Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób należy opodatkować równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacony dla członków rodziny po zmarłym emerycie?

sygnatura: DD/406-25/05

autor: Urząd Skarbowy w Chełmie

data: 2003-06-03

słowa kluczowe:emeryci, lokal mieszkalny, rodzina, straż pożarna

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego wypłacanego dla członków rodzin po zmarłym emerycie - postanawia uznać stanowisko za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Komenda Państwowej Straży Pożarnej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowiania przepisów prawa podatkowego, dotyczącego sposobu opodatkowania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego wypłacanego dla członków rodziny po zmarłym emerycie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego dla członków rodziny po zmarłym emerycie na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1230, art. 67 i 77, rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.1998r. Dz.U. Nr 15, poz.67 oraz ustawy z dnia 18.02.1994r. Dz.U. Nr 53, poz. 214. art. 29 o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy). Wątpliwości dotyczą opodatkowania tego świadczenia. Zdaniem Komendy wypłata równoważnika pieniężnego winna być zwolniona z opodatkowania.
Naczelnik Urzędu Skarbowego uwzględniając obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie podziela stanowiska Podatnika w wyżej przedstawionej sprawie. W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz.176) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c ustawy. Art. 21 ust. 1 pkt 77 powołanej ustawy przewiduje zwolnienie od podatku, ale równoważników pieniężnych za brak kwatery wypłacanych między innymi strażakom Państwowej Straży Pożarnej do wysokości nie przekraczającej kwoty 2.280 zł.
Wypłacony członkom rodzin równoważnik pienięzny za remont lokalu mieszkalnego należy zakwalifikować jako "przychód z innych źrodeł" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy. W myśl powołanego przepisu za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci czlonka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodow określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego dla członków rodziny ma zastosowanie art. 42 w/w ustawy, w myśl ktorego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej ,które dokonują wypłat należności lub świadczeń, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52c ustawy, od których nie są obowiązane pobiera zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego mają obowiązek sporządzić informację wedlug ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.
Wykazany w informacji PIT-8C przychód podlega opodatkowaniu łącznie z innymi dochodami osiągniętymi w roku podatkowym w zeznaniu rocznym, składanym zgodnie z art. 45 ust. 1 powołanej ustawy w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY