Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia pochodzącego od rządów państwa obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy.

sygnatura: PD/415-9/06

autor: Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

data: 2000-06-12

słowa kluczowe:wynagrodzenie za pracę, zwolnienia przedmiotowe

W dniu 27 marca 2006r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia pochodzącego od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy (...).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Mazowieckim Centrum Szkoleń jako specjalista d/s szkoleń - obsługa administracyjna szkoleń w projekcie Nr SPORZL/2.3a/2/14/0099. Spółka ta realizuje obecnie projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (SPORZL) przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz. 1743) oraz w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004r., Nr 166, poz. 1745), które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem krajowych środków publicznych oraz środków prywatnych.

Obowiązki służbowe Wnioskodawcy - w ramach zawartej umowy o pracę - polegają na bezpośredniej realizacji celów Programu, a wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie pochodziło ze środków pomocowych.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie to podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 47b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r., Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) w tej części, w jakiej pochodzi ze źródeł bezzwrotnej pomocy.

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, wyrażona w treści art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl postanowień tego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wynagrodzenia pracowników należą do źródła przychodów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, tj. przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wypłacane w ramach wsparcia kadrowego dla Instytucji Zarządzającej SPORZL, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (Instytucji Wdrażających) w zakresie zarządzania, monitoringu i kontroli finansowej, stanowią refundację wcześniej poniesionych przez w/w wydatków na realizację projektu, otrzymanych na zasadzie dotacji z budżetu państwa lub innych środków publicznych. Z tych względów, przychody ze stosunku pracy otrzymywane przez osoby zatrudnione w ramach realizacji projektów SPORZL finansowane są ze środków krajowych i jako takie nie korzystają ze zwolnienia od podatku. W związku z powyższym, od wypłacanych przychodów ze stosunku pracy, płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek, na zasadach określonych w art. 32 ustawy. Opodatkowaniu podlegają również dochody osób fizycznych realizujących w/w projekty na podstawie umów cywilno-prawnych, przy czym wynagrodzenia z takich umów należą do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, natomiast podstawę prawną do poboru przez płatnika zaliczek na podatek stanowi art. 41 ust. 1 ustawy.

Stosownie do postanowień powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. W związku z powyższym, przepis ten nie może mieć zastosowania do przychodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

W świetle powyższego, jeżeli Spółka realizując projekty w ramach SPORZL i ZPORR otrzymała na ten cel dotacje z budżetu państwa (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) - to wypłacone wnioskodawcy wynagrodzenie pochodzące z tych środków - nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem stanowisko zawarte we wniosku o interpretację stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie nie jest prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY