Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę z o.o. z tytułu umowy - zlecenia podlega zwolnienieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym - ( .... ), określone tym przepisem kryteria dla skorzystania z przedmiotowej ulgi zostały spełnione. Zdaniem Podatnika Spółka ta wyłoniona w wyniku przetargu, bezpośrednio nadzoruje wykonawstwo robót remontowych drogi krajowej nr 4. W związku z tym, że w/w roboty finansowane są ze środków przyznanych na realizację tego zadania w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Jest ona również bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych.

sygnatura: PF-I-41171/INT/1/KB/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-06-03

słowa kluczowe:podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od wynagrodzeń, pomoc bezzwrotna, program pomocowy, zwolnienie

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia złożonego dnia 11 kwietnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 4 kwietnia 2004r. Nr PD-II - 415-9-2/2005 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących z funduszy bezzwrotnej pomocy zagranicznej -odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2005r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii ustalenia, czy dochody osiągnięte przez Pana z tytułu wykonywania czynności nadzoru budowlanego w ramach umowy zlecenia zawartej z firmą W spółka z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie są zwolnione z opodatkowania w trybie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 14 lipca 2003r. firma W Spółka z o.o. podpisała z Panem umowę - zlecenia, powierzając pełnienie obowiązków w zakresie nadzoru budowlanego nad remontowanym odcinkiem drogi krajowej nr 4. Spółka ta - jak Pan twierdzi - wyłoniona w wyniku przetargu bezpośrednio nadzoruje wykonawstwo robót remontowych drogi krajowej nr 4. W związku z tym, że w/w roboty finansowane są ze środków przyznanych na realizację tego zadania w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej, Spółka ta jest również bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych.
Tym samym zatrudniając Pana W powierzyła świadczenie usług, które są bezpośrednio związane z realizacją celu programu finansowanego środkami pomocy zagranicznej.
A zatem - Pana zdaniem - wynagrodzenie wypłacone z tytułu zawartej z tym podmiotem umowy - zlecenia korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym - ( .... ), bowiem określone tym przepisem kryteria dlaskorzystania z przedmiotowej ulgi zostały spełnione.

W dniu 4 kwietnia 2005r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wydał postanowienie Nr PD-II-415-9-2/2005 uznając, iż stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku jest nieprawidłowe.Stwierdzono, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniający z opodatkowania dochody uzyskane z tzw. środków pomocowych przez podmioty, które bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - w Pana przypadku nie ma zastosowania.
W zażaleniu na w/w postanowienie złożonym w dniu 11 kwietnia 2005r. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu wnosi Pan o zmianę w/w postanowienia na interpretację zgodną ze stanowiskiem przedstawionym we wniosku z dnia 6 marca 2005r. Zmianę postanowienia organu I instancji uzasadnia Pan spełnieniem warunków określonych powołanym wyżej przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla uzyskania przedmiotowego zwolnienia.
Ponadto uważa Pan, że interpretacja organu podatkowego jest nieprawidłowa, ponieważ błędnie przyjęto, iż bezpośrednim beneficjentem (wykonawcą ) przedsięwzięcia objętego programem ISPA jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Jak Pan twierdzi - zadaniem tej instytucji jest wyłącznie rozdział środków pomocowych na podmioty biorące udział w realizacji projektów współfinansowanych funduszem ISPA. Dodatkowo podnosi Pan, iż przedmiotowa interpretacja jest sprzeczna z zajętym w tej sprawie stanowiskiem Ministra Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 27 czerwca 2003r. Nr PB5/IMD-033-21-1128/03.

Rozpatrując złożone zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, co następuje.

    Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) - wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika z tzw. środków pomocowych, o ile dochody te spełniaj ą łącznie następujące kryteria:
  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracjilub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
    Oznacza to, że w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych przez podmioty, które:
  1. otrzymały bezzwrotne środki pomocowe bezpośrednio od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych lub,
  2. są beneficjentami pomocy - którzy otrzymali w/w środki za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Powyższe oznacza również, że przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników zatrudnionych przez w/w podmioty, a także wynagrodzeń i świadczeń osób, którym podmioty te bezpośrednio realizujące cel programu zlecają wykonanie określonych prac w związku z wykonywaniem programem.

Z przedłożonych przez Pana dokumentów wskazujących na stan faktyczny w sprawie wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie działająca w imieniu Ministerstwa Infrastruktury w dniu 11 marca 2003r. podpisała Umowę na usługi. Pomoc finansowa Wspólnoty Europejskiej. Projekt ISPA z W Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Jako "Instytucja Kontraktująca" i dysponent zagranicznych środków pomocowych GDDKiA zleciła w/w firmie angielskiej będącej - stosownie do postanowień kontraktu -"konsultantem" świadczenie usług w zakresie zarządzania i nadzoru nad Projektem "Wzmocnienie nawierzchni na drodze krajowej Nr 4 Kraków - Targowisko - Tarnów o numerze identyfikacyjnym: Europe Aid /112013/D/SV/PL ("Usługi").
Z kolei firma W Spółka z o.o. w Polsce jako Reprezentant podmiotu zagranicznego W zawarła z Panem jako podwykonawcą w dniu 14 lipca 2003r. umowę zlecenia NR 12 /NR 4 powierzając - w ramach ww. kontraktu głównego -pełnienie obowiązków inżyniera d/s Mostów na Odcinku I. Niniejszą umową zlecenia - co potwierdza treść § 4 umowy - ustalono miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w kwocie 7500,00 zł ( netto ) plus należny podatek VAT , przy czym nie wskazano, aby wynagrodzenie to w jakiejkolwiek części było finansowane ze środków funduszu ISPA. Jednocześnie strony umowy ustaliły, iż płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę i na wskazane konto bankowe ( § 9 umowy).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że bezpośrednim dysponentem środków pomocowych i jednocześnie podmiotem upoważnionym do ich rozdziału jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Natomiast prace określone kontraktem, sfinansowane ze środków pomocowych realizowane są bezpośrednio przezpodmiot zagraniczny tj. W Ltd, ( Wielka Brytania ), ponieważ wyłącznie on jest stroną umowy zawartej 11 marca 2003r. z Instytucją Kontraktującą i jako "pierwszy" otrzymał z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad bezzwrotne środki pomocowe na realizację zadania objętego programem współfinansowanym z funduszu ISPA. A zatem jest beneficjentem tych środków.
W tym stanie rzeczy tut. organ odwoławczy podziela Pana stanowisko zawarte w zażaleniu, iż organ podatkowy I instancji nieprawidłowo przyjął, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest beneficjentem środków pomocowych. Niemniej jednak kwestia ta pozostajebez znaczenia dla podjętego w omawianej sprawie rozstrzygnięcia.
Ponadto tut. organ odwoławczy zauważa, że powierzone umową - zlecenia zadania - wbrew Pana twierdzeniu - nie wykonuje Pan bezpośrednio dla firmy W Ltd. ( Wielka Brytania ). Jak wyżej nadmieniono obowiązki inżyniera d/s Mostów na Odcinku Iw czasie remontu drogi krajowej nr 4 wykonuje Pan na rzecz Spółkiz o.o. W w Warszawie, która zobowiązała się również do wypłatywynagrodzenia z tytułu wykonywania powierzonych Panu zadań.
Dlatego też należy przyjąć, że tylko "pośrednio" i w ograniczonym umową - zlecenia zakresie uczestniczył Pan przy realizacji zadania objętego programem pomocy zagranicznej, natomiast bezpośredniego wykonawstwa robót podjęła się W Ltd.
W związku z tym, że w obowiązującym w 2003r., a także w 2004r. stanie prawnym ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają dochody uzyskane przez osoby ( prawne, fizyczne ), które zawarły umowę z bezpośrednim dysponentem środków pomocowych na realizację celu programu finansowanego ze środków pomocowych - przedmiotowa ulga podatkowa, o której umowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym - od osób fizycznych nie będzie miała w Pana przypadku zastosowania.
Tym samym nie będą zwolnione z opodatkowania uzyskane przez Pana wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Spółki z o.o.

W opisanym stanie faktycznym sprawy, należy stwierdzić, iż prawidłowe jest zaskarżone postanowienie organu podatkowego I instancji, stąd orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY