Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymana pomoc finansowa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? czy otrzymana dotacja powinna być zaliczona do przychodów z działalności gospodarczej ? i czy wydatki sfinansowane z tej dotacji będą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

sygnatura: P/3-415-33/06

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

data: 2007-02-27

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29.11.2006 r. (złożonym w dniu 30.11.2006 r.) zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan następujący stan faktyczny:

W dniu 22.09.2006 r. została zawarta umowa z Fundają Rozwoju ....... o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego). Przedmiotem umowy jest wypłata w pierwszych 6 miesiącach działalności gospodarczej wsparcia pomostowego. Beneficjent (Fundacja Rozwoju ........) wypłaca te środki na wydrębniony rachunek bankowy, z którgo są pokrywane koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Projekt jest finansowany w 75 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i 25 % z krajowych środków publicznych.

W związku z tym zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z pytaniem czy otrzymana pomoc finansowa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? czy otrzymana dotacja powinna być zaliczona do przychodów z działalności gospodarczej ? i czy wydatki sfinansowane z tej dotacji będą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

W Pana ocenie wsparcie pomostowe jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymanej dotacji nie należy uwzględniać w przychodach z działalności gospodarczej a wydatki sfinansowane z tej dotacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.). W myśl postanowień tego przepisu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52 c, i 52 d ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Warunkiem ze skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.: 1.bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie i zostać przekazana na podstawie, której mowa w tym przepisie, 2.podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Europejski Fundusz Społeczny wchodzi w skład funduszy strukturalnych tj. zasobów finansowych Unii Europejskiej służących realizacji polityki strukturalnej, której celem jest pomoc słabiej rozwiniętym regionom, sektorom gospodarek państw członkowskich. Służy on ponadto realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 z 2004 r. poz. 1206 z późn. zm.) określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskij w sprawie Europejskigo Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia w sprawie Instrumentu Finansowanego Wspierania Rybołowstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o Narodowym Planie Rozwoju w celu realizacji Planu tworzy się : 1.sektorowe programy operacyjne, 2.regionalne programy operacyjne, 3.inne programy operacyjne, 4.strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Programy, o których mowa w pkt 1-3 są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych- o czym stanowi art. 8 ust. 2 ustawy. Pomoc, jaką otrzymują beneficjanci, pochodzi w takim przypadku ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. Innymi słowy finansowanie wydatków ponoszonych w ramach EFS dokonywane jest ze żródeł krajowych. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych.

Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednia instytucje o zwrot wydatkowanych kwot zwrócone środki zasilają żródło finansowania krajowego.

W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie nie mają również zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 46 a, pkt 47a, pkt 47b, pkt 47c cyt. Wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż otrzymane środki pomostowe nie pochodzą z instytucji określonych w tych przepisach bądź budżetu państwa.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 wolne od podatku dochodowego są: - ust 46 a - dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i proceduję stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz.WE L 056, z 4.03.1968 r. z późn. zm.), - ust. 47 a - dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przesięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD), - ust. 47 b - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (przedmiotowe zwolnienie przepisem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało zachowane do 31.12.2006 r.). Na podstawie cyt. przepisu zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Otrzymane przez Pana środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zatem otrzymana przez Pana pomoc, w części finansowanej z budżetu państwa, również nie jest zwolniona z podatku dochodowego, - ust. 47 c - kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Przychody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zostały określone w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, przychodem z działalności są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te związane są z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy podatkowej do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust 1 ustawy podatkowej, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zatem należy uznać, iż otrzymane przez Pana comiesięcznie środki finansowe w ramach dotacji nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowią one przychód z działalności gospodarczej.

Ww. interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4, w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY