Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

do uzyskanego przez Wnioskodawczynię przychodu ze sprzedaży lokali budowanych pod wynajem nie znajduje zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przychód podlega opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Natomiast w kwestii dotyczącej daty nabycia przedmiotowych lokali organ podatkowy zauważa, że w przypadku dokonywania zwrotu kwot odliczanych od dochodu, dziesięcioletni okres liczony przed zbyciem lokalu mieszkalnego budowanego pod wynajem liczy się od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu lub budynku w związku z budową, którego dokonano odliczeń (art. 7 ust. 14a ww. ustawy).Natomiast, jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem, to w przypadku dokonania zbycia takiego lokalu mieszkalnego przed upływem dziesięciu lat, okres dziesięcioletni jest liczony od końca roku, w którym nastąpiło wybudowanie (art. 7 ust. 15 ww. ustawy).W konsekwencji, od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży lokali budowanych pod wynajem dokonanej w 2008 r. i 2009 r. Wnioskodawczyni jest obowiązana do uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 7 ust. 15 ww. ustawy). A zatem uiszczenie przez Wnioskodawczynię podatku z tytułu dokonanej w 2008 r. sprzedaży lokalu budowanego na wynajem było zasadne.

sygnatura: IPPB2/415-625/09-4/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-29

słowa kluczowe:sprzedaż nieruchomości, ulga na budowę mieszkań pod wynajem, utrata prawa do ulgi

Wniosek ORD-IN: [ 555 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2009 r. (data wpływu 21.09.2009 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 21.12.2009 r., data wpływu 24.12.2009 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-625-2/MK z dnia 09.12.2009 r. (data nadania 09.12.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych budowanych na wynajem - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych budowanych na wynajem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w dniu 10.12.1991 r. jako osoba zamężna nabyła z majątku odrębnego działkę budowlaną w W. W 1998 r. Wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem do urzędu Gminy o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (sześciolokalowego).

W dniu 5.05.1998 r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję Nr .../98 z pozwoleniem na budowę. Rozpoczynając prace budowlane Wnioskodawczyni zgłosiła w Urzędzie Skarbowym, że przedmiotowa inwestycja ma charakter mieszkalny z lokalami na wynajem.

W 2003 r. połowę wybudowanych mieszkań, tj. trzy mieszkania w stanie deweloperskim (Nr 2, Nr 4, i Nr 6 Wnioskodawczyni zgłosiła we wniosku do Urzędu Architektury w X w celu dokonania odbioru. Odbiór ww. lokali Wnioskodawczyni otrzymała (Decyzja Nr XY i zaświadczenie z dnia 08.04.2003 r.).

W tym samym roku , tj. 2003 Wnioskodawczyni zgłosiła do odbioru kolejne trzy mieszkania (lok. Nr 1, Nr 3 i Nr 5) i złożyła zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku w dniu 21.10.2003 r. (kserokopia zaświadczenia z dnia 31.01.2004 r.)

Wnioskodawczyni zauważa, że część lokali wykończyła i wyposażyła tak, żeby były satysfakcjonujące dla osób, które będą je wynajmować na cele mieszkalne.

Z tytułu uzyskiwanego dochodu z najmu Wnioskodawczyni składała w urzędzie skarbowym deklaracje, a pozyskane kwoty z tytułu najmu rozliczane były od kwoty z tytułu, tzw. dużej ulgi budowlanej od kosztów, które Wnioskodawczyni poniosła na budowę tego budynku tzn. kwoty z najmu pomniejszały wysokość kwoty do odpisu. Środki uzyskane z tytułu najmu mieszkań Wnioskodawczyni starała się wykorzystywać maksymalnie na wykończenie pozostałych mieszkań. Wnioskodawczyni zauważa, że na rynku nieruchomości powstało wiele nowych inwestycji, a banki zaczęły udzielać dogodnych kredytów na zakup mieszkań i domów. W związku z tym zaczęły pojawiać się coraz większe trudności z pozyskaniem klientów chętnych do wynajęcia mieszkania. Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że najemcy często nie dotrzymywali warunków umowy najmu, tzn. terminu umowy, a częste zmiany najemców i brak należytego sposobu korzystania z mieszkania i powierzonych sprzętów powodowało konieczność napraw, remontów i potrzebę wymiany sprzętów. W efekcie nie było Wnioskodawczyni stać na ponoszenie ciężaru takich kosztów i utrzymania tych mieszkań w wymaganym standardzie wynajmu do celów mieszkalnych. Aby odciążyć siebie od kosztów wynajmowania sześciolokalowego budynku Wnioskodawczyni postanowiła sprzedać jeden lub dwa lokale. W tej sprawie skontaktowała się z urzędem skarbowym i otrzymała informację, że aby Wnioskodawczyni mogła dokonać sprzedaży mieszkania powinna zwrócić na rzecz urzędu skarbowego całą kwotę, którą uzyskała w czasie najmu. Kwota ta stanowiła 114.223,00 zł. Ww. kwotę Wnioskodawczyni w dniu 28.04.2008 r. wpłaciła w całości na rachunek urzędu skarbowego (kserokopia polecenia przelewu z dnia 28.04.2008 r.). Aby dokonać sprzedaży jednego z lokali Wnioskodawczyni przeprowadziła inwentaryzację powykonawczą budynku, a następnie w dniu 22.05.2007 r. aktem notarialnym została ustanowiona odrębna własność lokali celem założenia ksiąg wieczystych (akt notarialny z dnia 22.05.2007 r.).

W dniu 1.04.2008 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży lokalu Nr 5 za kwotę 740.000,00 zł i zwróciła się do urzędu skarbowego z zapytaniem czy z tego tytułu należny jest 10% zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu ww. transakcji. W odpowiedzi Wnioskodawczyni uzyskała informację, że podatek należy uiścić, ale istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania jeżeli Wnioskodawczyni przeznaczy przychód na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat. W związku z powyższym Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie w urzędzie skarbowym w dniu 14.04.2008 r.

Następny lokal Nr 4 Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 27.11.2008 r. i uzyskała przychód w kwocie 500.000,00 zł kserokopia wpłaty (akt notarialny z dnia 14.04.2008 r.). Od tej transakcji Wnioskodawczyni uiściła 10% podatek na rzecz urzędu skarbowego w wysokości 50.000,00 zł.

Obecnie w dniu 03.09.2009 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży lokalu Nr 6 za kwotę 740.000,00 zł (akt notarialny rep. nr ...../2009).

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 09.12.2009 r. Nr IPPB2/415-625-2/MK wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego w kwestii dotyczącej:

 • wskazanie w jakich latach Wnioskodawczyni korzystała z odliczeń wydatków na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem.
 • wskazanie w jakich latach korzystała Wnioskodawczyni z ulgi podatkowej z tego tytułu.
 • czy w zeznaniu za rok 2008 Wnioskodawczyni doliczyła odliczaną ulgę z tytułu budowy budynku z mieszkaniami na wynajem.

Braki uzupełniono prawidłowo w wyznaczonym terminie. W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 1. Z odliczeń wydatków na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem Wnioskodawczyni korzystała w latach 1998-2003.
 2. Z ulgi podatkowej z powyższego tytułu Wnioskodawczyni korzystała w latach 1998-2006.
 3. Odliczoną w latach 1998-2006 ulgę z tytułu budowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem Wnioskodawczyni doliczyła do dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2007, czyli za rok, w którym sprzedała pierwszy lokal.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż lokalu Nr 6 dokonana w dniu 03.09.2009 r. stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy podatkowej

Czy datę nabycia przedmiotowych lokali należy liczyć od:

 1. daty nabycia gruntu, 1991 r. art. notarialny rep. A-...../91)
 2. daty nabycia lokali do użytkowania w roku 2003
 3. daty ustanowienia odrębnej własności lokali (akt notarialny rep. A nr ..../2007)

Czy wpłacony w dniu 11.12.2008 r. ryczałtowy podatek dochodowy z tytułu sprzedaży lokalu nr 4 w kwocie 500.000PLN jest należny czy też stanowi nadpłatę

Czy z tytułu transakcji z dnia 03.09.2009 r. sprzedaży lokalu Nr 6 należy zapłacić 10% podatek dochodowy.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni uważa, że nie była i nie jest zobowiązana by uiszczać podatek dochodowy z uwagi na fakt, że od nabycia działki przy ul. X w roku 19991 upłynęło więcej niż 5 lat do chwili obecnej. Na przedmiotowej działce Wnioskodawczyni wybudowała dom wielorodzinny (6 lokali), który został dopuszczony do użytkowania w 2003 r. i stanowi własność Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wskazuje, że upłynęło więcej niż 5 lat. Przedmiotowy wniosek składa po konsultacji z urzędnikiem skarbowym, który wskazał Wnioskodawczyni drogę, gdzie uzyska prawidłową informację. Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, że jako osoba fizyczna poniosła tylko koszt nabycia działki, wybudowanie domu (sześciu lokali), poniosła wszelkie koszty z tym związane i do dnia dzisiejszego od pozyskanego dochodu ze sprzedaży nie otrzymała żadnego odpisu z kosztów poniesionych na budowę i zakup działki. Ponadto nadmienia, że do przedmiotowego Wniosku załączyła stosowne kserokopie dokumentów.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w treści w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Wszelkie ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym są również wyjątkiem od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania, dlatego też wykładnia przepisów ustanawiających te zwolnienia musi być wykładnią ścisłą, co oznacza, że nie może być ani rozszerzająca, ani też zawężająca.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przesłanki utraty nabytego prawa do ww. ulgi określał przepis zawarty w art. 26 ust. 10 ww. ustawy, który stanowił, iż jeżeli przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń na podstawie ust. 1 pkt 8:

 1. nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub
 2. wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub
 3. dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela
 • podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu i doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym zaistniały te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty w części przypadającej na ten budynek lub lokal. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10% za każdy rok kalendarzowy brakujący do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

W myśl art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104), jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku, i zbył działkę lub budynek, jego część lub lokal (lokale) przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wybudowanie, przychód uzyskany z tego zbycia podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia działki, z tym że okres dziesięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej działki.

Stosownie do art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. W myśl ust. 2 podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W myśl ust. 2a zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

 1. od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
 2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

W terminie płatności podatku osoba zbywająca mieszkanie obowiązana jest złożyć deklarację według ustalonego wzoru - PIT-23.

Z kolei ustawą z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), tj. przez art. 3 tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2004r. został zmieniony art. 7 ust. 14 ww. ustawy zmieniającej z dnia 09 listopada 2000r., który otrzymał nowe brzmienie: podatnicy, którzy korzystali z odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000 i przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym:

 1. nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności, lub
 2. wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub
 3. dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela lub
 4. zbyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku
 • są obowiązani doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty.

Po ust. 14 w ww. art. 7 dodano ust. 14a, który stanowi: dziesięcioletni okres, o którym mowa w ust. 14:

 1. w pkt 1-3 liczy się od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń,
 2. w pkt 4 - liczy się od końca roku podatkowego, w którym nabyto działkę lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku.

Z treści wskazanych przepisów wynika, że obowiązek doliczenia do dochodu kwoty uprzednio odliczonej powstaje w każdym przypadku, gdy zbycie nastąpiło przed upływem 10 lat od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową, którego dokonano odliczeń. Natomiast w przypadku zbycia działki lub udziału we współwłasności działki okres dziesięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło ich nabycie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w latach 1998-2003 Wnioskodawczyni prowadziła inwestycję budowlaną o charakterze mieszkalnym z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem na działce budowlanej nabytej z majątku odrębnego w dniu 10.12.1991 r. Poszczególne lokale zostały oddane do użytkowania w 2003 r. Wnioskodawczyni korzystała z przysługujących na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeń wydatków z tego tytułu. W dniach 1.04.2008 r. (lokal Nr 5), 27.11.2008 r. (lokal Nr 4) i 3.09.2009 r. (lokal Nr 6) dokonała sprzedaży trzech z sześciu wybudowanych lokali na wynajem.

Odliczoną w latach 1998-2006 ulgę z tytułu budowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem Wnioskodawczyni doliczyła do dochodu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym sprzedała pierwszy lokal.

Ponadto Wnioskodawczyni w dniu 14.04.2008 r. złożyła oświadczenie o wydatkowaniu w ciągu dwóch lat na cele mieszkalne kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu Nr 5 oraz uiściła 10% podatek z tytułu uzyskanego dochodu ze sprzedaży lokalu Nr 4.

Kwestią będącą przedmiotem interpretacji jest ustalenie czy uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, ustalenie daty nabycia lokali będących przedmiotem sprzedaży, ustalenie czy od dochodu uzyskanego z tytułu ze sprzedaży lokalu Nr 6 Wnioskodawczyni jest obowiązana do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku oraz ustalenie czy dokonane przez Wnioskodawczynię wpłaty podatku były zasadne...

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, organ podatkowy zauważa, że Wnioskodawczyni sprzedając lokale budowane na wynajem przed upływem 10 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło wybudowanie, nawet gdy dokonała zwrotu kwot uprzednio odliczonych w ramach tej inwestycji poprzez doliczenie do dochodu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokonała pierwszej sprzedaży lokalu nie może być traktowana, jakby z tej ulgi nie korzystała.

Bezspornym jest bowiem, że Wnioskodawczyni z ulgi korzystała w sytuacji kiedy dokonywała odliczeń od dochodu w latach 1998-2006 r. Nie zmienił tego fakt dokonania doliczenia odliczonych wydatków do dochodu w związku z utratą prawa do ulgi. O nie korzystaniu z ulgi można byłoby mówić jedynie wówczas, gdyby Wnioskodawczyni złożyła korekty zeznań, w których odliczała wydatki z tytułu ulgi na budowę pod wynajem. W przedmiotowej sprawie nie było to jednak możliwe, gdyż w momencie dokonywania w 2007 roku zwrotu kwot uprzednio odliczonych zobowiązania uległy przedawnieniu.

A zatem w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z tytułu odpłatnego zbycia, przedmiotowych lokali podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przez dniem 1.01.2007 r. Natomiast w kwestii dotyczącej przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży gruntu związanego z ze sprzedanymi lokalami pod wynajem przychód uzyskany z tego zbycia nie podlega opodatkowaniu, ponieważ zbycie nastąpiło po upływie 10 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nabyto działkę (art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że do uzyskanego przez Wnioskodawczynię przychodu ze sprzedaży lokali budowanych pod wynajem nie znajduje zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przychód podlega opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Natomiast w kwestii dotyczącej daty nabycia przedmiotowych lokali organ podatkowy zauważa, że w przypadku dokonywania zwrotu kwot odliczanych od dochodu, dziesięcioletni okres liczony przed zbyciem lokalu mieszkalnego budowanego pod wynajem liczy się od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu lub budynku w związku z budową, którego dokonano odliczeń (art. 7 ust. 14a ww. ustawy).

Natomiast, jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem, to w przypadku dokonania zbycia takiego lokalu mieszkalnego przed upływem dziesięciu lat, okres dziesięcioletni jest liczony od końca roku, w którym nastąpiło wybudowanie (art. 7 ust. 15 ww. ustawy).

W konsekwencji, od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży lokali budowanych pod wynajem dokonanej w 2008 r. i 2009 r. Wnioskodawczyni jest obowiązana do uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 7 ust. 15 ww. ustawy). A zatem uiszczenie przez Wnioskodawczynię podatku z tytułu dokonanej w 2008 r. sprzedaży lokalu budowanego na wynajem było zasadne.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Zgodnie bowiem z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższego wynika, że organ właściwy do wydania interpretacji indywidualnej nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest zatem ani obowiązany, ani uprawniony do analizy dołączonych do wniosku dokumentów ani do wykorzystania ich treści przy ocenie stanowiska Wnioskodawczyni. Organ ten jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY