Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy za datę nabycia do ustalenia pięcioletniego okresu liczy się nabycie w roku 1999 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy przeniesienie w roku 2003 przez Spółdzielnię prawa własności do lokalu ?

sygnatura: 1434/DZ/415/47/WL

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

data: 2000-10-04

słowa kluczowe:nabycie nieruchomości, podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga


postanawia


uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie braku obowiązku zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w dniu 22.09.1999r.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 12.09.2006r. (data wpływu w dniu 18.09.2006r.) strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie braku obowiązku podatkowego w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu planowanego odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Warszawie przy ul. ......, przydzielonego na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w dniu 22.09.1999r, które Aktem Notarialnym Repertorium A Nr ....../2003 z dnia 07.07.2003r. Spółdzielnia Mieszkaniowa " Nowy Dom 82" przeniosła na stronę.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż:
w dniu 22.09.1999r. strona nabyła lokal mieszkalny nr 6 położony w Warszawie przy ul.............. 4 jako przydział od Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dom 82" na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, Aktem Notarialnym Repertorium A Nr ....../2003 z dnia 07.07.2003r. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa " Nowy Dom 82 " przeniosła na stronę prawo własności w/w lokalu mieszkalnego, w najbliższym czasie strona ma zamiar sprzedać przedmiotowy lokal mieszkalny.

Zdaniem strony w świetle przedstawionego stanu faktycznego, pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) należy liczyć od końca roku, w którym nastąpił przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli od roku 1999, a nie końca roku w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności lokalu, czyli roku 2003.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
W przedstawionej sytuacji nie nastąpiło ustanowienie nowych praw do lokalu mieszkalnego, a jedynie przekształcenie na podstawie Aktu notarialnego dotychczasowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności lokalu.
Zatem zgodnie z w/w ustawą o podatku dochowym od osób fizycznych przychód uzyskany z zamierzonej sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat od daty nabycia, t.j. 22.09.1999r. nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY