Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka jest stawka podatku VAT od opłat eksploatacyjnych w funduszu remontowym dotyczącym garaży?

sygnatura: PP1.443/98/05

autor: Lubelski Urząd Skarbowy

data: 2000-09-26

słowa kluczowe:fundusz remontowy, opłata eksploatacyjna, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnie mieszkaniowe, stawki podatku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Strony zawarte we wniosku z dnia 21.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku od towarów i usług od opłat eksploatacyjnych w tym funduszu remontowego dotyczącego garaży jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) Spółdzielnia zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.
Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego Spółdzielnia posiada 13 garaży, które zostały oddane do użytkowania jej członkom na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu jako prawo ściśle związane z lokalem mieszkalnym w formie przydziału bez wniesionego wkładu budowlanego w latach 70-tych. Członkowie Spółdzielni posiadają równocześnie spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.

Zdaniem Strony zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczy wyłącznie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi.
Dlatego też mając na względzie treść art. 41 ust. 1 i art. 19 ust. 13 pkt 11 ustawy, Strona od pobieranych opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego związanych z garażami, nalicza 22% podatek od towarów i usług.
Po analizie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm).
Przytoczony powyżej przepis ustawy o podatku od towarów i usług formułuje przesłanki zwolnienia od podatku od towarów i usług. Są nimi:

1/ wykonywane czynności, za które pobierane są opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
2/ czynności powyższe powinny być realizowane na rzecz następujących podmiotów:
- członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
- członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych,
- właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni.
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu .
Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy (art. 4 ust. 2).

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, w art. 2 ust. 1, definiuje lokal jako samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Spełnienie wymagań stwierdza starosta w formie zaświadczenia. Do lokalu mogą przynależeć jako jego części składowe pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi"- art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali.
Garaże zwane " pomieszczeniami przynależnymi" pomimo, że stanowią część składową lokalu mieszkalnego nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi i nie służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych

Zatem czynności spółdzielni, za które pobiera opłaty eksploatacyjne, w tym także fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, określoną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Niniejsza interpretacja, zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY