Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do tej ustawy przy świadczeniu usług polegających na prowadzeniu wykładów i szkoleń dla firm szkoleniowych oraz szkół wyższych, w ramach działalności gospodarczej ,,Kancelaria Prawna",

sygnatura: IPPP1-443-980/09-4/JB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-23

słowa kluczowe:szkolenie, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 418 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu 7 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2009 r. (data wpływu 9 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy prowadzeniu wykładów i szkoleń dla firm szkoleniowych lub szkół wyższych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy prowadzeniu wykładów i szkoleń dla firm szkoleniowych lub szkół wyższych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 grudnia 2009 r. (data wpływu 9 grudnia 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 27 listopada 2009 r. znak: IPPP1-443-980/09-2/JB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Adwokat G. M. Jako adwokat świadczy usługi pomocy prawnej, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, tj. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. W Polskiej Klasyfikacji Działalności odpowiada to pojęciu ,,Działalności prawniczej" oznaczonej kodem 6910Z (PKD 2007) lub 7411Z (PKD 2004). Za wszelkie opinie prawne, reprezentację stron w procesach itd. Wnioskodawca wystawia faktury VAT 22%, odprowadza należny podatek VAT i odprowadza również podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - podatek liniowy 19%.

Oprócz ,,Działalności prawniczej" od 14 września 2009 r. wprowadził wpis ,,Działalność agencji informacyjnych" oznaczony kodem 63.91.Z (PKD 2007) lub 92.40.Z (PKD 2004) w celu możliwości pisania w ramach prowadzonej działalności artykułów do wydawnictw i serwisów internetowych. Wnioskodawca wskazuje, iż wpis taki wprowadził w wyniku uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej - IPPP1-443-581/09-5/MP, dotyczącej pisania tych artykułów, z której wynikało, że nie można tej działalności uznać za działalność wykonywaną osobiście w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3. W wyniku dostosowania się do powyższej interpretacji Wnioskodawca odprowadzi należny podatek VAT od już wykonanych i opłaconych artykułów oraz dokona przy pomocy biura księgowego odpowiednich popraw deklaracji.

Oprócz działalności prawniczej oraz pisania artykułów do wydawnictw Wnioskodawca prowadzi również wykłady i szkolenia - na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe oraz na zajęciach organizowanych przez firmy szkoleniowe. Wykłady i szkolenia Wnioskodawca prowadzi osobiście, na podstawie umowy o dzieło, w ramach której następuje płatność podatku dochodowego, której dokonuje zleceniodawca. Za przeprowadzone wykłady i szkolenia Wnioskodawca wystawia rachunek wynikający z umowy o dzieło, natomiast nie wystawia faktury VAT. Zazwyczaj ich przygotowanie i wykonanie wiąże się z przekazaniem praw autorskich (w przypadku, kiedy w ramach szkolenia lub wykładu przygotowywany jest skrypt z materiałami szkoleniowymi dla uczestników). Prowadzenie wykładów i szkoleń stanowi istotną część dochodów Wnioskodawcy, przekraczającą często dochody pochodzące z działalności prawniczej. Jednak stosownie do art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie traktuje prowadzenia wykładów i szkoleń jako wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej, z uwagi na to, że zlecający przeprowadzenie szkolenia lub wykłady wskazuje warunki jego wykonania, wynagrodzenie a odpowiedzialność wobec osób trzecich również leży po jego stronie. Z uzyskanej interpretacji na ten temat - IPPP1-443-581/09-4/MP wynika, że stanowisko Wnioskodawcy było prawidłowe.

Jednak z uwagi, że uzyskanie postanowienia w umowie o dzieło o odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich jest czasami utrudnione (zwłaszcza w przypadku dużych szkół wyższych gdzie wymaga to akceptacji Rektora i działu prawnego) - Wnioskodawca rozważa wpisanie usług szkoleniowych jako przedmiotu działalności gospodarczej ,,Kancelarii Prawnej Adwokat G M". Dotyczyć to może PKD 85.59.13.2 - Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.19.0 - Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKD 85.60.10.0 - Usługi wspomagające edukację. Wnioskodawca podkreśla, że doprowadziłoby to do ujednolicenia i względnego uproszczenia jego księgowości. Uważa również, że w przypadku wpisania tych usług szkoleniowych do przedmiotu działalności Kancelarii mógłby korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dotyczącego usług szkoleniowych.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 5 grudnia 2009 r., Wnioskodawca wskazał, iż symbol PKWiU świadczonych usług prowadzenia wykładów na szkołach wyższych i szkoleń dla firm szkoleniowych oraz szkoleń w ramach kształcenia prowadzonego przez samorządy adwokatów, radców prawnych lub architektów - wg klasyfikacji PKWiU z 1997 r. - to 80.42.1 oraz 80.42.2

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy prowadzeniu wykładów i szkoleń w ramach działalności gospodarczej ,,Kancelaria Prawna Adwokat G M" i wystawianiu za ich wykonanie faktur VAT Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczącego usług edukacyjnych przy założeniu, że szkolenia prowadzone są dla firm szkoleniowych lub szkół wyższych (nie będących klientami adwokata)...

Zdaniem wnioskodawcy, z analizy przepisów ustawy o VAT wynika, że wszelkie podmioty (w tym również Kancelarie Prawne, Adwokackie, Radcowskie) - w przypadku jeśli mają w swoim zakresie działalności usługi edukacyjne (wykłady i szkolenia) - mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT dotyczącego usług szkoleniowych. Tym samym w przypadku wpisania działalności szkoleniowej (np. PKD 85.59.13.2, PKD 85.59.19.0, PKD 85.60.10.0) w przedmiot działalności Kancelarii Wnioskodawca mógłby wystawiać faktury jako Kancelaria, nie traktując tych usług jako ,,pomocy prawnej wykonywanej przez adwokata G M", ale jako usługi edukacyjne, wykonywane przez mgr G M w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą Kancelaria Prawna Adwokat G M. Wnioskodawca uważa, że odmienna interpretacja mogłaby doprowadzić do tezy, iż wszelkie zwolnienia ustawowe w przypadku adwokatów są niemożliwe, co stanowiłoby dyskryminowanie tej grupy zawodowej. Nadmienia również, że zarówno firmy szkoleniowe jak i szkoły wyższe za usługi szkoleniowe, które wykonuje dla nich - same nie odprowadzają podatku VAT, ponieważ są to usługi edukacyjne. W przypadku więc uznania, że Wnioskodawca musiałby im wystawiać jako Kancelaria Prawna Adwokat G M za wykonane wykłady i szkolenia faktury ze stawką 22% VAT - pociągałoby to konsekwencje w postaci konieczności zapłacenia przez nich tego podatku, który by doliczył do kwoty netto ale spotkałoby się to z absolutnym niezrozumieniem, z uwagi na to, że podmioty te nie mogłyby odliczyć sobie tego zapłaconego podatku od podatku które same płacą gdyż zazwyczaj one podatku VAT nie płacą - z uwagi na korzystanie z analogicznego zwolnienia. Strona podkreśla, iż za jego stanowiskiem przemawia więc zarówno literalna wykładnia aktów prawa powszechnie obowiązującego jak również wykładnia systemowa związana z obiegiem i ideą podatku od towarów i usług. Podkreśla, że usługi szkoleniowe będą wykonywane są dla firm szkoleniowych i szkół wyższych a nie dla klientów adwokata.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2009 r. do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Zaznaczyć należy, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług podatnik może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do uprawnionego organu statystycznego - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Podkreślić należy że Minister Finansów nie jest upoważniony do wydawania opinii w tym zakresie.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku VAT. W związku z tym istotne jest właściwe zaklasyfikowanie wykonywanych przez podatnika czynności do odpowiedniego symbolu PKWiU.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy ,,Wykaz usług zwolnionych od podatku". W poz. 7 przedmiotowego załącznika wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80 - usługi w zakresie edukacji. Użycie przez ustawodawcę ,,ex" przy grupowaniu PKWiU oznacza, że dotyczy danej usługi z danego grupowania.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ,,Kancelaria Prawna Adwokat G M" i jako adwokat świadczy usługi pomocy prawnej, o których mowa w ustawie Prawo o adwokaturze, opodatkowane stawką w wys. 22%. Wnioskodawca rozważa również rozszerzenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej o usługi szkoleniowe. Zgodnie z przedstawionymi we wniosku okolicznościami dotyczyłoby to usług prowadzenia wykładów w szkołach wyższych i szkoleń dla firm szkoleniowych oraz szkoleń w ramach kształcenia prowadzonego przez samorządy adwokatów, radców prawnych lub architektów (niebędących klientami adwokata). Wnioskodawca wskazał symbole PKWiU (z 1997 r.) dla ww. usług: 80.42.1 oraz 80.42.2.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku oraz wskazane przepisy prawa należy stwierdzić, że prowadzenie wykładów i szkoleń w zakresie przedstawionym w niniejszej sprawie skutkowało będzie zastosowaniem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Prowadzenie przedmiotowych wykładów i szkoleń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rozszerzonej o usługi szkoleniowe), mieści się w grupowaniu PKWiU ex 80 wymienionym w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy, w związku z czym objęte jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Reasumując, przy świadczeniu usług polegających na prowadzeniu wykładów i szkoleń dla firm szkoleniowych oraz szkół wyższych, w ramach działalności gospodarczej ,,Kancelaria Prawna Adwokat G M", Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do tej ustawy.

Podkreślić jeszcze raz należy, iż Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym interpretacji udzielono w oparciu o wskazane grupowanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY