Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypłacający nagrodę w konkursie organizowanym przez inną instytucję powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% i wypełnić PIT-8A czy też nie pobierać zaliczki na podatek i wypełnić PIT-8C?

sygnatura: ZD/406-69/PIT/05

autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

data: 2000-02-21

słowa kluczowe:nagrody w konkursach, płatnik

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Prezydent Miasta bądź Rada Miasta występują jako sponsorzy nagród w konkursach organizowanych przez inne instytucje. Wskazane instytucje występują do Prezydenta Miasta lub Rady Miasta z wnioskiem o ufundowanie nagrody pieniężnej dla laureata. Nagrody w konkursach organizowanych przez inne instytucje, wpłacają z własnych środków bezpośrednio laureatowi Prezydent Miasta lub Rada Miasta.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy wypłacając tego rodzaju świadczenie należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% i wypełnić PIT-8A czy też nie pobierać zaliczki na podatek i wypełnić PIT-8C ?

Zdaniem Wnioskującej, należy zastosować art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie pobierać podatku i wystawić PIT-8C.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się, co następuje :

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30 a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Na podstawie art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowej, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-8A).

Co do zasady, wygrane w grach i konkursach podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy podatkowej.

Jednocześnie, podnieść należy, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonuje katalog zwolnień przedmiotowych, stanowiących odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zatem w sytuacji, gdy konkurs jest organizowany we wskazanej przez ustawodawcę dziedzinie (nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo, sport) wartość uzyskanej nagrody, podlegała będzie zwolnieniu z podatku dochodowego, jednakże w granicach określonego w ustawie limitu (760 zł). W przypadku zaś, gdy wartość nagrody przekroczy wskazaną kwotę 760 zł, uzyskany przychód (dochód) podlegał będzie w całości opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podmiotem obowiązanym (płatnikiem), na mocy wskazanych powyżej przepisów, do pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od całej wartości nagrody oraz złożenia stosownej deklaracji, jest podmiot dokonujący wypłaty nagrody.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, iż otrzymane nagrody, stanowiąc wygrane w grach i konkursach, nie korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ustawy podatkowej, podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% wygranej lub nagrody, na podstawie art. 30 ust.1 pkt 2 wskazanej ustawy. Prezydent Miasta bądź Rada Miasta wypłacają wygrane (nagrody) z własnych środków bezpośrednio laureatowi. Powyższe oznacza, iż w opisanym zakresie pełnią funkcję płatników, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy podatkowej, obowiązanych do pobrania i odprowadzenia podatku oraz złożenia stosownej deklaracji PIT-8A.

Przedmiotowa interpretacja, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego, przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY