Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawkę podatku VAT należy opodatkować dostawę okularów korekcyjnych wykonywanych na zamówienie klienta?

sygnatura: PP-3/i/4407/30/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2003-06-10

słowa kluczowe:okulary, oprawa okularowa

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 01.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 15.03.2005 r. nr PP/443-6/05-2 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60)

zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest prawidłowa

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02.02.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 31.01.2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Zapytanie Spółki dotyczy określenia wysokości stawki podatku VAT jaką należy opodatkować dostawę okularów korekcyjnych wykonywanych na zamówienie klienta. Zdaniem Spółki dostawa okularów korekcyjnych podlega opodatkowaniu stawką 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu w postanowieniu z dnia 15.03.2005 r., nr PP/443-6/05-2 nie podzielił stanowiska Spółki i stwierdził, iż zastosowanie stawki 7% dla dostawy okularów leczniczych byłoby możliwe jedynie w sytuacji, gdyby zostały one zaprojektowane i wytworzone specjalnie na potrzeby indywidualnego klienta, zgodnie z dokumentacją medyczną dotyczącą konkretnego pacjenta. Z tego względu w przypadku dostawy okularów leczniczych wykonywanych przez zakłady optyczne na receptę, dostawa soczewek okularowych, klasyfikowanych do symbolu PKWiU 33.40.11 będzie podlegała opodatkowaniu stawką 7% - zgodnie z poz. 103 załącznika nr 6 do ustawy, natomiast dostawa oprawek okularowych będzie opodatkowana stawką 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

W dniu 01.04.2005 r. Spółka wniosła pismo, które zgodnie z oświadczeniem Pana X, jednego ze wspólników Spółki, zawartym w protokole spisanym w dniu 13.04.2005 r. jest zażaleniem na przedmiotowe postanowienie. W powyższym zażaleniu Spółka prosi o wyjaśnienie:
- na jakiej podstawie Izba Skarbowa decyduje o klasyfikacji wyrobów które mają określony numer PKWiU,
- w którym momencie wyrób medyczny przestaje być wyrobem medycznym i dlaczego oprawa okularowa, która zgodnie z wydanym certyfikatem jest wyrobem medycznym ma być opodatkowana stawką 22%,
- jak należy rozumieć sformułowanie, zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu, iż "dostawa oprawek okularowych będzie opodatkowana stawką 22%",
- co należy zrobić z obiegiem dokumentów, które są wystawione na 7% a powinny być wystawione na 22%?
Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Dostawa okularów korekcyjnych (towaru składającego się z oprawek i zamontowanych w nich soczewek) uznanych za wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Dostawa okularów innych niż korekcyjne podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
W sytuacji gdy przedmiotem dostawy są odrębnie soczewki okularowe i oprawki, stanowią one odrębne przedmioty dostawy w związku z czym powinny być osobno wykazane na fakturze i opodatkowane stawką właściwą dla poszczególnych towarów, tj. dla soczewek okularowych (PKWiU 33.40.11) - 7 % stawką (poz. 103 załącznika nr 3, a dla oprawek do okularów - 22% stawką.
Oprawki okularowe bowiem, w przypadku gdy stanowią odrębny przedmiot dostawy podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy w oprawkach tych zamontowane zostaną później szkła korekcyjne, czy inne. Oprawki okularowe stają się bowiem wyposażeniem wyrobu medycznego dopiero po zamontowaniu w nich szkieł korekcyjnych.
Stanowisko powyższe jest zgodne z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 07.04.2005 r., Nr PP3-812-836/2004BL/2634 PP, która nie była znana Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w dniu wydawania przedmiotowego postanowienia.

Ustosunkowując się do podniesionego przez Spółkę w zażaleniu zapytania, co należy uczynić z obiegiem dokumentów, które są wystawione na 7% a należałoby odprowadzić podatek w wysokości 22% należy stwierdzić, że kwestia ta nie była przedmiotem zapytania podatnika we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji, a została podniesiona dopiero w złożonym zażaleniu.

Z w/wymienionych względów orzeczono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY