Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu wydatków poniesionych w 2005 r., udokumentowanych fakturami VAT, na zakup chleba bezglutenowego?

sygnatura: PDII415/1/22/2006

autor: Urząd Skarbowy w Legnicy

data: 2000-05-30

słowa kluczowe:cele rehabilitacyjne, leki, odliczenie od dochodu, wydatki na rehabilitację

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2006 r., uzupełnionym dnia 22.03.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyjaśnienia czy przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu wydatków poniesionych w 2005 r., udokumentowanych fakturami VAT, na zakup chleba bezglutenowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 01.03.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Pismem z dnia 10.03.2006 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione pismem z dnia 20.03.2006 r.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Przedstawiając stan faktyczny sprawy wskazał Pan, że jest Pan osobą niepełnosprawną zaliczoną do III grupy inwalidztwa o niepełnosprawności 08T od dzieciństwa. Wskazał Pan jednocześnie, że w 2005 r. ponosił Pan wydatki na zakup chleba bezglutenowego, który uznany jest jako lek w przypadku choroby celiakii. Ponadto we wniosku zawarto informację, że rozwój fizyczny oraz psychiczny jest całkowicie zależny od stosowania ścisłej diety bezglutenowej.
Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wyraził Pan opinię, że poniesione wydatki na zakup chleba bezglutenowego uprawniają Pana do skorzystania z odliczenia w ramach wydatków na zakup leków. Bowiem w przypadku choroby celiakii wspomniany chleb jest lekiem.
Odnosząc się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy zważył, co następuje.
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28 - 30 oraz art. 30a - 30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a - 4c ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 12 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
Zgodnie z art. 26 ust. 7d pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach.
W myśl przepisu art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na cele określone w art. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji pojęcia "lek". W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia na grunt prawa podatkowego definicji wynikających z innych gałęzi prawa. Taką definicję zawierają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.), w której zdefiniowano w art. 2, odpowiednio: pkt 10, 11, 12 pojęcie leku aptecznego, leku gotowego oraz leku recepturowego, umieszczając je w kategorii produktów leczniczych. Następnie w pkt 32 wskazanego art. 2 przywołanej ustawy Prawo farmaceutyczne zdefiniowano pojęcie produktu leczniczego. W myśl tego przepisu produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawana człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego; pojęcie produktu leczniczego nie obejmuje dodatków paszowych uregulowanych w odrębnych przepisach.
Pojęcie "substancja" również zdefiniowane zostało w ustawie Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z art. 2 pkt 38 tej ustawy substancją jest każda materia, która może być pochodzenia:
a) ludzkiego, w szczególności ludzka krew, elementy i składniki pochodzące z krwi ludzkiej,
b) zwierzęcego, w szczególności mikroorganizmy, całe organizmy zwierzęce, fragmenty organów, wydzieliny zwierzęce, toksyny, wyciągi, elementy i składniki pochodzące z krwi zwierzęcej,
c) roślinnego, w szczególności mikroorganizmy, całe rośliny, części roślin, wydzieliny roślinne, wyciągi,
d) chemicznego, w szczególności pierwiastki lub związki chemiczne naturalnie występujące w przyrodzie lub otrzymane w drodze przemian chemicznych lub syntezy.
Co do zasady, do obrotu mogą być dopuszczone produkty lecznicze, posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (art. 3 ust. 1 ustawy), z tym, że do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia m. in. leki recepturowe i apteczne (art. 3 ust. 4 ustawy). Ponadto do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu (art. 4 ust. 1 ustawy).
Wykaz produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski zawarty został w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowanym w Dz. Urz. MZ z 2005 r. Nr 5, poz. 17. (Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
Wydatki na zakup produktów mogą podlegać odliczeniu od podstawy obliczenia podatku w ramach powołanego przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w ramach wydatków na zakup leków, tylko wówczas, jeżeli produkty te są lekami.
Mając na względzie opisany stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dają podstaw do skorzystania z ulgi z tytułu poniesionych przez Pana w 2005 r. wydatków na zakup chleba bezglutenowego. Bowiem za lek, może być uznana jedynie substancja lub mieszanina substancji w rozumieniu definicji zawartej w powołanym przepisie art. 2 pkt 38 ustawy Prawo farmaceutyczne, a tego wymogu nie spełnia chleb bezglutenowy.
Tym samym stanowisko Pan w przedstawionej sprawie, zawarte we wniosku z dnia 27.02.2006 r. jest nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku, tj. według stanu prawnego obowiązującego w 2005 r.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia - stosownie do art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY