Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy pożyczka udzielona Spółce Jawnej przez wspólnika, na wydatki związane z rozpoczęciem i bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

sygnatura: PD/436-2/06

autor: Urząd Skarbowy w Śremie

data: 2000-09-14

słowa kluczowe:podatek od czynności cywilnoprawnych, pożyczka od wspólnika, spółka jawna

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Pani H. jest wspólnikiem Spółki Jawnej ?K?. Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie pożyczek poza systemem bankowym, natomiast Podatniczka jako wspólnik udzieliła Spółce pożyczki na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Pieniądze te zgodnie z wnioskiem zostały w całości wydane w związku z prowadzonym rodzajem działalności na pożyczki dla indywidualnych klientów.

Zdaniem wnioskodawcy w/w pożyczki udzielone na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa wyjaśnia się, co następuje

Zgodnie z przepisem art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zmianami) zwalnia się od podatku pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiących przedmiot pożyczki.

Zwolnienie to nie znajduje jednak zastosowania w przypadku pożyczek udzielanych spółce osobowej przez wspólników. Czynność taka jest bowiem w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zdefiniowana jako zmiana umowy spółki i regulują ją przepisy dotyczące opodatkowania umowy spółki i jej zmian. Za zmianę umowy spółki zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy uważa się przy spółce osobowej (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Jednocześnie podstawę opodatkowania przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. d cytowanej ustawy stanowi kwota lub wartość pożyczki, a stawka podatku stosownie do art. 7 ust. 1 pkt. 9 wynosi 0,5 %.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że udzielenie pożyczki przez wspólnika Spółki Jawnej traktowane jest jako zmiana umowy spółki i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 0,5% od kwoty lub wartości pożyczki.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY