Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wpłacane pracownikom Urzędu Gminy ryczałty na podstawie umów zawartych z pracodawcą na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów slużbowych są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

sygnatura: DF-415/04/05

autor: Urząd Skarbowy w Pile

data: 2003-03-23

słowa kluczowe:jazda miejscowa, ryczałty, samochód prywatny

Wnioskiem z dnia 18.01.2005r. - (wpływ 20.01.2005r.) płatnik wystąpił o udzielenie interpretacji podatkowej w trybie art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa na zapytanie w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych pracownikom ryczałtów na jazdy lokalne za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownicy urzędu gminy, kierownicy jednostek budżetowych, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły mają przyznany na podstawie umowy miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne na używanie prywatnego samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych.Zwrot kosztów - ryczałt wynikający z limitu kilometrów oraz stawek określonych dla pojemności silnika wypłacany jest po przedstawieniu pisemnego oświadczenia pracownika o używaniu pojazdu do celów służbowych.W ocenie płatnika ryczałty wypłacane na podstawie umów zawartych z pracodawcą w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm. ), są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Analizując obowiązujący stan prawny należy zważyć, co następuje :Z dniem 1.01.2004r. został uchylony przepis art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ), który dotyczył zwolnienia od podatku otrzymywanych przez pracowników kwot z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych na potrzeby zakładu pracy : - w celu odbycia podróży służbowej ( jazdy zamiejscowej ),- w jazdach lokalnych do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.Przy jazdach zamiejscowych odbywanych w trakcie podróży służbowych otrzymany zwrot kosztów przejazdu korzysta nadal ze zwolnienia na podstawie art.21 ust. 1 pkt 16 ustawy.

Jednakże ustawą z dnia 20.04.2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 93, poz. 894 ) do zwolnień przedmiotowych w art. 21 wprowadzono pkt 23b.Na jego podstawie wolny od podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy,w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika, przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Ryczałt i stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 ).

Obecny zakres zwolnienia nie ma charakteru powszechnego, obejmuje tylko ściśle określone kategorie pracowników.Nowe zwolnienie dotyczy m.in. listonoszy i pracowników służby leśnej, ponieważ uprawnienia w tym zakresie wynikają z ustaw :- dla listonoszy z ustawy z dnia 30.07.1997r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska " (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm. ),- dla pracowników służby leśnej z ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach ( Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm. )

Możliwość przyznania przez Urząd Gminy dla pracowników zwrotu kosztów za używanie samochodu osobowego na jazdy lokalne do celów służbowych nie wynika wprost z przepisów ustawy, lecz następuje na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej na zasadach określonych w w/cyt. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.Spełnienie warunków zawartych w w/w rozporządzeniu oraz art. 23 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia zwrotu kosztów za używanie prywatnego samochodu przez pracownika z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwrot przedmiotowych wydatków byłby zwolniony z opodatkowania tylko w przypadku, gdyby obowiązek wypłaty albo możliwość przyznania prawa do ich zwrotu nakładały na urząd gminy przepisy ustawy.

Wobec powyższego kwoty wypłacone ( ryczałty samochodowe ) pracownikom Urzędu Gminy z tytułu używania prywatnych samochodów dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych są ich przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pracodawca powinien jako płatnik zsumować wypłacone pracownikowi kwoty "ryczałtów samochodowych" z innymi przychodami ze stosunku pracy i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek, stosując zasady określone w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W świetle powyższego, stanowisko przedstawione przez płatnika należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY