Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zwolnienie Pana z długów funkcjonalnie związanych ze zbywanym przedsiębiorstwem, dokonane na zasadzie art. 519 kc lub ich spłata przez Spółkę na zasadzie art. 392 kc spowoduje powstanie u Pana przychodu podatkowego?

sygnatura: IIUSpbIA/1/415-24/11j/7/07/BB

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

data: 2007-04-05

słowa kluczowe:

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż jest Pan udziałowcem spółki X z o. o. z siedzibą w Białymstoku (dalej "Spółka"), która prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie handlu odpadami tworzyw sztucznych. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Ponadto prowadzi Pan, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, działalność gospodarczą w zbliżonym zakresie (głównie handel złomem). Jest podatnikiem VAT czynnym. Jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi Pan za pomocą przedsiębiorstwa obejmującego aktywa bilansowe: 1) środki trwałe z grupy I (nieruchomość budynkowa - przetwórnia złomu), II, IV, V, VI, VII KRŚT, o łącznej wartości bilansowej około czterystu tysięcy złotych (wg stanu na dzień 30 września 2006r.), 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego, 3) należności handlowe i publicznoprawne, 4) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym, których łączna wartość bilansowa wynosi około dwóch milionów złotych (wg stanu na dzień 30 września 2006r.). Z powyższymi aktywami są funkcjonalnie związane pasywa bilansowe: 1) zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, 2) zobowiązania handlowe, 3) zobowiązania publicznoprawne,których łączna wartość bilansowa wynosi około jednego miliona trzystu tysięcy złotych (wg stanu na dzień 30 września 2006r.). Oprócz aktywów i pasywów bilansowych, przedsiębiorstwo obejmuje nie ujęte w bilansie aktywa rzeczowe: 1) prawo własności gruntu - prawo to nabył Pan w drodze spadku i nie wprowadził go do ewidencji środków trwałych; powierzchnia działki wynosi 4.700 m#178;, z czego 1.800 m#178; zajęte jest pod działalność gospodarczą (na tej części działki znajduje się m. in. budynek przetwórni złomu ujęty w bilansie); pozostała część działki w części opodatkowana jest podatkiem rolnym (100 m#178;), w części - podatkiem leśnym (900 m#178;), a w części - podatkiem od nieruchomości jako grunty pozostałe (1.900 m#178;), 2) środki trwałe zamortyzowane z grupy IV, VI, VII, VIII KRŚT, 3) wyposażenie bez wartości bilansowej (odniesione w koszty w momencie zakupu). Przedsiębiorstwo korzysta też z kilku rzeczowych składników majątku o dość dużej wartości na podstawie: 1) umów leasingu operacyjnego (ciągnik siodłowy, naczepa, kontenery, prasa), 2) umowy dzierżawy (kontenery). Przedsiębiorstwo obejmuje też aktywa niematerialne nie ujęte w bilansie: 1) licencje na programy komputerowe (zamortyzowane), 2) oznaczenie przedsiębiorstwa ("....."), 3) klientelę ( dostawców i odbiorców). Przedsiębiorstwo obejmuje też umowy dwustronne: 1) o pracę i zlecenia, 2) o dostawę mediów (prąd, wywóz śmieci, telefon), 3) kredytowe i leasingowe, 4) ubezpieczenia, 5)dzierżawy nieruchomości zabudowanej (jest Pan dzierżawcą) wykorzystywanej na działalność punktu skupu złomu, 6) najmu pomieszczeń magazynowych i biurowych (jest Pan najemcą), 7) wynajmu placu magazynowego (jest Pan wynajmującym), 8) umowy handlowe, a ponadto księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osiągnął Pan ze Spółką wstępne porozumienie, zgodnie z którym: 1) Spółka podniesie kapitał zakładowy poprzez utworzenie nowych udziałów i zaoferuje je Panu w zamian za wkład niepieniężny opisany niżej, 2)obejmie Pan zaoferowane przez Spółkę udziały i wniesie na ich pokrycie wkład niepieniężny opisany niżej. Wkład niepieniężny stanowić będzie przedsiębiorstwo opisane wyżej po wyłączeniu: 1) aktywów bilansowych o łącznej wartości bilansowej rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a mianowicie: a) kilku należności handlowych - dotyczy to kilku należności, których ściągalność jest wątpliwa (postępowanie układowe i egzekucyjne w toku), b) należności publicznoprawnych - gdyż obowiązujące przepisy wyłączają możliwość przeniesienia takich należności w wypadku aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej (brak sukcesji podatkowej), c) oznaczonej kwoty środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym - gdyż środki te będą niezbędne do zapłaty zobowiązań publicznoprawnych wspomnianych w punkcie następnym, a ponadto może okazać się, iż po wniesieniu wkładu niepieniężnego będzie Pan kontynuował działalność gospodarczą ( w innym zakresie, niż działania przedsiębiorstwa stanowiącego wkład niepieniężny; ta okoliczność zależy od tego, czy możliwe jest przeniesienie na Spółkę, w sposób neutralny podatkowo i finansowo umów leasingowych), 2) pasywów bilansowych o łącznej wartości bilansowej rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a mianowicie: a) zobowiązań publicznoprawnych - gdyż obowiązujące przepisy wyłączają możliwość przeniesienia takich zobowiązań w wypadku aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej (brak sukcesji podatkowej), a ponadto 3) składników nie podlegających ujęciu bilansowemu: a) składników majątku używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego (ciągnik siodłowy, naczepa, kontenery, prasa) - dokonanie tego wyłączenia zależy od treści odpowiedzi na niniejsze pismo i stanowiska leasingodawcy, a mianowicie: jeśli umów leasingowych nie da się przenieść na Spółkę w sposób neutralny podatkowo i finansowo, będzie Pan kontynuował (najprawdopodobniej) leasing przez czas przewidziany w umowach leasingowych; składniki majątku objęte leasingiem będzie Pan wynajmował Spółce, a po zakończeniu umów leasingu i po wykupieniu przedmiotów leasingu od firmy leasingowej- najprawdopodobniej odsprzeda Pan je Spółce lub wniesie aportem, b) licencji na programy komputerowe - gdyż licencjodawca nie wyraża zgody na przeniesienie licencji, c) umów na dostawę mediów (prąd, wywóz śmieci, telefon) - gdyż w praktyce dużo łatwiej zawrzeć nowe umowy, niż przenieść stare na Spółkę, d) umów kredytowych - jeśli bank nie wyrazi zgody na przeniesienie umów na Spółkę (niezależnie jednak od zgody banku, Spółka przejmie zobowiązania wynikające z tych umów, w najgorszym razie na zasadzie art. 392 kc), e) umów ubezpieczenia mienia - jeśli firmy ubezpieczeniowe nie wyrażą zgody na przeniesienie umów na Spółkę, d) dzierżawy nieruchomości zabudowanej (punkt skupu) - jeśli wydzierżawiający nie wyrazi zgody na przeniesienie umowy na Spółkę, g) ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - do czasu zakończenia przez Pana prowadzenia działalności gospodarczej (dopóki prowadzić będzie Pan działalność gospodarczą, dopóty zobowiązany jest Pan do prowadzenia ksiąg i przechowywania dokumentów księgowych - nie może więc Pan przekazać ich Spółce; Spółka uzyska jednak pełen dostęp do tych ksiąg i dokumentów). Przejęcie przez Spółkę zobowiązań związanych funkcjonalnie z przedsiębiorstwem (bilansowych i pozabilansowych), nie wyłączonych z aportu, nastąpi na zasadach określonych prawem cywilnym, tj.: 1) z chwilą nabycia aktywów przedsiębiorstwa Spółka z mocy prawa staje się dłużnikiem solidarnym (art. 554 kc), 2) przed lub po nabyciu aktywów przedsiębiorstwa Spółka wystąpi do Pana wierzycieli o wyrażenie zgody na przejęcie długu na zasadzie art. 519 § 2 pkt 2 kc, w związku z czym: a) w stosunku do wierzycieli, którzy wyrażą zgodę na przejęcie długu, zostanie Pan zwolniony z długu (art. 519 § 1 kc), b) w stosunku do pozostałych wierzycieli Spółka będzie odpowiedzialna wobec Pana za to, iż wierzyciele nie będą żądali od Pana spełnienia świadczenia (art. 392 kc). W tak przedstawionym stanie faktycznym postawiono pytanie: czy zwolnienie Pana z długów funkcjonalnie związanych ze zbywanym przedsiębiorstwem, dokonane na zasadzie art. 519 kc lub ich spłata przez Spółkę na zasadzie art. 392 kc spowoduje powstanie u Pana przychodu podatkowego...

STANOWISKO PODATNIKA Zdaniem Pana , ani zwolnienie Pana z długów funkcjonalnie związanych ze zbywanym przedsiębiorstwem, dokonane na zasadzie art. 519 kc, ani ich spłata przez Spółkę na zasadzie art. 392 kc nie spowoduje powstania u Pana przychodu podatkowego, gdyż wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do Spółki korzysta ze zwolnienia - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy podatkowej, - które to zwolnienie rozciąga się również na przejęcie przez Spółkę zobowiązań funkcjonalnie związanych z wnoszonym do Spółki przedsiębiorstwem.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA W ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. / definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3, w myśl której ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55#185; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W myśl przepisu art. 55#178; ustawy Kodeks cywilny czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Zgodnie z art. 554 ustawy Kodeks cywilny, nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Przepis art. 392 ustawy Kodeks cywilny stanowi, że jeżeli osoba trzecia zobowiązała sie przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia. Natomiast zgodnie z przepisem art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). W myśl art. 519 § 2 Kodeksu cywilnego przejęcie długu może nastąpić: 1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; 2) przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Należy zauważyć, iż katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, o których stanowi art. 55#185; Kc nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie "w szczególności". Mogą znaleźć się w nim składniki nie wymienione w dyspozycji przepisu, a funkcjonalnie związane z danym przedsiębiorstwem. Jak wynika ze złożonego wniosku prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą i zamierza wnieść do spółki z o. o. wkład niepieniężny w postaci swojego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem aktywów bilansowych (tj. kilku nieściągalnych wierzytelności, należności publicznoprawnych, oznaczonej kwoty środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym), zobowiązań publicznoprawnych, składników majątku używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego, licencji na programy komputerowe, umów na dostawę mediów, umów kredytowych, umów ubezpieczenia mienia, dzierżawy nieruchomości zabudowanej oraz ksiąg i dokumentów związanych z prowadzona przez Pana działalnością gospodarczą. Zaznacza Pan, iż przejęcie przez Spółkę zobowiązań związanych funkcjonalnie z przedsiębiorstwem (bilansowych i pozabilansowych), nie wyłączonych z aportu, nastąpi na zasadach określonych prawem cywilnym, tj.: 1) z chwilą nabycia aktywów przedsiębiorstwa Spółka z mocy prawa staje się dłużnikiem solidarnym (art. 554 kc), 2) przed lub po nabyciu aktywów przedsiębiorstwa Spółka wystąpi do Pana wierzycieli o wyrażenie zgody na przejęcie długu na zasadzie art. 519 § 2 pkt 2 kc, w związku z czym: a) w stosunku do wierzycieli, którzy wyrażą zgodę na przejęcie długu, zostanie Pan zwolniony z długu (art. 519 § 1 kc), b) w stosunku do pozostałych wierzycieli Spółka będzie odpowiedzialna wobec Pana za to, iż wierzyciele nie będą żądali od Pana spełnienia świadczenia (art. 392 kc). Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jak wynika z powyższego przepisu objęcie udziałów w spółce z o. o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa nie powoduje obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że obejmie Pan udziały w spółce z o. o. w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w skład którego wchodzą też zobowiązania związane funkcjonalnie z przedsiębiorstwem (bilansowe i pozabilansowe), nie wyłączone z aportu. Jak wynika natomiast z cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy podatkowej nominalna wartość udziałów w spółce z o. o. objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa nie powoduje obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia udziałów w spółce. W związku z powyższym, zdaniem tut. organu podatkowego, zwolnienie Pana z długów funkcjonalnie związanych ze zbywanym przedsiębiorstwem, dokonane na zasadzie art. 519 kc lub ich spłata przez Spółkę na zasadzie art. 392 kc nie spowoduje powstania u Pana przychodu dla celów podatku dochodowego. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż przedstawione w przedmiotowej sprawie stanowisko jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY