Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może wprowadzić do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dom nr 2, a następnie wynajmować go na cele mieszkalne mimo, że został on zakupiony ze środków, które uzyskał w wyniku sprzedaży domu nr 1 oraz gdy zakup domu nr 2 zostanie przedstawiony w urzędzie skarbowym w ciągu 2 lat w celu zwolnienia z opodatkowania.Czy w wyniku wprowadzenia domu nr 2 do prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej i wynajmowania go na cele mieszkalne nie dojdzie do sytuacji, w której będzie On zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% (zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od wartości domu nr 2, ponieważ wydatek na zakup tego domu z uwagi na wprowadzenie do działalności nie będzie spełniał warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.

sygnatura: ILPB1/415-823/08-2/TW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:cele mieszkaniowe, lokal mieszkalny, odpłatne zbycie, przychód, sprzedaż mieszkania, zbycie nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 305 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 8 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w 2006 r. nabył do majątku prywatnego, nie związanego z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, dom jednorodzinny (dalej: dom nr 1). W 2008 r. Zainteresowany zamierza sprzedać dom nr 1, złożyć w ciągu 14 dni oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r. i całość uzyskanych w ten sposób środków wydatkować w ciągu 2 lat zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Jednym z wydatków, które Zainteresowany planuje poczynić z ww. środków jest zakup budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dalej: dom nr 2). Następnie dom nr 2 Wnioskodawca chce wprowadzić do prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej i w jej ramach dokonywać wynajmu na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy Wnioskodawca może wprowadzić do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dom nr 2, a następnie wynajmować go na cele mieszkalne, mimo że został on zakupiony ze środków, które uzyskał w wyniku sprzedaży domu nr 1 oraz, że zakup domu nr 2 zostanie przedstawiony w urzędzie skarbowym w ciągu 2 lat w celu zwolnienia z opodatkowania...
 2. Czy w wyniku wprowadzenia domu nr 2 do prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej i wynajmowania go na cele mieszkalne nie dojdzie do sytuacji, w której będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% (zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od wartości domu nr 2, ponieważ wydatek na zakup tego domu z uwagi na wprowadzenie do działalności nie będzie spełniał warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo sprzedać dom nr 1 zakupiony w 2006 r. a następnie kwoty uzyskane w wyniku jego sprzedaży wydatkować na zakup domu nr 2 i w ten sposób skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wersji obowiązującej w 2006 r., a następnie ma prawo wprowadzić zakupiony z tych środków dom nr 2 do prowadzonej przez Niego jednoosobowej działalności gospodarczej i w jej ramach dokonywać kolejnych wynajmów na cele mieszkalne. Zdaniem Zainteresowanego czynności te nie spowodują konieczności zapłaty 10% podatku od kwoty wydatkowanej na dom nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po dniu 1 stycznia 2007 r.

Z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w 2006 r. Zainteresowany nabył do majątku prywatnego dom jednorodzinny.

W związku z powyższym w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Na mocy art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.), podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Zgodnie z art. 28 ust. 3. ww. ustawy jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi (...).

Natomiast zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. - wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. - przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
 2. przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na: nbspnbsp a) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub nbspnbsp b) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części nbspnbsp - przeznaczonych na cele rekreacyjne,
 3. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył do majątku prywatnego w 2006 r. dom nr 1, który w 2008 r. zamierza sprzedać. Sprzedaż domu nr 1 nie będzie przedmiotem prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej. Środki uzyskane z tej sprzedaży zostaną w całości wydatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. na dom nr 2, który następnie zostanie wprowadzony do prowadzonej przez Niego jednoosobowej działalności gospodarczej.

Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawca może wprowadzić do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dom nr 2 nie tracąc tym samym wcześniej uzyskanego prawa do zwolnienia, gdyż w momencie wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży domu nr 1 na dom nr 2 zostanie spełniony jeden z warunków, o którym mowa w art. 28 ust. 3. Zatem Zainteresowany nie będzie zobowiązany do zwrotu kwoty uprzednio zwolnionej z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY