Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy premie pieniężne wypłacane przez Dostawcę za osiągniecie określonego pułapu obrotów w okresie rozliczeniowym wynoszącym 12 miesięcy powinny być dokumentowane przez Odbiorcę notami księgowymi?

sygnatura: ILPP1/443-1025/08-2/AI

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:bonus, faktura VAT, premia pieniężna, rabaty, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 714 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2008 r. (data wpływu 31 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność handlową opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W dniu 19 września 2008 r. Zainteresowany jako odbiorca zawarł umowę dostawy kopert z inną firmą (X S.A.) jako dostawcą. Zgodnie z § 1 ust. 5 umowy dostawy: ,,W przypadku przekroczenia wskutek zamówień Odbiorcy ilości 85.000.000 sztuk dostarczonych i zafakturowanych przez Dostawcę kopert w okresie każdych 12 miesięcy obowiązywania umowy (okres rozliczeniowy obowiązywania umowy), Dostawca zobowiązuje się do wypłacenia Odbiorcy z tego tytułu premii w wysokości 2% liczonej od wartości netto sprzedaży (wartości netto dostarczonych i zafakturowanych kopert), w okresie miesiąca po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego obowiązywania Umowy. Pierwszy okres rozliczeniowy obowiązywania Umowy rozpoczyna się w dacie podpisania Umowy". Premia wynikająca z umowy nie została jeszcze ani razu wypłacona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy premie pieniężne wypłacane przez dostawcę za osiągniecie określonego pułapu obrotów w okresie rozliczeniowym wynoszącym 12 miesięcy powinny być dokumentowane przez odbiorcę notami księgowymi...

Zdaniem Wnioskodawcy, skutki dotyczące wypłacanych premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone (tj. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie). Wg umowy z X S.A. premia pieniężna ma być wypłacona za osiągnięcie określonego poziomu obrotów w ustalonym okresie rozliczeniowym, a zatem premia nie jest związana z konkretną dostawą. Wnioskodawca stwierdza, że powyżej opisane zachowanie odbiorcy nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Spółki takie stanowisko wymagałoby przyjęcia, że każda dostawa towarów od dostawcy jest jednocześnie usługą odbiorcy wykonywaną dla dostawcy, co prowadziłoby do wniosku o konieczności opodatkowania każdego nabycia towarów przez odbiorcę w stosunku do dostawcy. Wg Spółki nie można uznać, że usługą jest sama wielkość obrotów (wartość dokonanych dostaw) w przyjętym w umowie okresie wynagradzana premią od sprzedaży (okresie rozliczeniowym), ponieważ wielkość ta jest jedynie efektem realizowanych w tym czasie dostaw, których dokonywanie należałoby w każdym przypadku uznać za świadczenie usług, nieopodatkowanych w momencie ich wykonania, lecz dopiero w chwili osiągnięcia tego efektu (określonego w umowie dostawy progu obrotów w okresie rozliczeniowym). Należy podkreślić, że przyjęcie takiego założenia prowadzi do podwójnego opodatkowania tych samych czynności: raz - jako dostawy - u dostawcy z tytułu dokonanych sprzedaży, drugi raz u odbiorcy - jako usługi - z tytułu dokonanych na podstawie umowy dostaw, z uwagi na ich wielkość. Wobec powyższego Zainteresowany stoi na stanowisku, że osiągnięcie przez odbiorcę określonej zapisem umowy wielkości obrotów (dostaw) z dostawcą nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem wypłacana odbiorcy premia pieniężna (bonus) za osiągnięcie tegoż pułapu obrotów nie stanowi odpłatności (wynagrodzenia) za świadczenie usługi. W ocenie Wnioskodawcy wypłacenie premii od sprzedaży, na zasadach jak określone umową z X S.A. jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zwraca uwagę na stanowisko NSA wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06 (wyjątek z uzasadnienia): ,,( ... ) Na określony pułap obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (o podatku od towarów i usług). Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie - poprzez ich zsumowanie - stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji - jak wcześniej zauważono - jest treść art. 8 ust. 1 ww. ustawy, z której wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą ( ... )". Wnioskodawca podkreśla, że stanowisko Spółki zbieżne jest tu ze stanowiskiem Izby Skarbowej w Warszawie - pismo z dnia 28 kwietnia 2008 r. decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego 1401/PV-I/4407/14-17/07/EN; stanowiskiem Izby Skarbowej w Rzeszowie, pismo z dnia 20 lutego 2008 r. decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego IS.II/2-443/216/07.

Reasumując, zdaniem Strony, przedmiotowe premie pieniężne nie stanowią czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i powinny być dokumentowane jedynie notą księgową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Według art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), obowiązującym od 1 grudnia 2008 r., podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano - ust. 4a powołanego artykułu.

Stosownie do ust. 4b cyt. artykułu, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

  1. w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  2. wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast, na podstawie ust. 4c powołanego artykułu, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, czy też za osiągnięcie określonego w umowie poziomu obrotów i premia nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę na dostawę kopert z inną firmą jako dostawcą. Zgodnie z umową w przypadku przekroczenia wskutek zamówień określonej ilości sztuk dostarczonych i zafakturowanych przez dostawcę kopert w okresie każdych 12 miesięcy obowiązywania umowy, dostawca zobowiązuje się do wypłacenia odbiorcy z tego tytułu premii w wysokości 2% liczonej od wartości netto sprzedaży, w okresie miesiąca po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego obowiązywania umowy.

Wypłata zatem przedmiotowej premii jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Wypłacając premię pieniężną sprzedawca (dostawca) nagradza kupującego (odbiorcę) za nabycie określonej ilości towarów, a w konsekwencji za lojalność względem sprzedawcy, tj. za to, że kupujący nabywa towary wybranego kontrahenta, a nie jego konkurentów. Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana, również jako wynagrodzenie za powstrzymywanie się od zakupu towarów konkurencyjnych. Zachowanie nabywcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę Wnioskodawca otrzymuje bonus w postaci premii pieniężnej.

Pomiędzy stronami istnieje więc więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, świadczenie usług za wynagrodzeniem.

Stosownie do przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 tejże ustawy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, są obowiązane wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Reasumując, premie pieniężne wypłacane przez dostawcę za osiągniecie określonego pułapu obrotów w okresie rozliczeniowym wynoszącym 12 miesięcy powinny być dokumentowane przez odbiorcę fakturami VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY