Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nabycie usług finansowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 74.87.12-00.00 ?Usługi świadczone przez agencje inkasa? świadczonych przez firmę z siedzibą w Szwajcarii na rzecz Podatnika stanowi import usług?

sygnatura: 1449/2BV/443/2006/9/KA

autor: Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

data: 2003-01-09

słowa kluczowe:import usług, miejsce świadczenia usług, nabycie od podmiotu zagranicznego, usługi finansowe

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowym podaniu Federacja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w związku ze świadczeniem na rzecz Federacji usług finansowych przez firmę X. z siedzibą w Szwajcarii. We wniosku podano informację, że usługi świadczone przez X mieszczą się w grupie PKWiU 74.87.12-00.00 jako ?usługi świadczone przez agencje inkasa? i polegają na dokonywaniu rozliczeń finansowych tj. płatności za towary dostarczane przez Federację na rzecz Y. Z tytułu świadczonych usług firma X będzie otrzymywała od Federacji wynagrodzenie w wysokości równowartości ustalonego punktu procentowego od każdej dokonanej kwoty płatności. Firma X nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce.

Do przedstawionego stanu faktycznego Federacja wystąpiła z zapytaniem czy usługi świadczone przez firmę X należy traktować jako import usług finansowych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Należy uznać, że wniosek Federacji w praktyce obejmuje dwie kwestie:1. Czy nabycie usług finansowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 74.87.12-00.00 ?Usługi świadczone przez agencje inkasa? świadczonych przez firmę z siedzibą w Szwajcarii na rzecz Podatnika stanowi import usług?2. Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku importu opisanych wyżej usług finansowych?

Zdaniem Federacji świadczone przez firmę X usługi traktować należy jako import usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie pierwszej spośród wymienionych wyżej kwestii (drugą sprawę rozpatrzono odrębnie), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście zważył, co następuje:

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju,- odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,- eksport towarów,- import towarów,- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Ze względu za zakres przedmiotowego wniosku, spośród wskazanych powyżej czynności analizy wymaga jedynie odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju ? pozostałe czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług związane są bowiem z obrotem towarowym. Rozpatrzenie wniosku wymaga określenia czy opisane we wniosku czynności należy uznać za usługę a następnie określenia miejsca świadczenia przedmiotowej usługi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W analizowanym przypadku występuje świadczenie (inne niż dostawa towarów), polegające na dokonywaniu rozliczeń finansowych za towary dostarczone do Y. Świadczenie to ma charakter odpłatny, należy więc uznać, że spełnione są warunki określone w art. 8 ust. 1.

Miejsce świadczenia usług określają przepisy art. 27 i 28 ust. 1 ? 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy, tj. § 4 ? 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), przy czym zastosowanie poszczególnych przepisów zależy od rodzaju usług, a także od charakteru usługobiorcy i świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki, świadczonych na rzecz:- osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (tj. poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy), lub- podatników (tj. podmiotów wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, zgodnie z definicją zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy) mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę,miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W przypadku usług wymienionych w art. 27 ust. 4 elementem decydującym o miejscu świadczenia jest więc status nabywcy i charakter usługi. Usługi, o których mowa w zapytaniu, należy zaliczyć do usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 4 tj. do usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki. Miejscem świadczenia przedmiotowej usługi w świetle cytowanych wyżej przepisów jest terytorium kraju. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku od tej usługi ? usługodawca czy usługobiorca.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Zgodnie zaś z art. 17 ust. 3 w przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 cytowany wyżej przepis stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3,4,6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Według definicji zawartej w art. 2 pkt 9 przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Federacja jest niewątpliwie podatnikiem o którym mowa w art. 15, posiadającym siedzibę na terytorium kraju. Jest również usługobiorcą usług świadczonych przez podatnika posiadającego siedzibę poza terytorium kraju, zaliczanych do tzw. usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 3. Spełnione są więc warunki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 3.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny należy uznać, że Federacja jest podatnikiem z tytułu nabycia opisanych w zapytaniu usług finansowych a nabycie to stanowi import usług.

Przedstawione powyżej stanowisko tutejszego organu zgodne jest ze stanowiskiem Federacji wyrażonym w przedmiotowym wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dniu wpływu przedmiotowego wniosku do tutejszego urzędu, tj. w dniu 10.11.2005 r.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY