Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można odliczyć całość podatku naliczonego ujętego w fakturach zakupu samochodów przeznaczonych do jazd próbnych.

sygnatura: PP III 443/1481/05/PO

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-12-14

słowa kluczowe:podatek naliczony, samochód osobowy

Pismem z dnia 01.06.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodu osobowego przeznaczonego do jazd póbnych.

Podatnik zajmuje się sprzedażą nowych samochodów osobowych. Zgodnie z umową co 6 miesięcy kupuje od swojego dostawcy samochody przeznaczone do jazd próbnych (tzw. pojazdy testowe), które rejestrowane są na Spółkę. Pojazdy będące przedmiotem zapytania zakupiono w maju i czerwcu 2005 r., przy czym ich dopuszczalna ładowność była mniejsza niż określona według wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Po 6 miesiącach użytkowania samochody te zostaną przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

W związku z powyższym Podatnik sformułował pytanie, czy może odliczyć całość podatku naliczonego ujętego w fakturach zakupu takich pojazdów. Sam stanął na stanowisku, że możliwe jest odliczenie całości tego podatku.

W oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko prezentowane przez Podatnika jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że do sytuacji opisanej w pytaniu nie znajdą zastosowania przepisy art. 86 ust. 4 cyt. ustawy, a w konsekwencji Podatnik może odliczyć jedynie 50 proc. podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 5.000 zł. Pojazdy testowe zakupione przez Spółkę nie są pojazdami specjalnymi, nie służą też do przewozu co najmniej 10 osób wraz z kierowcą, ani ich odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu nie stanowią przedmiotu działalności Podatnika. Zdaniem organu pierwszej instancji wspomniane samochody służą przede wszystkim do testowania przez klientów, a dalsza odsprzedaż nie jest zasadniczym celem ich zakupu.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, korzystając z uprawnień przewidzianych w przepisie art. 14b § 2 oraz § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał analizy zgromadzonego w sprawie materiału i stwierdził, że interpretacja udzielona przez organ pierwszej instancji jest błędna. W tej sytuacji konieczna jest zmiana na podstawie art. 14b ust. 5 pkt 2 wspomnianej ustawy.

Po pierwsze należy wskazać, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług stanowi jeden z podstawowych elementów konstrukcji podatku VAT. W konsekwencji wszelkie ograniczenia w tym zakresie należy interpretować w sposób ścisły. Przywołany wcześniej art. 86 ust. 4 stanowi, że ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów, przewidziane w art. 86 ust. 3 ustawy, nie ma zastosowanie m. in. jeżeli odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika.

W rozpatrywanej sprawie głównym przedmiotem działalność Spółki jest sprzedaż nowych samochodów osobowych danej marki. W tym celu Spółka nabywa również nowe samochody, które przez okres pierwszych 6 miesięcy służą wyłącznie do jazd testowych, a dopiero później są odsprzedawane. Kupno i sprzedaż tych pojazdów jest jednak niewątpliwe stałym, normalnym elementem działalności Podatnika i to bez względu na fakt, że są one na niego rejestrowane i początkowo służą do jazd próbnych. Wbrew twierdzeniom organu pierwszej instancji art. 86 ust. 4 ustawy nie wymaga aby celem zakupu takich pojazdów była natychmiastowa odsprzedaż, ustawodawca wszak nic na ten temat nie wspomina.

W konsekwencji dyspozycja wspomnianego przepisu znajdzie zastosowanie i Podatnik będzie mógł odliczyć całość podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie pojazdów przeznaczonych do jazd próbnych.

Jednocześnie zauważyć należy, iż z dniem 22 sierpnia 2005 r. ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) zmianie uległy przepisy art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Zmiana ta jednak pozostaje bez wpływu na interpretacje przepisów prawa podatkowego w przedstawionym zakresie zarówno w stanie prawnym obowiązującym do dnia 21 sierpnia 2005 r. jak również w chwili obecnej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY