Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stowarzyszenie zwykłe nie prowadzące działalności gospodarczej podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy jego dochód podlega zwolnieniu przedmiotowemu ?

sygnatura: II/423-1/200/69615/06/KPS

autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

data: 2003-01-30

słowa kluczowe:dochody wolne od podatku, gospodarka nieruchomościami, zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nie prawidłowestanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2005r.

Wnioskiem z dnia 21 grudnia 2005 r. (data wpływu 27.12.2005 r.) Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem czy stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej musi składać deklaracje miesięczne na wzorze CIT-2 oraz czy dochód Stowarzyszenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Według załączonej informacji Stowarzyszenie powstało z konieczności utrzymania podstawowych elementów obsługi budynku mieszkalnego w sytuacji gdy formalny jego właściciel i administrator z racji zajęcia kont bankowych przez Komornika Sądu nie był w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków . W obecnej chwili Stowarzyszenie musiało zadbać o wywóz śmieci ,omiatanie posesji i uprzątania śniegu, wykonywanie bieżących napraw budynku. W dalszej perspektywie będzie konieczne działanie w kierunku podjęcia współpracy z instytucjami dostarczającymi wodę i ciepło . Aby posiadać środki finansowe na bieżące potrzeby i działalność mieszkańcy bloku w trakcie zebrania założycielskiego przyjęli regulamin Stowarzyszenia, na podstawie którego zobowiązali sie do uiszczania składek o których mowa w w/w regulaminie. Zatem Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a zostało powołane do realizacji swoich celów na zasadzie dobrowolnych składek i społecznej działalności swych członków dla ich wspólnego dobra. W uzupełnieniu z dnia 17.01.2006 roku (data wpływu 18.01.2006 r.) Podatnik poinformował , iż jego zdaniem Stowarzyszenie nie musi składać deklaracji CIT-2, ponieważ dochody stowarzyszenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

godnie z art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uzyskane przez osoby prawne, których zdaniem jest administrowanie nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców domów - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Przepis ten został uchylony przepisem art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957) zmieniającej ustawę z dniem 01 stycznia 2004 r. z tym, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4o w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. Zdaniem tutejszego organu podatkowego Stowarzyszenie nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie tego przepisu ponieważ według przedłożonego Regulaminu nie ma osobowości prawnej, a przepis art. 17 ust. 1 pkt. 4o dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną.

Stowarzyszenia mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 wg którego wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Warunkiem korzystania ze zwolnienia opodatkowania dochodu jest realizowanie celów wymienionych w przepisie oraz przeznaczanie dochodu na te cele.

W myśl art. 7 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty: w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z kolei art. 7 ust. 2 stanowi, iż dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą . Mając na uwadze zapis treści art 7 Stowarzyszenie winno prowadzić ewidencję przychodów i kosztów ustalając na ich podstawie dochód lub stratę na koniec roku podatkowego (Stowarzyszenie obowiązują przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ).

Zatem mając na uwadze powyższe przepisy dochód Stowarzyszenia nie może być zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych ani na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4o, ani na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej, według akt rejestracyjnych tutejszego organu podatkowego zostało zarejestrowane jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Nie posiada również statutu. Swą działalność opiera na Regulaminie uchwalonym na zebraniu założycielskim. Wg załączonego do wniosku regulaminu celem działania Stowarzyszenia jest bieżące gospodarowanie nieruchomością oraz reprezentowanie jej mieszkańców w stosunku do osób trzecich. Zdaniem tutejszego organu podatkowego działalność Stowarzyszenia nie może być zwolniona przedmiotowo na podstawie art 17, ponieważ cele realizowane przez Stowarzyszenie nie są wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, stanowisko Podatnika należy uznać za nie prawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowych do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY