Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy rozliczający się z podatków na zasadach ogólnych ( prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów) przedsiębiorca prowadzący skup zwierząt rzeźnych od rolników ryczałtowych do dalszej odsprzedaży, w sytuacji kiedy na fakturze VAT RR wystawionej rolnikowi ryczałtowemu jako formę zapłaty na żądanie tegoż rolnika wpisał ?gotówka? i w tej firmie należność została uregulowana przez co utracił możliwość odliczenia VAT naliczonego, może tę samą kwotę wpisać jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: US-22/POI/415/3/06/JP

autor: Urząd Skarbowy w Przasnyszu

data: 2003-03-23

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, podatek naliczony, rolnik ryczałtowy, zryczałtowany podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2006 r Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu uznaje za prawidłowe stanowisko Podatniczki w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych podatku naliczonego w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie przysługuje obniżenie kwoty podatku od towarów i usług.

W dniu 07.03.2006 r zwróciła się Podatniczka z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W złożonym wniosku prosi Pani o odpowiedz na pytanie: Czy rozliczający się z podatków na zasadach ogólnych ( prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów) przedsiębiorca prowadzący skup zwierząt rzeźnych od rolników ryczałtowych do dalszej odsprzedaży, w sytuacji kiedy na fakturze VAT RR wystawionej rolnikowi ryczałtowemu jako formę zapłaty na żądanie tegoż rolnika wpisał ?gotówka? i w tej firmie należność została uregulowana przez co utracił możliwość odliczenia VAT naliczonego, może tę samą kwotę wpisać jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W złożonym wniosku sformułowała Pani własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż naliczony podatek z takich faktur VAT RR, można wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako koszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu wyjaśnia co następuje:

Podatnik nabywający od rolników ryczałtowych ich zwierzęta rzeźne, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, na nabywane produkty wystawia faktury VAT RR, w których określony jest pięcioprocentowy zryczałtowany podatek VAT. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony do odliczenia od podatku należnego, pod warunkiem, że spełnione zostaną ustawowe dyspozycje.

Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 ze zmianami.) zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 tejże ustawy, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że :nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną, zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowanego nie później niż 14-go dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności, w dokumencie stwierdzających dokonanie zapłaty, o której mowa w punkcie 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Z przytoczonych przepisów wynika, że nabywca produktów rolnych ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych, jeżeli spełni warunki określone wyżej podanymi przepisami. Z przedstawionego przez Podatniczkę stanu faktycznego wynika, że zapłata nastąpiła gotówką, wobec czego nie został spełniony warunek z art. 116 ust 6 ustawy wyżej cytowanej ustawy. Tak więc podatek naliczony wynikający z takiej faktury stanowi koszt uzyskania przychodów na mocy art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 powołanej ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a powyżej cytowanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony: jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, w tej części, której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług ? jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu stwierdza, że stanowisko Pani w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej na powyższe postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY