Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu uiszczanych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych.

sygnatura: NUS-MPPiO/443-60/1/05/06

autor: Urząd Skarbowy w Kłobucku

data: 2003-03-16

słowa kluczowe:moment powstania obowiązku podatkowego, opłata za użytkowanie wieczyste

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, pobierane są od użytkowników wieczystych opłaty roczne. Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami opłaty winny być wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku.
Wątpliwości dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu tych opłat, a mianowicie: czy obowiązek powstaje z chwilą wykonania usługi tzn. w momencie, gdy upłynie czas, na który dana nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, czy też w momencie wnoszenia opłat rocznych, które traktuje się jak zaliczki na poczet wykonanej usługi.

Zdaniem wnioskodawcy od dnia 15 lutego 2005r. obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku uiszczenia ww. opłaty powstaje z dniem jej otrzymania.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) od dnia 1 maja 2004r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Dostawa towarów została zdefiniowana w przepisach ustawy jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel (art. 7 ust. 1). Oddanie nieruchomości gruntowej nie mieści się w zakresie definicji towarów zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie daje praw do rozporządzania gruntem jak właściciel, jednocześnie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, uznane jest za świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Ponieważ oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą towarów, należy uznać że jest ono świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. (Dz. U. nr 145, poz. 1541) zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970) wprowadzono zapis § 3a, zgodnie z którym począwszy od dnia 25 czerwca 2004r. w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 17, poz. 150) od dnia 15 lutego 2005r. przestał obowiązywać powyższy § 3a rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.
Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia w przypadku pobrania po dniu 24 czerwca 2004r. a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, całości lub części należności z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - przed upływem terminu ich płatności - obowiązek podatkowy z tytułu pobrania tych należności powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat (wpłat).

W świetle powyższego od dnia 15 lutego 2005r. obowiązek podatkowy w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych będzie powstawał na zasadach ogólnych określonych w ustawie o VAT, tj. zgodnie z art. 19 cyt. ustawy.
W myśl ww. art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.
W przypadku, gdy czynność powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7 dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (ust. 4 art. 19). Należy zaznaczyć, iż zgodnie z ust. 11 ww. artykułu ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Ponieważ użytkowanie wieczyste ma charakter usługi ciągłej, zgodnie z ww. ogólnymi zasadami przewidzianymi w ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat należnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Należy też zwrócić uwagę, że w § 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zawarty został przepis przejściowy, odnoszący się do sytuacji, gdy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wniesione zostały po dniu 24 czerwca 2004r. (czyli po wprowadzeniu uchylonego obecnie przepisu § 3a), a przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia i przed upływem terminu płatności tych opłat - w takim przypadku obowiązek podatkowy nadal powstał będzie z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłobucku stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY