Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego


Pytanie podatnika
czy za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać dzień, w którym został sporządzony i podpisany protokół odbioru robót, co oznacza, że usługa została wykonana?

sygnatura: PD.423-27/07

autor: Lubelski Urząd Skarbowy

data: 2000-04-19

słowa kluczowe:podatek dochodowy od osób prawnych, pokwitowanie odbioru, przychód, roboty, usługi, wykonanie (wykonywanie)

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15 lutego 2007 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego jednostka świadczy roboty budowlano-montażowe dotyczące drążenia wyrobisk górniczych na zlecenie Kopalni Węgla Kamiennego (PKWiU 45.11.30-00.00). Zgodnie z zawartą umową odbiory prac dokonywane są w terminach miesięcznych, na początku następnego miesiąca lub po zakończeniu określonego etapu robót. Z każdego odbioru sporządzany jest protokół podpisywany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Podpisany protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za prace, które zostały odebrane. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu jeżeli stwierdzi, że robota została wykonana niezgodnie z dokumentacją. W dniu 2.01.2007 roku został sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru robót za miesiąc grudzień 2006 roku (co oznacza że roboty zostały faktycznie zrealizowane w miesiącu grudniu 2006 roku). W dniu 2.01.2007 roku na podstawie podpisanego protokołu została wystawiona faktura VAT (z datą sprzedaży 2.01.2007 rok, dzień podpisania protokołu).

Pytanie Spółki brzmi: czy za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać dzień 02.01.2007 roku, kiedy to został sporządzony i podpisany protokół odbioru robót co oznacza że usługa została wykonana.

Zdaniem Spółki: usługa została wykonana z chwilą odebrania robót tzn. podpisania protokołu pomimo faktu, że roboty te były realizowane w miesiącu grudniu 2006 roku.Według nas kwotę na którą opiewa protokół odbioru robót z dnia 02.01.2007 roku należy zaliczyć do przychodów stycznia 2007 roku i równocześnie koszty uzyskania tych przychodów poniesione w miesiącu grudniu należy uznać za koszty uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2007 roku.

Ustosunkowując się do przedstawionych wyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w roku 2007 (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3a cytowanej ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1)wystawienia faktury albo 2)uregulowania należności. W świetle powołanych wyżej przepisów zasadnym jest ustalenie , kiedy przedmiotowe roboty budowlane zostały wykonane. Usługi budowlane można uznać za wykonane w momencie, kiedy podmiot zakończył jej wykonanie, tj. kiedy zrealizował zobowiązanie wynikające z umowy istniejącej między nim, a zamawiającym usługę. Stosownie do treści art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Z treści tych przepisów wynika, że zobowiązanie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane obejmuje nie tylko samo wykonanie obiektu, ale również jego oddanie inwestorowi. Przed takim oddaniem obiektu nie następuje wykonanie zobowiązania, a tym samym nie dochodzi do wykonania usługi. Reasumując w przypadku robót budowlano-montażowych przez wykonanie usługi powszechnie rozumie się odbiór techniczny tych robót, potwierdzony stosownym protokołem odbioru wykonanych robót ? podpisany obustronnie przez zleceniodawcę i wykonawcę. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 02.01.2007 r. został sporządzony protokół odbioru robót budowlanych wykonanych w miesiącu grudniu 2006r. oraz została wystawiona faktura sprzedaży z datą sprzedaży 2.01.2007r. Zatem zgodnie z zasadą wynikającą z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przedstawionym stanem faktycznym przychód należny uzyskany przez Spółkę z tytułu prac budowlanych powstanie w dniu wykonania usługi tj., w dniu sporządzenia protokołu odbioru robót budowlanych i będzie przychodem roku 2007 (miesiąca stycznia). Równocześnie koszty uzyskania tych przychodów osiągniętych w roku podatkowym 2007, stosownie do art. 15 ust.1 wyżej cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako poniesione w celu osiągnięcia w roku 2007 konkretnego przychodu, należy przyporządkować do w/w roku.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiążę organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy? do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowejw Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY