Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy płatnik słusznie postąpił naliczając od dochodu uzyskanego przez wspólnika spółki z o. o. (obywatela Niemiec) w związku z odkupieniem przez spółkę udziałów celu dobrowolnego umorzenia, podatek w oparciu o art. 30b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: ZF/415-28/07

autor: Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

data: 2003-08-30

słowa kluczowe:opodatkowanie dochodów kapitałowych, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka mająca osobowość prawną odkupiła w celu dobrowolnego umorzenia udziały od wspólnika (będącego obywatelem Niemiec). Otrzymany przez zbywającego dochód wyliczony na podstawie art. 30b ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany został następnie zgodnie z art. 30b ust. 1 tej ustawy.

Ponadto wezwaniem z dnia 13 marca 2007 r. Minister Finansów wezwał Pytającą do uzupełnienia przedstawionego we wniosku z dnia 12 lutego 2007 r. stanu faktycznego. W odpowiedzi Strona dnia 14 marca 2007 r. przedstawiła, iż udziałowcem jest obywatel Niemiec, jednakże Spółka nie posiada wiedzy na temat miejsca jego zamieszkania i pomimo starań do dnia udzielenia wyjaśnień nie uzyskała od niego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Wobec tego Minister Finansów uznał się za niewłaściwy do załatwienia rzeczonego wniosku w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa, wskazując jednocześnie, iż wystąpienie nie stanowi zapytania w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych i działając w trybie art. 170 w zw, z art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa przekazał to zapytanie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Poznań ? Nowe Miasto celem rozpatrzenia w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskująca zwraca się z zapytaniem, czy w przytoczonym stanie faktycznym, jako płatnik, słusznie postąpiła naliczając podatek w przedstawiony powyżej sposób.

Płatnik uważa, że prawidłowo postąpił opodatkowując uzyskany przez sprzedającego dochód w zaprezentowany sposób.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i ustalenia poczynione przez Ministra Finansów Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań ? Nowe Miasto zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Uszczegółowieniem powołanego wyżej przepisu jest art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Stosownie do treści art. 24 ust. 5d dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Od powstałego w ten sposób dochodu (przychodu) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

W świetle powyższego w przedstawionej sytuacji dochodem z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia będzie nadwyżka przychodu otrzymanego z tego tytułu nad kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy, i w ten sposób ustalony dochód stanowi podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego uzyskany przez udziałowca dochód (przychód) opodatkowany powinien zostać 19% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w trybie art 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie w ramach art 30b ust 1 tej ustawy.

Zatem stanowisko wnioskującej wyrażone we wniosku tut. organ podatkowy postanowił uznać za nieprawidłowe.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań ? Nowe Miasto zauważa, iż dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w postaci ryczałtu w wysokości 19% osiągniętego przychodu, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta z krajem miejsca zamieszkania odbiorcy dywidend nie stanowi inaczej. Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje zasada, że zastosowanie stawki podatku wynikającego z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania możliwe jest wyłącznie pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji, czyli zaświadczenia o miejscu zamieszkania podatnika za granicą dla celów podatkowych. W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę przewidziane są różne stawki podatku zryczałtowanego pobieranego przez spółkę, która wypłaca dywidendę odbiorcy będącemu osobą fizyczną (np. Niemcy ? 15%)

Powyższa interpretacja jest oparta o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz o stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia przedstawionego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY