki od kredytu na zakup udziałów są kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia aż do całkowitej spłaty zadłużenia pomimo likwidacji spółki, w której udziały zostały nabyte za środki uzyskane z tego kredytu.

sygnatura: 1401/PD-4230Z-104/05/IJ

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-14

słowa kluczowe:aport, likwidacja, łączenie spółek, nabycie udziałów, odsetki od kredytu

D e c y z j a


Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b§ 5 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 października 2005 roku wniesionego przez Pełnomocnika Sp. z o. o. "O" na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 września 2005 r. znak 1472/ROP1/423-235/233/05/MC w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie podatnika

o r z e k a

- zmienić postanowienie organu pierwszej instancji i uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 9.01.2005 r. za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e


W dniu 9 sierpnia 2005 roku Spółka "O" wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego w indywidualnej sprawie podatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 9 sierpnia 2005 roku Spółka "O" zaciągnęła kredyt dewizowy, który w całości został przeznaczony na zakup udziałów w Spółce "O-I". Następnie w celu poprawy wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwo Sp. "O-I" zostaje wniesione aportem do spółki "A". Następnie "O-I" ulega likwidacji w zamian za co jej udziałowiec Spółka "O" otrzymuje udziały w spółce "A".
W związku z powyższym Spółka "O" wnosi o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym odsetki od kredytu na zakup udziałów są kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia aż do całkowitej spłaty zadłużenia pomimo likwidacji spółki, w której udziały zostały nabyte za środki uzyskane z tego kredytu.


Postanowieniem z dnia 26.09.2005 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.
Organ pierwszej instancji uznał, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy. Zdaniem Naczelnika II MUS w Warszawie w przedstawionym przez Spółkę "O" stanie faktycznym wniesienie aportem przedsiębiorstwa likwidowanej Spółki "O- I" w której zostały nabyte udziały sfinansowane z kredytu zaciągniętego przez Sp. z o. o. "O" spowodowało, że spółka "O". otrzymała w zamian udziały w spółce "A". W konsekwencji odsetki od kredytu przeznaczonego na objęcie udziałów jako wydatki poniesione przez udziałowca łączących się spółek na objęcie udziałów w połączonej spółce zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy stanowią koszty uzyskania przychodów dopiero w momencie zbycia udziałów spółki przejmującej.
W zaskarżonym postanowieniu organ pierwszej instancji stwierdza, iż wprawdzie Spółka w złożonym wniosku nie wyjaśniła dokładnie, iż nastąpić ma podział lub połączenie spółek lecz z informacji udzielonych przez spółkę organ pierwszej instancji wywnioskował, iż musiało nastąpić połączenie spółek poprzez przejęcie i dlatego będzie maił zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8c updop.


Pismem z dnia 4 października 2005 roku Podatnik złożył zażalenie w którym wnosi o zmianę postanowienia w całości. Postanowieniu zarzuca:

  • naruszenie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy polegające na uznaniu, iż koszty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w chwili poniesienia,
  • niewłaściwe zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy poprzez uznanie, iż przepis ten ma zastosowania do oceny stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę we wniosku z dnia 9 sierpnia 2005 r.

W uzasadnieniu zażalenia Spółka powołując się wyroki NSA oraz urzędową interpretację Ministerstwa Finansów z dnia 7 sierpnia 2002 roku znak BP4/AK-8214-6905-192/02 podtrzymuje stanowisko zawarte we wniosku, iż koszt odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów w spółce "O-I" powinien zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatków. Skutkiem tego w ocenie Strony nieprawidłowe jest stanowisko Naczelnika II MUS uznające, że w przedmiotowym stanie faktycznym odsetki od kredytu mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów w momencie "zbycia udziałów Spółki przejmującej".
Utożsamianie wniesienia przedsiębiorstwa aportem z transakcją połączenia lub podziału jest błędne i stanowi w ocenie Spółki o dokonaniu przez Naczelnika II MUS wykładni rozszerzającej przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy. Wykładnia taka polega na przyjęciu, iż wniesienie aportem przedsiębiorstwa do innej spółki a następnie przeprowadzenie likwidacji tej spółki jest tożsame z procesem połączenia lub podziału spółki kapitałowej. Takie postępowanie organu narusza prawo. W opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku brak jest informacji wskazujących na zaistnienie procesu połączenia lub podziału. Dlatego też niezrozumiałe jest odwołanie się przez organ pierwszej instancji do art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy co powoduje, że przedmiotowe postanowienie obarczone jest wadą nakazującą jego wyeliminowanie z obrotu prawnego.


Po analizie akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej uznaje zarzuty zawarte w zażaleniu za uzasadnione.


W ocenie organu drugiej instancji w przedmiotowej sprawie niezasadnie zastosowano art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią tego przepisu nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wydatki poniesione przez udziałowca spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych.
Istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest określenie zakresu znaczeniowego użytego w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy wyrazu "wydatków na nabycie". W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej przez wydatki o których mowa w tym przepisie należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji czy udziałów, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie można zaliczyć odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z nabyciem akcji.
Stanowiska powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 7 sierpnia 2002 roku znak PB4/AK-8214-6905-192/02 oraz szeregu wyrokach NSA.
Zdaniem Ministra Finansów należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie udziałów od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od tych pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie udziałów , niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są kosztem momencie zapłaty lub kapitalizacji.
W wyroku z dnia 07.09.2004 roku sygn. akt FSK 324/04 NSA stwierdził, iż odsetek od kredytu na wymieniony powyżej cel nie można uznać za koszt uzyskania przychodów tylko w wypadku jeżeli kredyt nie spełnia wymogu określonego w art. 15 ust. 1 ustawy tj. nie został zaciągnięty w celu osiągnięcia przychodu.
W przedmiotowej sprawie w konsekwencji dokonanych operacji Spółka "O" otrzymała w zamian za udziały Sp. z o. o. "O-I" nabyte w ramach zaciągniętego kredytu - udziały w spółce "A".
W oparciu o powyższe zasadne jest twierdzenie Podatnika, iż sporne odsetki spełniają przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy u opop.
Niewątpliwie taki stan rzeczy uzasadnia stanowisko Podatnika, iż w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania w art. 16 ust. 8c ustawy.
Bez znaczenia pozostaje fakt, iż ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę nie wynika, iż doszło do połączenia czy podziału spółek. W przedmiotowej sprawie nie ma bowiem zastosowania ani art. 16 ust. 1 punkt 8 ani art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy. Pojęcie "wydatki na nabycie" użyte w art. 16 ust. 1 pkt 8c winno być interpretowane tak jak w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8 updop.
Z uwagi na powyższe orzeczono jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY