Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych pełniących funkcje samochodów testowych i demonstracyjnych?

sygnatura: 1424/1120/443/77/2006/IW

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

data: 2000-10-05

słowa kluczowe:samochód demonstracyjny

POSTANOWIENIE
W dniu 24.11.2006r. spółka ...... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi salon samochodowy. Umową z dealerem jest zobowiązany posiadać samochody testowe i demonstracyjne ( są to samochody osobowe), które rejestrowane są na firmę. Samochody te są towarem handlowym, bowiem są przeznaczone do dalszej odsprzedaży i będą sprzedane przez upływem roku.
Pytanie Podatnika:
Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych pełniących funkcje samochodów testowych i demonstracyjnych?
Stanowisko Podatnika:
Zdaniem Podatnika Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT, gdyż przedmiotem działalności jest odsprzedaż samochodów, od których ma prawo odliczenia VAT, co wynika z art. 86 ust. 3 i 4 oraz art. 88 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
Stanowisko Organu Podatkowego:
Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3, a więc samochodów, których dotyczy zapytanie Spółki.
Analiza przepisu art. 86 ust. 4 jednoznacznie wskazuje, że przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy określonych kategorii pojazdów samochodowych tj. pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-7 .
W art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a) cyt. ustawy wymieniono sytuację, gdy odprzedaż tych samochodów jest przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności, która ma miejsce w sytuacji wnioskodawcy. Tym samym zakaz odliczania podatku przy zakupie paliwa wynikający z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów, których przepis ten nie dotyczy.
Z uwagi na fakt, że przedmiotem działalności Spółki jest opodatkowana podatkiem VAT sprzedaż samochodów osobowych, a samochody te pełniące przez pewien okres czasu rolę samochodów testowych i demonstracyjnych w ewidencji księgowej Spółki figurują jako towary handlowe przeznaczone do dalszej sprzedaży, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do tych samochodów.
Pouczenie:
Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ?do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY