Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należy opodatkować kwotę dofinansowania studiów podyplomowych tj. czesnego przyznaną pracownikowi, który rozpoczął naukę w formie pozaszkolnej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych?

sygnatura: DPB/4150-15/05

autor: Urząd Skarbowy w Działdowie

data: 2000-12-19

słowa kluczowe:dofinansowanie, dokształcanie, pracownik

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr. 8 poz. 60 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.10.2005r. (data wpływu do tutejszego urzędu 31.10.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczeń przyznanych pracownikowi na podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
- orzeka, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

W dniu 31.10.2005r do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczący zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości dofinansowania do studiów podyplomowych czesnego przyznanego pracownikowi, który rozpoczął naukę w formie pozaszkolnej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Stan faktyczny:
Pracownik Urzędu Pracy rozpoczął studia podyplomowe, bez skierowania z zakładu pracy, zgodnie z charakterem wykonywanej pracy i wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie kosztów czesnego. Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 38 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wyraził zgodę na dofinansowanie studiów w wysokości 50% i odstąpił od zawierania umowy z pracownikiem. Nie zawierano umowy z pracownikiem ze względu na fakt, iż zakład pracy nie uzależnia wydania pracownikowi skierowania w celu dokształcania w formach pozaszkolnych od zobowiązania się pracownika do przepracowania określonego czasu w urzędzie po ukończeniu doskonalenia. Pracodawca nie udziela pracownikowi urlopu szkoleniowego.

Stanowisko wnioskodawcy w sprawie:
Zdaniem wnioskodawcy przedstawiony stan faktyczny w kontekście brzmienia art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), daje podstawę zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty dofinansowania. Przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993r. W sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych zgodnie z § 1 ust 2 nie stosuje się do osób w zakresie unormowanym odrębnie w przepisach dotyczących podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego. W niniejszej sprawie tego rodzaju odrębnym przepisem jest art. 108 ust. 1 pkt 38 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym, środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na finansowanie ? kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy?. Zgodnie zaś z art.2 ust.1 pkt 37 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez szkolenie rozumie się ?pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności poszukiwania zatrudnienia?. W świetle powyższego ukończenie przez pracownika Urzędu Pracy studiów podyplomowych jest zbieżne z ustawą i nie ma przeszkód na sfinansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów tej pozaszkolnej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Stanowisko organu podatkowego:
Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszących kwalifikację zawodowe w formach pozaszkolnych.
Generalnie, zakres świadczeń, jakie pracodawca ma możliwość przyznać pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.), które stosuje się do osób podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne, zakładów pracy oraz organizatorów oświaty dorosłych prowadzących działalność w formach szkolnych i pozaszkolnych. W myśl przepisu § 1 ust. 2 pkt 3 przepisów rozporządzenia nie stosuje się do osób w zakresie unormowanym odrębnie w przepisach dotyczących podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego tych osób albo w układach zbiorowych pracy lub przepisach o wynagradzaniu pracowników.
Powoływany przez wnioskodawcę przepis art. 108 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), przewiduje finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy. W myśl przepisu art. 2 ust. 1 pkt 37 ilekroć ww. ustawie jest mowa o szkoleniu oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie uzupełnienie lub udoskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych i ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Z kolei zgodnie z przepisem art. 2 ust.1 pkt 12 ilekroć w/w ustawie jest mowa o kosztach szkolenia oznacza to:
- uprzednio uzgodniona należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
- koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego,
- koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
- koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Analizując powyższą sytuację należy stwierdzić, że zachodzi wyłączenie określone w § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia, ponieważ w niniejszej sprawie mają zastosowanie odrębne przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.
Jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie od podatku dotyczy wartości świadczeń przyznanych przez pracodawcę, zgodnie z odrębnymi przepisami na, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. W tym przypadku przedmiotowe świadczenia, przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie odrębnych przepisów, przysługują pracownikowi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Wobec powyższego, kwota dofinansowania do czesnego przyznana dla pracownika na studia podyplomowe wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie wiąże zaś wnioskodawcy.Interpretacja traci moc prawną w momencie zmiany obowiązującego stanu prawnego.Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia (art. 14a § 4 i art. 236 oraz 239 Ordynacji podatkowej).
Zażalenie na postanowienie powinno zawierać elementy wskazane w art. 222 ustawy - Ordynacja podatkowa tj. Zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 239 Ordynacji podatkowej).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY