Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W 1995 roku w drodze darowizny podatnicy otrzymali prawo do użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W 2002 roku powyższe prawo decyzja administracyjną zostało przekształcone w prawo własności. Czy przychód uzyskany w 2005 roku ze sprzedaży tej nieruchomości opodatkowany jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

sygnatura: 1435/FO3/415-78/05/KSW

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

data: 2000-07-08

słowa kluczowe:darowizna, sprzedaż nieruchomości

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14A§1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 16.05.2005 roku (uzupełniony w dniu 25.05.2005r.) o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w w/w piśmie

postanawia

potwierdzić stanowisko zawarte w Państwa piśmie z dnia 16.05.2005r.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 16.05.2005r. strona przedstawia następujący stan faktyczny:

w dniu 06.03.1995 roku otrzymała w drodze darowizny prawo do użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego,

w dniu 22.10.2002 roku powyższe prawo decyzją administracyjną Burmistrza Gminy zostało przekształcone w prawo własności,

w dniu 11.05.2005 roku dokonano sprzedży w/w nieruchomość.

Pytanie dotyczy obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zdaniem strony obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego nie występuje, gdyż prawo do powyższej nieruchomości zostało nabyte w drodze darowizny w 1995 roku i bez znaczenia jest fakt, że w 2002 roku prawo wieczystego użytkowania zostało przekształcone w prawa własności.

W powyższej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym.

Organ podatkowy podziela stanowisko strony w sprawie.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie maja następujące przepisy prawa:

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176. z późn. zm.).

W przypadku gdy zgodnie z prawem nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, to za moment nabycia nieruchomości należy uznać datę ustanowienia prawa wieczystego użytkowania, a nie datę przekształcenia. Decyzja administracyjna o przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności jest tylko zmiana formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Zatem za moment nabycia przez stronę nieruchomości należy uznać datę uzyskania nieruchomości w drodze darowizny.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a: w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy.

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, o czym stanowi art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY