Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy można wykazać na fakturze, jako datę dokonania dostawy wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7 od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów?

sygnatura: IBPP2/443-988/08/BW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:dokumentowanie, faktura VAT, usługi ciągłe, wystawienie faktury

Wniosek ORD-IN: [ 827 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2008r. (data wpływu 21 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy można wskazać na fakturze, jako datę dokonania dostawy wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy można wskazać na fakturze, jako datę dokonania dostawy wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą zajmującą się dostawą węgla energetycznego oraz innych paliw stałych i produktów pochodnych dla spółek Grupy EDF w Polsce. Dodatkowo zajmuje się zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania oraz eksploatacją składowisk odpadów. Wnioskodawca wskazał, że dokonuje zakupu biopaliw stałych (pelletów i brykietów z odpadów drzewnych i rolnych; dalej: ,,Biomasa") celem dalszej odsprzedaży do elektrowni i elektrociepłowni, jako paliwo energetyczne do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Realizuje dostawy w ten sposób, że ma zawartą stałą umowę handlową z konkretnym odbiorcą. W umowie postanowiono, że Wnioskodawca ma zrealizować określony poziom dostaw w każdym miesiącu kalendarzowym. W związku z powyższym realizuje na rzecz odbiorcy, w sposób cykliczny i ciągły, dostawy Biomasy by osiągnąć zakładany poziom dostaw.

Wnioskodawca dokumentuje dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów (do siódmego dnia miesiąca następnego). Jako datę dostawy wskazuje wyłącznie miesiąc i rok jej dokonania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może wskazać na fakturze, jako datę dokonania dostawy wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży, podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym.

Wnioskodawca wskazał, że pojęcie sprzedaży ciągłej nie zostało zdefiniowane wprost ani w ustawie o podatku od towarów i usług ani w rozporządzeniach do tej ustawy. W związku z brakiem w obowiązujących przepisach podatkowych definicji sprzedaży ciągłej, ,,należy przyjąć pojęcie sprzedaży w ujęciu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, w którym to przepisie przez sprzedaż należy rozumieć m.in. odpłatną dostawę tworów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast pojęcie ,,ciągłości" sprzedaży, wobec braku odniesienia w przepisach podatkowych należy rozpatrywać zgodnie z zasadami prawa cywilnego, odnosząc je do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Dla uznania świadczenia za ,,ciągłe" wystarcza, iż składa się ono z pewnych następujących po sobie aktów (czynności), o ile tworzą razem funkcjonalną całość, która ma to do siebie, że trwa w czasie, że czas jest jej miernikiem i że interes jednej strony jest zaspokojony właśnie, dlatego, że odpowiednie zachowanie się drugiej strony ma charakter trwały" (tak Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w piśmie z dnia 12 marca 2007 roku, IS.II/2-443/268/06). Jednocześnie wskazuje się że ,,dla uznania, iż mamy do czynienia ze sprzedażą o charakterze ciągłym stosowne jest zawarcie z kontrahentem, od którego nabywane są towary, umowy na podstawie której zostanie przyjęty model dystrybucji towarów, przesądzający o uznaniu dokonywanych dostaw za sprzedaż o charakterze ciągłym. W przypadkach sprzedaży o charakterze ciągłym najczęściej wystawiane faktury obejmują rozliczenia za pewne okresy czasu, np. okresy miesięczne" (tak Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu skarbowego w Radomiu w piśmie z dnia 5 stycznia 2006 roku, 1473/WV/443/375/224/2005/AG).

Wnioskodawca zwrócił jednocześnie uwagę, iż podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2008r. (sygn. IBPP2/443-232B/07/EJ) wydanej na wniosek Spółki. Wniosek, na podstawie którego została wydana wspomniana wyżej interpretacja, dotyczył również interpretacji § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, jednakże w odniesieniu do innego stanu faktycznego (dostawy węgla, okresy rozliczeniowe inne niż miesiąc). Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: ,,pod pojęciem sprzedaży ,,ciągłej" należy (...) rozumieć wynikające ze zobowiązania o charakterze ciągłym, świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu się strony zobowiązanej do świadczenia". Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonywane przez niego dostawy Biomasy mają charakter sprzedaży ciągłej.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15. Stosownie zaś do § 13 ust. 2 Rozporządzenia w przypadku, gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Podsumowując, Wnioskodawca stwierdził, że sprzedaż Biomasy w sposób opisany w niniejszym wniosku spełnia warunki do uznania jej za sprzedaż ciągłą. Dlatego też, może określić na fakturze, jako datę dokonania dostawy, wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Wyjątki od tej reguły zostały określone w przepisach art. 19 ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy.

W praktyce podstawowe znaczenie dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma art. 19 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zauważa się, iż powyższy przepis koresponduje z przepisami art. 106 ustawy o VAT, z których wynika m. in., że podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniami określonymi w przepisie.

W art. 106 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zawarto delegację, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób ich przechowywania.

W oparciu m.in. o powołaną wyżej delegację zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ,,FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym.

W przypadku, gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

W powołanych wyżej przepisach ograniczono możliwość określenia daty sprzedaży poprzez podanie jedynie miesiąca i roku do przypadków sprzedaży o charakterze ciągłym, nie definiując jednakże tego pojęcia. W związku z brakiem w obowiązujących przepisach podatkowych definicji sprzedaży towarów o charakterze ciągłym, należy przyjąć pojęcie sprzedaży towarów w ujęciu art. 2 pkt 22 ustawy, w którym to przepisie przez sprzedaż należy rozumieć m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast pojęcie ,,ciągłości" sprzedaży należy rozpatrywać zgodnie z zasadami prawa cywilnego, odnosząc je do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Dla uznania więc świadczenia za ,,ciągłe" wystarcza, iż składa się ono z pewnych następujących po sobie aktów (czynności), o ile tworzą razem funkcjonalną całość, która ma to do siebie, że trwa w czasie, że czas jest jej miernikiem i, że interes jednej strony jest zaspokojony właśnie dlatego, że odpowiednie zachowanie się drugiej strony ma charakter trwały.

Pod pojęciem sprzedaży ,,ciągłej" należy więc rozumieć wynikające ze zobowiązania o charakterze ciągłym, świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu się strony zobowiązanej do świadczenia.

Tym samym, w odniesieniu do dostaw realizowanych przez Wnioskodawcę, dla uznania, iż mamy do czynienia ze sprzedażą o charakterze ciągłym stosowne jest zawarcie z kontrahentami na rzecz których takie dostawy są realizowane, umów na podstawie których zostanie przyjęty model dystrybucji towarów, przesądzający o uznaniu dokonywanych przez Spółkę dostaw za sprzedaż o charakterze ciągłym.

Jeszcze raz należy tutaj wskazać, że w myśl § 13 ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Z przepisu powyższego wynika więc, że w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym mowa jest o jednej fakturze zbiorczej, wystawionej po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Tak więc ustawodawca przy sprzedaży ciągłej przyjął miesiąc jako okres rozliczeniowy.

Zatem jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży o charakterze ciągłym, według ustawodawcy, faktura winna zostać wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży ciągłej. W takiej sytuacji na fakturze należy wskazać tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

Mając na względzie wyżej przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, iż opisana we wniosku sprzedaż ,,Biomasy" nosi znamiona sprzedaży o charakterze ciągłym. Konsekwencją uznania przedmiotowej dostawy za dostawę towarów o charakterze ciągłym jest konieczność wystawienia faktury nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży i podania na tej fakturze tylko miesiąca i roku sprzedaży.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. według stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY