Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - Stowarzyszenie

sygnatura: IPPP3-443-955/09-4/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-28

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, odliczanie podatku naliczonego, podatek od towarów i usług, stowarzyszenia

Wniosek ORD-IN: [ 482 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27.10.2009 r. (data wpływu 30.10.2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25.11.2009 r. (data wpływu 30.11.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.10.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25.11.2009 r. (data wpływu 30.11.2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IPPP3-443-955/09-2/JK z dnia 18.11.2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie działa na terenie powiatu od 10 maja 2002 r. Jest organizacją pożytku publicznego realizującą swoje statutowe działania w zakresie: pomocy społecznej; działalności charytatywnej; podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Od stycznia 2009 roku Stowarzyszenie realizuje operacje w ramach Programu (PROW 2007-2013) osi 4 ,,Leader" działanie 4.31 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". Działania te podejmowane są na podstawie umowy z dnia 12 października 2009 roku podpisanej z Samorządem Województwa.

Celem tego projektu jest m.in. promocja obszarów wiejskich poprzez imprezy kulturalne, oświatowe i publikacje, mobilizacja ludności do wzięcia udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich itp. Wszystkie te działania wpisują się w działania statutowe Wnioskodawcy jako organizacji pożytku publicznego.

Koszty realizowania projektu finansowane są przez Samorząd Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Kosztem kwalifikowanym jest również podatek VAT w przypadku kiedy beneficjent (wnioskodawca) nie jest podatnikiem podatku VAT lub w przypadku kiedy beneficjent jest płatnikiem podatku VAT nie ma możliwości odzyskania tego podatku. Ponieważ Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku VAT, ale nie ma możliwości odzyskania tego podatku.

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zmianami), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia opłaty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy spełnione są określone warunki, tzn. gdy odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz wtedy gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane przez tego podatnika w sposób bezpośredni do wykonywanych przez niego czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Chodzi w tym przypadku o czynności, które zostały wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 w/w ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Oznacza to, że podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących koszty ponoszone w związku z realizacją zadań programowych nie podlegają odliczeniu w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiąc koszt kwalifikowany.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poinformował również, że nabyte w trakcie realizacji działań (podejmowanych na podstawie umowy z dnia 12 października 2009 roku podpisanej z Samorządem Województwa) towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W 2009 roku Stowarzyszenie podpisało umowę w ramach PROW 2007-2013 (Oś 4 - LEADER), na mocy której podatek od towarów i usług związanych z projektem jest kosztem kwalifikowalnym i podlega refundacji. Czy podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących koszty ponoszone w związku z realizacją zadań programowych nie podlega odliczeniu w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowiąc koszt kwalifikowany...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym systemie VAT i poza nim, gdyż brak jest związku poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, a zatem można uznać podatek VAT za środek kwalifikowany w ramach Programu (PROW 2007-2013) osi 4 ,,Leader", działanie 4.31 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" na podstawie zawartej umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego. Realizuje operacje w ramach Programu (PROW 2007-2013) osi 4 ,,Leader" działanie 4.31 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". Celem projektu jest m.in. promocja obszarów wiejskich poprzez imprezy kulturalne, oświatowe i publikacje, mobilizacja ludności do wzięcia udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich itp. Wszystkie te działania wpisują się w działania statutowe Wnioskodawcy jako organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabyte w trakcie realizacji działań towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawca wprawdzie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, lecz w treści wniosku jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu związanego z działaniem 4.31 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tym samym nie ma on prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto, należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Poza tym należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretacje nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY