Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w momencie przeniesienia do nowego pojazdu zarówno taksometru jak i kasy fiskalnej, która posiada aktualny przegląd techniczny ( ważny do grudnia 2007 r. ) firma serwisująca ma obowiązek wykonać płatny przegląd kasy?

sygnatura: PP/443-89/06

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

data: 2000-10-13

słowa kluczowe:kasa rejestrująca, obowiązek, przegląd techniczny

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 czerwca 2006 r. ( data wpływu do tutejszego Urzędu 5 lipiec 2006 r. ) uzupełnionego w dniach 27 września 2006 r. oraz 29 września 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w podatku od towarów i usług dotyczącej ustalenia obowiązku dokonania płatnego przeglądu kasy rejestrującej w taksówce osobowej w przypadku zmiany samochodu stwierdza, iż przedstawione we we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze wpłynął wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczących ustalenia obowiązku przeglądu kasy rejestrującej w taksówce osobowej w przypadku zmiany samochodu.
Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ) starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postepowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 wyżej wymienionej ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług przewozu taksówką. Zamontowany taksometr i kasa fiskalna posiadają ważny przegląd techniczny do grudnia 2007 r. W związku ze zmianą samochodu był Pan zobowiązany do przeniesienia taksometru i kasy do nowego pojazdu. Wobec powyższego nie uszkadzając pozakładanych plomb dokonał Pan zdemontowania wymienionych urządzeń i zgłosił się do punktu serwisowego, gdzie poinformowano Pana, że instalacja kasy w nowym samochodzie musi zostać poprzedzona przeglądem technicznym kasy rejestrującej, co wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Zapytanie i własne stanowisko podatnika:
Zwracając się z zapytaniem czy przy zmianie samochodu był Pan zobowiązany wykonać dodatkowy płatny przegląd techniczny kasy rejestrującej, prezentuje Pan stanowisko, iż w momencie przeniesienia do nowego pojazdu zarówno taksometru jak i kasy fiskalnej, która miała aktualny przegląd techniczny ważny do grudnia 2007 r., firma serwisująca niesłusznie wykonała płatny przegląd kasy.

Ocena prawna stanowiska pytającego:
Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze, stwierdza, co następuje.W § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników ( Dz.U. Nr 108, poz. 948 ze zmianami ) ustawodawca zawarł warunek, iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do wykonywania przeglądu technicznego kasy, o której mowa w § 3 ust. 2 przez właściwy serwis nie rzadziej niż w terminach wymaganych zgodnie z odrębnymi przepisami dla taksometrów.
Z § 49 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne ( Dz. U. Nr 108, poz 1014 ) wynika, że świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.
Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami prawa, podatnicy użytkujący kasy o zastosowaniu specjalnym, wymienione w § 3 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, mają obowiązek dokonywania przeglądu technicznego nie rzadziej niż w terminie 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonana została ponowna legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY