Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

A zatem, skoro planowana transakcja będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca zrezygnuje z opcji zwolnienia i wybierze opodatkowanie nieruchomości podatkiem od towarów i usług, powyższa umowa sprzedaży nieruchomości będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

sygnatura: IPPB2/436-446/11-2/MZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2011-12-29

słowa kluczowe:czynności cywilnoprawne, obowiązek podatkowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż nieruchomości, transakcja, wyłączenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2011 r. (data wpływu 17.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: P. lub Wnioskodawca lub Spółka) jest właścicielem nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 18, o całkowitej powierzchni 1.190 m2 położonej w W. przy ulicy N. Przedmiotowa działka jest zabudowana ośmiopiętrowym budynkiem biurowym (dalej: Nieruchomość). W dniu 12 lipca 2006 r. na mocy aktu notarialnego Spółka nabyła od poprzedniego właściciela prawo własności do Nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu.

Zgodnie z aktem notarialnym sprzedaż zabudowanej działki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowej Nieruchomości podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 22%. Na podstawie otrzymanej faktury zakupu Wnioskodawca odliczył podatek naliczony VAT. Nieruchomość była przedmiotem najmu przed jej nabyciem przez Wnioskodawcę. Także po nabyciu, Wnioskodawca przez cały czas kontynuuje wynajem budynku biurowego aż do chwili obecnej.

W latach 2006 - 2011 Wnioskodawca dokonał ulepszeń, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w nabytym budynku biurowym, jednak nakłady na ulepszenia te będą, na moment sprzedaży Nieruchomości mniejsze niż 30% wartości początkowej przedmiotowego budynku. Obecnie Spółka planuje dokonać sprzedaży nabytej w 2006 roku Nieruchomości oraz budowli /ruchomości związanych z przedmiotową Nieruchomością (np. wiata, plac utwardzony). Z mocy prawa w wyniku planowanej sprzedaży na przyszłego nabywcę przejdą umowy najmu związane z Nieruchomością, których stroną jest Wnioskodawca.

Wnioskodawca nie zamierza dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z jakichkolwiek innych umów pożyczek/kredytów, których stroną jest P. W związku z planowaną transakcją na nabywcę nie zostaną przeniesione m.in. następujące składniki majątkowe P.

 • firma P. ani nazwa przedsiębiorstwa,
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów związanych z przedmiotową Nieruchomością,
 • wszelkie inne prawa i zobowiązania majątkowe (inne niż wynikające z umów najmu),
 • umowy rachunków bankowych oraz środki pieniężne należące do P.,
 • umowy o zarządzanie budynkami i dostawę mediów,
 • księgi handlowe,
 • dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej.

Zarówno Wnioskodawca (zbywający) jak i nabywający będą na moment sprzedaży Nieruchomości czynnymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy sprzedaż Nieruchomości stanowić będzie sprzedaż składników majątkowych, a nie zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy zbycie Nieruchomości będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT...
 3. Czy transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy PCC w przypadku rezygnacji przez Spółkę ze zwolnienia określonego w pytaniu nr 2 i wyboru możliwości opodatkowania planowanej sprzedaży stawką VAT 23% na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 27.12.2011 r. została wydana interpretacja indywidualna Nr IPPP1/443-1515/11-2/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rezygnacji przez P. ze zwolnienia będącego przedmiotem pytania nr 2 (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT) i wyboru możliwości opodatkowania planowanej sprzedaży stawką VAT 23% na mocy art. 43 ust. 10 ustawy VAT po spełnieniu ustawowych warunków planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC na mocy art. 2 pkt 4 ustawy PCC.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy PCC podatkowi podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, (...)

Na mocy art. 2 pkt 4 ustawy PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest;

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów w spółkach handlowych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że umowa sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów, właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Stosownie do treści art. 43 ust. 11 ustawy VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:
  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

Zakładając, że stanowisko Spółki zawarte w pytaniu nr 2 jest prawidłowe, Wnioskodawca, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT i wybrać opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką VAT 23%, jeżeli P. oraz nabywający będą zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni oraz podmioty te złożą przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy Nieruchomości zgodnie z wymogami art. 43 ust. 11 ustawy VAT. W takim przypadku, planowana sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 23% i tym samym nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy PCC.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia nieruchomości będzie miała formę umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż P. Sp. z o.o. (dalej: P. lub Wnioskodawca lub Spółka) jest właścicielem nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 18, o całkowitej powierzchni 1.190 m2 położonej w W. przy ulicy N. Przedmiotowa działka jest zabudowana ośmiopiętrowym budynkiem biurowym (dalej: Nieruchomość). W dniu 12 lipca 2006 r. na mocy aktu notarialnego Spółka nabyła od poprzedniego właściciela prawo własności do Nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu. Obecnie Spółka planuje dokonać sprzedaży nabytej w 2006 roku Nieruchomości oraz budowli/ruchomości związanych z przedmiotową Nieruchomością (np. wiata, plac utwardzony). Z mocy prawa w wyniku planowanej sprzedaży na przyszłego nabywcę przejdą umowy najmu związane z Nieruchomością, których stroną jest Wnioskodawca.

W interpretacji indywidualnej Nr IPPP1/443-1515/11-2/AP z dnia 27.12.2011 r. dotyczącej podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wskazał, że z uwagi na fakt, iż zarówno Wnioskodawca jak i nabywca będą w momencie dokonywania przedmiotowej transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT, a planowana transakcja spełnia warunki dla uznania jej za czynność zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, Podatnicy będą uprawnieni, na podstawie ww. art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy tej nieruchomości podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Podkreślić należy, iż w przypadku, gdy strony transakcji, na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 cyt. ustawy, wybiorą opcję opodatkowania przedmiotowej części transakcji, podstawowa stawka podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie do całości sprzedawanej przez Spółkę nieruchomości, tj. do gruntu oraz posadowionego na nim budynku.

A zatem, skoro planowana transakcja będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca zrezygnuje z opcji zwolnienia i wybierze opodatkowanie nieruchomości podatkiem od towarów i usług, powyższa umowa sprzedaży nieruchomości będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY