Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Spółka prosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do kwestii dotyczącej źródła przychodu oraz momentu jego powstania po stronie członków zarządu N... W... Polska w przypadku nabycia akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju na preferencyjnych warunkach oraz o potwierdzenie, że w powyższym przypadku nie ciążą na niej obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 lub inne obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: IPPB2/415-1436/08-2/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:moment powstania przychodów, objęcie (nabycie) akcji, obowiązek płatnika, przychód z kapitału pieniężnego, źródła przychodu

Wniosek ORD-IN: [ 569 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2008 r. (data wpływu 10.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w planach opcyjnych prezesa i członków zarządu Spółki oraz ustalenia momentu jego powstania i związanych z tym obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w planach opcyjnych prezesa i członków zarządu Spółki oraz ustalenia momentu jego powstania i związanych z tym obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka N... W... Polska w porozumieniu ze Szwajcarską Spółką N... S.A. zamierza przyznać prezesowi oraz innym członkom zarządu Spółki prawo do uczestnictwa w jednym z planów opcyjnych prowadzonych przez N... S.A. (management stock option plan lub restricted stock unit plan). Osoby objęte powyższymi planami pełnią swoje funkcje na podstawie powołania uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej N... W... Polska, dla osób uczestniczących w planie opcyjnym, możliwość skorzystania z planu opcyjnego została zatwierdzona, jako dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu N... W... Polska.

W ramach management stock option plan, wybrani członkowie zarządu N... W... Polska, otrzymują niezbywalne opcje na zakup w przyszłości akcji Szwajcarskiej Spółki N... S.A. Każda opcja daje prawo do zakupu jednej akcji N... S.A. Cena zakupu akcji w ramach powyższego planu opcyjnego jest ustalana rokrocznie w oparciu o średnią cenę akcji N... S.A na giełdzie Szwajcarskiej, skalkulowaną na podstawie danych z ostatnich dziesięciu notowań powyższych akcji ze stycznia danego roku.

W przypadku restricted stock unit plan, w wyniku uczestnictwa w planie uprawnieni beneficjenci uzyskują prawo do otrzymania bez żadnej odpłatności, po upływie określonego okresu, akcji N... S.A. lub do otrzymania w gotówce kwoty stanowiącej równowartość akcji, które otrzymaliby w ramach restricted stock unit plan.

Realizując opcje przyznane w ramach management stock option plan, beneficjenci uczestniczący w planie mogą podjąć decyzję o nabyciu akcji i ich natychmiastowej sprzedaży. W takiej sytuacji beneficjent otrzymuje na konto (w gotówce) różnicę pomiędzy ceną rynkową akcji N... S.A. z dnia realizacji opcji, a ceną za jaką miał on prawo nabyć powyższe akcje, ustaloną według zasad określonych w planie (różnica pomiędzy ceną rynkową akcji, a ceną za jaką nabył je beneficjent jest ponoszona przez N... S.A.). Alternatywnie, beneficjenci uprawnieni do uczestnictwa w planie, mogą zrealizować przyznane im opcje i nabyć akcje N... S.A. po wynikającej z planu opcyjnego cenie (także w tym wypadku różnica pomiędzy ceną rynkową akcji, a ceną za jaką nabył je beneficjent jest ponoszona przez N... S.A.), bez ich natychmiastowego zbycia. Przy takiej decyzji beneficjenta, jest on zobowiązany do przekazania na konto podmiotu administrującego planem kwoty stanowiącej iloczyn nabywanych akcji i ceny nabycia akcji wynikającej z planu opcyjnego, obowiązującej na dany rok.

W wyniku realizacji praw przyznanych w ramach restricted stock unit plan, beneficjenci objęci tym planem otrzymują akcje N... S.A nieodpłatnie (akcje te są dla nich kupowane przez podmiot prowadzący plan za fundusze przekazane na ten cel przez N... S.A.). Alternatywnie N... S.A. może podjąć decyzję, iż zamiast akcji beneficjenci otrzymają w gotówce kwotę stanowiącą równowartość akcji, jakie otrzymaliby nieodpłatnie w ramach restricted stock unit plan.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy N... W... Polska, a Szwajcarską Spółką N... S.A., niezależnie od sposobu realizacji opcji otrzymanych w ramach management stock option plan (nabycie akcji i ich natychmiastowa sprzedaż lub nabycie akcji bez podejmowania decyzji o ich zbyciu) lub praw wynikających z restricted stock unit plan, N... W... Polska będzie obciążana kosztami uczestnictwa wybranych członków zarządu w powyższych planach. W praktyce oznacza to, iż poniesiony pierwotnie przez spółkę N... S.A. koszt uczestnictwa tych osób w jednym z powyższych planów jest następnie fakturowany na N... W... Polska. W przypadku management stock option plan kwota obciążenia spółki N... W... Polska będzie kalkulowana, jako różnica pomiędzy ceną rynkową akcji z dnia ich nabycia, a ceną za jaką pracownik był uprawniony do nabycia powyższych akcji.

Natomiast w przypadku Restricted stock unit plan, N... W... Polska będzie obciążana kwotą stanowiącą wartość rynkową akcji z dnia realizacji praw wynikających z restricted stock unit plan (tj. z dnia otrzymania nieodpłatnie akcji N... S.A lub otrzymania w gotówce kwoty stanowiącej równowartość akcji jakie beneficjent otrzymałby w ramach restricted stock unit plan).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka prosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do kwestii dotyczącej źródła przychodu oraz momentu jego powstania po stronie członków zarządu N... W... Polska w przypadku nabycia akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju na preferencyjnych warunkach oraz o potwierdzenie, że w powyższym przypadku nie ciążą na niej obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 lub inne obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Na podstawie art. 11 ust. 2b ww. ustawy, w przypadku świadczeń częściowo odpłatnych przychód ustala się jako różnicę pomiędzy wartością świadczenia, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Ponadto, zgodnie z art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, wchodzące w skład zarządów osób prawnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcji), a także przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (np. akcji).

Pomimo, iż uprawnienie do uczestnictwa w management stock option plan oraz restricted stock unit plan wynika z faktu powołania do pełnienia funkcji prezesa/członka zarządu N... W... Polska oraz bez względu na fakt, iż Spółka jest obciążana kosztami uczestnictwa beneficjentów w jednym z powyższych planów, Spółka uważa, iż skoro przedmiotem preferencyjnego nabycia lub też otrzymania, w przypadku uczestnictwa w restricted stock unit plan. są akcje, przychód jaki realizują beneficjenci w związku z uczestnictwem w jednym z planów powinien zostać zakwalifikowany nie jako przychód z tytułu zasiadania w zarządzie spółki (działalności wykonywanej osobiście) ale, jako przychód z kapitałów pieniężnych.

W przypadku takiej kwalifikacji, dla ustalenia momentu powstania tego przychodu konieczna jest analiza art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. W myśl powyższego przepisu, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Mając na uwadze powyższe Spółka uważa, iż w momencie otrzymania nieodpłatnie akcji N... S.A. w ramach restricted stock unit plan lub też ich nabycia po preferencyjnej cenie w ramach management stock option plan tj. w momencie kiedy beneficjenci stają się właścicielami akcji, nie uzyskują przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie zbycia akcji otrzymanych/nabytych w ramach jednego z powyższych planów.

W tym miejscu Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, iż w przedstawionym stanie faktycznym dla określenia samego źródła przychodu, nie ma znaczenia, czy akcje otrzymane nieodpłatnie lub nabyte na preferencyjnych zasadach zostały/zostaną sprzedane natychmiast po ich otrzymaniu/kupnie, czy też pomiędzy datą ich otrzymania/kupna, a sprzedażą minie pewien okres czasu. Istotnym jest tylko, że przez moment od otrzymania kupna akcji do chwili ich zbycia beneficjenci programów są ich właścicielami.

Inaczej sytuacja wyglądałaby jedynie w przypadku, gdyby beneficjent nigdy nie stawał się właścicielem akcji; a wyłącznie otrzymywał od N... S.A. wypłatę kwoty której wysokość byłaby skalkulowana w oparciu o różnicę miedzy ceną rynkową akcji, a odpłatnością którą musiałby ponieść na ich nabycie, ustaloną w oparciu o management stock option plan lub restricted stock unit plan. W takiej sytuacji, powyższa wypłata w momencie jej otrzymania mogłaby zostać zakwalifikowana, jako przychód z tytułu zasiadania w zarządzie N... W... Polska.

Tym samym, na spółce nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na fakt, że Spółka nie dokonuje na rzecz beneficjentów planów opcyjnych wypłaty jakichkolwiek świadczeń wynikających z tych planów, nie będą ciążyć na Spółce także żadne obowiązki informacyjne przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca nadmienia, że prezentowane przez Spółkę stanowisko jest zbieżne z interpretacjami organów podatkowych wydawanymi w odpowiedzi na indywidualne zapytania podatników, które przykładowo załączył do wniosku.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Żaden z powołanych przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w planach polegających na otrzymaniu uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji bądź nabycia po preferencyjnej cenie Szwajcarskiej Spółki N... S.A. po spełnieniu określonych wymagań.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż prezesowi oraz innym członkom zarządu pełniącym swoje funkcje na podstawie powołania Wnioskodawca zamierza przyznać prawo do uczestnictwa w jednym z planów opcyjnych prowadzonych przez Szwajcarska Spółkę N... S.A, management stock option plan lub restrictted stock unit plan.

W ramach management stock option plan, prezes oraz wybrani członkowie zarządu N... W... Polska otrzymają niezbywalne warunkowe opcje na zakup akcji Szwajcarskiej Spółki N... S.A., w ramach których upoważnieni będą do nabycia w przyszłości akcji N... S.A. wg. ceny zakupu ustalonej w oparciu o średnią cenę akcji N... S.A na giełdzie Szwajcarskiej skalkulowaną na podstawie danych z ostatnich dziesięciu notowań powyższych akcji ze stycznia danego roku.

Realizacja opcji przyznanych w ramach management stock option plan może nastapić poprzez podjęcie decyzji o :

 • nabyciu akcji N... S.A i ich natychmiastową sprzedaż, wówczas beneficjent nabędzie ww. akcje nieodpłatnie po wynikającej z planu opcyjnego cenie.
 • nabyciu akcji N... S.A. bez natychmiastowego ich zbycia, po wynikającej z planu opcyjnego preferencyjnej cenie, (wpłacając na konto podmiotu administrującego planem kwotę stanowiącą iloczyn nabywanych akcji i ceny nabycia akcji wynikającej z planu opcyjnego).

Natomiast nabywając akcje w wyniku realizacji praw przyznanych w ramach restrictted stock unit plan

 • beneficjenci otrzymują akcje nieodpłatnie (akcje kupuje podmiot prowadzący plan za fundusze przekazane przez N... SA), lub N... S.A. może podjąć decyzję, że
 • beneficjenci zamiast akcji, otrzymają w gotówce kwotę stanowiącą równowartość akcji, jakie otrzymaliby nieodpłatnie w ramach restrictted stock unit plan.

Realizacja powyższego prawa będzie możliwa dopiero po upływie okresu restrykcyjnego, przy zachowaniu warunków wskazanych w planach.

Do momentu zniesienia restrykcji uczestnicy nie mają prawa do dysponowania, w tym zastawiania, sprzedaży lub odstąpienia opcji.

Nabyciu w ramach opcji będą podlegały akcje skupione na rynku. Po nabyciu akcji beneficjenci mają prawo do swobodnego dysponowania nimi.

Spółka N... W... Polska będzie ponosiła koszty związane z udziałem w jednym z planów opcyjnych określonych uczestników.

Kwoty, jakimi obciążana będzie Spółka w ramach planu opcyjnego mangament stock option obejmują różnicę pomiędzy wartością rynkową akcji, z dnia ich nabycia przez danego uczestnika, a ceną za jaką uczestnik był uprawniony do nabycia akcji.

Natomiast w przypadku restricted stock unit plan Spółka N... W... Polska będzie obciążona kwotą stanowiącą wartość rynkową akcji z dnia realizacji praw wynikających z ww. planu tj. z dnia otrzymania nieodpłatnie akcji N... S.A. lub otrzymania w gotowce kwoty stanowiącej równowartość akcji, jakie uczestnik otrzymałby w ramach planu opcyjnego.

W sytuacji przedstawionej we wniosku nie można zakwalifikować niezbywalnego warunkowego prawa zakupu w przyszłości akcji Szwajcarskiej Spółki N... S.A. do pochodnych instrumentów finansowych zdefiniowanych w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538 ze zm.).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są:

 1. papiery wartościowe;
 2. niebędące papierami wartościowymi:
  1. tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
  2. instrumenty rynku pieniężnego,
  3. finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe,
  4. opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie,
  5. prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe
  1. tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
  2. instrumenty rynku pieniężnego,
  3. finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe,
  4. opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie,
  5. prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe),
  6. inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.

Zgodnie z przyjętą w doktrynie definicją, umowa opcji (opcji, które w przepisach prawa podatkowego kwalifikuje się do pochodnych instrumentów finansowych) - to kontrakt, którego przedmiotem jest prawo (opcja) jednej ze stron (nabywcy, posiadacza opcji) do kupna albo sprzedaży pewnego instrumentu bazowego po ustalonej przez strony cenie wykonania w określonym momencie albo do określonego momentu w przyszłości. W zamian za zobowiązanie się drugiej strony (wystawcy opcji) do wykonania świadczenia na każde żądanie nabywcy opcji, ten ostatni płaci wystawcy cenę opcji, zwaną premią. Premia jest zapłatą za gotowość wystawcy do spełnienia świadczenia w przyszłości, nawet w sytuacji, gdy taka czynność będzie dla niego niekorzystna. Umowa opcji daje nabywcy dwie możliwości, bądź do skorzystania z przysługującej jemu opcji, a tym samym zakupu określonego w umowie instrumentu bazowego po określonej z góry cenie wykonania, bądź też nieskorzystania z niej. W drugim przypadku opcja (prawo) wygaśnie wraz z momentem zakończenia okresu, na jaki umowa opcji została zawarta. W takiej sytuacji cena wykonania stanie się ceną wygaśnięcia. Nabywca opcji zawierając przedmiotową umowę uzyskuje prawo bądź do kupna określonego instrumentu bazowego, bądź do jego sprzedaży. Odpowiednio wystawca zobowiązuje się w tych kontraktach do sprzedaży instrumentu finansowego albo do jego kupna.

A zatem, skoro nabycie w ramach ww. planów opcyjnych prowadzonych przez Szwajcarską Spółkę N... S.A., przez prezesa lub członka zarządu, przedmiotowych opcji następuje w sposób nieodpłatny, opcje te nie są przedmiotem obrotu - nie mieszczą się w kategorii pochodnych instrumentów finansowych, tym samym w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania cytowany przepis art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku nabycia akcji w sposób nieodpłatny, operacja ta wywołuje skutek podatkowy w postaci uzyskania przez uprawnionych przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po stronie uczestników nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, iż na nabycie akcji nie poniosą oni wydatków.

Natomiast w przypadku realizacji przyznanych opcji i nabyciu akcji N... S.A. bez ich natychmiastowego zbycia, po stronie uczestników operacja ta wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przez uprawnione osoby świadczenia częściowo odpłatnego, o którym mowa w powołanym wyżej art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego koszty związane z realizacją poszczególnych planów opcyjnych będą ponoszone przez spółkę, w której uczestnicy pełnią funkcję prezesa lub członków zarządu.

W takim przypadku wartość akcji otrzymanych nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach będzie stanowiła przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z treścią art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie ich nabycia.

Bez znaczenia w tej sytuacji jest fakt, że przekazanie akcji nastąpi przez spółkę zagraniczną, istotne jest natomiast to, iż koszty związane z realizacją opcji na akcje będą obciążały Spółkę N... W... Polska. W związku z powyższym na Wnioskodawcy, będzie ciążył obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 41 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkowa określona w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (19%). Płatnik na wniosek podatnika oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (19%), wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali (art.41a ww. ustawy).

Reasumując prezes oraz członkowie Zarządu Spółki N... W... Polska uczestniczący w jednym z planów opcyjnych prowadzonych przez N... S.A., których koszty uczestnictwa będzie pokrywała N... W... Polska w momencie nabycia akcji w ramach ww. planów, uzyskają przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na Spółce będzie ciążył obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 41 ww. ustawy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć, także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Dodatkowo należy nadmienić, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach wydawanych interpretacji indywidualnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY