Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka, jako działająca w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 2003 roku, ma obowiązek składania jako załącznika do deklaracji CIT 2, deklaracji CIT-S?

sygnatura: 1473/438/WD/423/12/06/TC

autor: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

data: 2003-03-03

słowa kluczowe:deklaracja podatkowa, informacja, specjalna strefa ekonomiczna, złożenie deklaracji

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. z grudnia 2005r., żądającego udzielenia pisemnej interpretacji zastosowania prawa podatkowego w zakresie czy Spółka, jako działająca w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 2003 roku, ma obowiązek składania jako załącznika do deklaracji CIT 2, deklaracji CIT-S - Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane w wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z grudnia 2005r. Spółka wystąpiła do III MUS w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania prawa podatkowego z zapytaniem czy Spółka, jako działająca w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 2003 roku, ma obowiązek składania jako załącznika do deklaracji CIT-2, deklaracji CIT-S.

Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący:

Spółka prowadzi na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej zwaną Strefą) działalność gospodarczą rozumianą jako działalność produkcyjna handlowa i usługowa w zakresie wyrobów, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego: usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników, oraz działalność pomocnicza niezbędna do realizacji zakresu określonego powyżej. W efekcie Spółka dokonuje renowacji zużytych skrzyń biegów. Nie podlegające renowacji skrzynie, bądź też pozostałe w wyniku renowacji produkty uboczne Spółka sprzedaje jako złom.

Od początku swej działalności, aż do września 2005 roku włącznie Spółka odnotowywała stratę z działalności prowadzonej na terytorium Strefy. W październiku 2005 roku, Spółka po raz pierwszy odnotowała zysk podatkowy. Z uwagi jednak na przepisy art. 17 ust. 1 pkt 34 Spółka korzysta ze zwolnienia od opodatkowania tego dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych. Powstały jednak wątpliwości dotyczące sposobu korzystania ze zwolnienia z podatku oraz sposobu deklarowania (informowania) owego zwolnienia do właściwego organu podatkowego.

Stanowisko spółki :

Spółka od początku swojej działalności wypełnia miesięczne deklaracje podatku dochodowego CIT-2. W październiku 2005 roku Spółka odnotowała po raz pierwszy dochód, który stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie zatem Spółka sporządziła obok deklaracji CIT-2, również CIT-2/0.Z uwagi jednak na to, że Spółka działa w Strefie na podstawie zezwolenia udzielonego po dniu 1 stycznia 2001 roku na Spółce nie ciąży obowiązek składania miesięcznych deklaracji CIT-S, jako załącznika do deklaracji CIT-2. Przemawia za tym sama treść deklaracji CIT-S.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, jak niżej:

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu 31 grudnia 2000r. korzystający ze zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych, wypełniają tylko informacje CIT-2/O i CIT-/8O, ponieważ z tych formularzy nie wynika obowiązek przenoszenia danych z załącznika CIT-S, przedsiębiorcy ci nie składają CIT-S.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr257, poz. 2156), począwszy od dnia 1 stycznia 2006r. nie obowiązuje druk informacji CIT-S, a obowiązek przekazania danych niezbędnych do określenia wielkości dochodu wolnego uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej w strefie został przeniesiony do informacji CIT-2/O (załącznik nr 12 rozporządzenia) i CIT-8/O (załącznik nr 13 rozporządzenia).

W związku z powyższym stanowisko Spółki uznano za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY