Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi sprzedaż ewidencjonowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na paragonach emitowanych przez niektóre kasy w informacji dotyczącej nazwy towaru (lub usługi) podawana jest nazwa grupy towarowej zgodnie z klasyfikacją PKWiU, z odpowiednimi stawkami podatku od towarów i usług, np. na paragonach dokumentujących sprzedaż gazet, czasopism i innych periodyków nazwy tych towarów oznaczone są jako "prasa 0 %", "prasa 7 %" oraz "prasa 22 %". W przypadku pozostałego asortymentu na paragonach drukowane są podstawowe nazwy towarów, np. tytoń, chusteczki higieniczne, karty do gry, następnie stawka podatku od towarów i usług oraz cena jednostkowa towaru. Użytkowane przez Stronę kasy rejestrujące mają stosowne homologacje wydane przez Ministra Finansów. W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż stosowane na paragonach fiskalnych oznaczenia towarów i usług spełniają wymogi określone w § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.).

sygnatura: 1471/NTR1/443-376/06/KR

autor: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2000-02-22

słowa kluczowe:kasa rejestrująca, paragon fiskalny, sprzedaż towarów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi sprzedaż ewidencjonowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na paragonach emitowanych przez niektóre kasy w informacji dotyczącej nazwy towaru (lub usługi) podawana jest nazwa grupy towarowej zgodnie z klasyfikacją PKWiU, z odpowiednimi stawkami podatku od towarów i usług, np. na paragonach dokumentujących sprzedaż gazet, czasopism i innych periodyków nazwy tych towarów oznaczone są jako "prasa 0 %", "prasa 7 %" oraz "prasa 22 %". W przypadku pozostałego asortymentu na paragonach drukowane są podstawowe nazwy towarów, np. tytoń, chusteczki higieniczne, karty do gry, następnie stawka podatku od towarów i usług oraz cena jednostkowa towaru. Użytkowane przez Stronę kasy rejestrujące mają stosowne homologacje wydane przez Ministra Finansów.

W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż stosowane na paragonach fiskalnych oznaczenia towarów i usług spełniają wymogi określone w § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.). Zgodnie z w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) paragon fiskalny drukowany przez kasę rejestrującą winien zawierać następujące informacje: a)imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika,b)numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),c)numer kolejny wydruku,d)datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,e)nazwę towaru lub usługi, f)cenę jednostkową towaru lub usługi,g)ilość i wartość sprzedaży, h)wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek, i)wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,j)łączną kwotę podatku, k)łączną kwotę należności, l)kolejny numer paragonu fiskalnego, m)kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,n)logo fiskalne zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy.
Przepisy o podatku od towarów i usług nie określają przy tym bliżej, co należy rozumieć przez "nazwę" towaru lub usługi. W związku z tym należy przede wszystkim odwołać się do znaczenia słownikowego tego słowa. Zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego" Wydawnictwa Naukowego PWN pod red. prof. Mieczysława Szymczaka (Warszawa 2002) nazwa to wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające kogoś lub coś. Logicznie nazwy dzielą się na jednostkowe, tj. mające tylko jeden desygnat, ogólne, tj. mające więcej niż jeden desygnat, oraz proste - pozbawione desygnatu.
Po drugie należy wskazać na cel przedmiotowej regulacji. Podobnie jak w przypadku faktur (vide § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) ma ona, w połączeniu z innymi przepisami, wymóc na podatnikach rzetelne i szczegółowe udokumentowanie każdej sprzedaży towaru lub usługi dokonanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Stosowana na paragonie fiskalnym nazwa winna zatem być przypisana sprzedawanemu towarowi (usłudze) w taki sposób, aby jednoznacznie go identyfikować. Winna być więc tak skonstruowana, aby na tej podstawie można było dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar (usługę). Jedynie wówczas zagwarantowane zostanie prawo konsumenta do otrzymania dowodu nabycia konkretnego towaru (usługi), z uwidocznioną kwotą podatku (vide § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników). Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c) powołanego wyżej rozporządzenia warunkiem niezbędnym do stosowania kasy rejestrującej jest określenie sposobu przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług. Sposób ten określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanego towaru (świadczonych usług) oraz warunki techniczne użytkowanych kas rejestrujących. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że dla prawidłowego stosowania kas niezbędne jest na tyle precyzyjne określenie nazw sprzedawanych towarów i usług, aby była możliwa ich jednoznaczna identyfikacja.
A zatem im szerszy asortyment w danej grupie towarów (usług), tym wymaga on bardziej szczegółowego określenia nazwy towaru lub usługi w celu jego (jej) prawidłowej identyfikacji. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że stosowane przez Stronę oznaczenia sprzedawanych towarów (usług) nie identyfikuje ich w sposób jednoznaczny i precyzyjny.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY