Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wątpliwości budzi fakt, czy w związku ze zbyciem tej nieruchomości przychód uzyskany z jej sprzedaży będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: PD/415-23/2006

autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

data: 2000-05-24

słowa kluczowe:obowiązek podatkowy, sprzedaż mieszana

POSTANOWIENIE
w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 08.05.2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób:
stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia. W dniu 08.05.2006 roku zwrócono się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego; W dniu 28 kwietnia 2006 roku Podatniczka dokonała zbycia nieruchomości tj. własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i uzyskała z tego tytułu przychód w wysokości 32.000,00 zł. Nabycie przedmiotowego prawa nastąpiło w 1987 roku w formie przydziału jako mieszkanie służbowe, a następnie w 1993 roku wykupione na własność na zasadach wspólności ustawowej. W wyniku rozpadu małżeństwa Podatniczki w dniu 20 marca 2006 roku Sąd Rejonowy przyznał jej prawo do całości tego lokalu ze spłatą męża w wysokości połowy jego wartości tj. 16.000,00 zł.
Wątpliwości budzi fakt, czy w związku ze zbyciem tej nieruchomości przychód uzyskany z jej sprzedaży będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zdaniem Podatniczki nie musi ona odprowadzać podatku, gdyż mieszkanie było majątkiem wspólnym i nabyła je wraz z małżonkiem więcej niż pięć lat temu.

Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c oraz art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /jedn. tekst Dz. U z 2000 roku Nr 14,poz.176 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości; spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; prawa wieczystego użytkowania gruntów; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych lit a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Z treści pytania wynika, że w 1993 roku Podatniczka wraz z małżonkiem nabyła na zasadach wspólności ustawowej spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w dniu 20.03.2006 roku dokonano podziału majątku wspólnego w ten sposób, że przyznano Podatniczce prawo do całości tego lokalu. W przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić, że za datę nabycia własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, który przypadł Podatniczce w wyniku podziału dorobkowego majątku małżeńskiego, należy przyjąć datę jego nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Przez podział majątku, w której przyznano Podatniczce własność całego lokalu mieszkalnego nastąpiło jedynie rozszerzenie prawa własności, a nie jego nabycie. W przedmiotowej sprawie nabyto nieruchomość w 1993 roku, a więc jej odpłatne zbycie w roku 2006 nie stanowi źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY