Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy powołując biegłych w postępowaniach dochodzeniowych Komenda Wojewódzka Policji ma obowiązek - jako płatnik - pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od przychodu biegłych bez względu na to , czy biegły prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje opinie w związku z postanowieniem organów wymiaru sprawiedliwości , czy też powinno się ograniczyć ten obowiązek wyłącznie do biegłych, którzy wykonują opinie w ramach działalności wykonywanej osobiście-

sygnatura: 1424/2170/415/12/2006/GW

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

data: 2000-09-20

słowa kluczowe:opinia biegłego, przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaliczka na podatek, źródła przychodu

Stosownie do przepisów art.13 pkt.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) za przychody z działalności o której mowa w art.10 ust.1 pkt.2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art.14 ust.2 pkt.10 i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt.9.W myśl art. 10 ust.1 pkt.2 źródłami przychodów są:- działalność wykonywana osobiście.

W świetle powyższego, przychody uzyskane w związku z wykonywaniem przez biegłych funkcji na zlecenie policji kwalifikować należy do przychodów, o których mowa w powoływanym wyżej art.13 pkt.6 w związku z art.10 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencją takiej klasyfikacji przychodu jest spoczywający na Komendzie Wojewódzkiej , dokonującej wypłat , obowiązek płatnika określony w art.41 ust.1 i 1 a cytowanej ustawy o podatku dochodowym, tj. pobierania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art.22 ust.9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.2 lit.b). Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust.1 obliczoną w sposób określony w tym przepisie, zmniejsza się z zastrzeżeniem art.27b ust.1 pkt.2 i ust.2 o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art.41 ust.2 , przewiduje że płatnik nie pobiera zaliczek od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, o którym mowa jedynie w art. 13 pkt. 2 i 8 jeżeli otrzyma od podatnika oświadczenie, w którym ten poinformuje, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności.

Przepis ten nie odnosi się jednak do przychodów biegłych , rzeczoznawców wykonujących usługi na zlecenie organów administracji państwowej np. sąd lub policja, bowiem tego rodzaju usługi stanowią w myśl art.10 ust.1 pkt.2 działalność wykonywaną osobiście i są zakwalifikowane do przychodów, o których mowa w art.13 pkt.6.Na wynikające z cyt. przepisów obowiązku policji jako płatnika nie ma wpływu oświadczenie biegłego o prowadzeniu bądź nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując - w stosunku do osób wykonujących czynności biegłego rzeczoznawcy na zlecenie Policji w oparciu o zawartą umowę zlecenie, Płatnik - Komenda Wojewódzka Policji - ma obowiązek pomniejszyć przychód brutto o składki na ubezpieczenie społeczne oraz o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 , a następnie naliczyć 19% zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tak wyliczona zaliczka podlega pomniejszeniu o składkę zdrowotną określoną w art.41 ust. 1a.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY