Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją?

sygnatura: ILPB3/423-465/11-4/JG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2011-12-29

słowa kluczowe:likwidacja, majątek, opodatkowanie, składnik majątkowy, udział w zyskach osób prawnych, udziałowiec

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2011 r. (data wpływu 29 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2011 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem w dniu 29 grudnia 2011 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • powstania przychodu w wyniku przekazania majątku Spółki Jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym,
  • obowiązku pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

W związku z planowaną restrukturyzacją rozważana jest likwidacja Spółki na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: ,,KSH"). Planowane jest, aby majątek Spółki w wyniku likwidacji został przekazany Jej jedynemu Udziałowcowi. Majątek przekazany w wyniku likwidacji będzie obejmował wszelkie składniki majątkowe posiadane przez Spółkę, a w szczególności posiadane nieruchomości oraz ewentualnie zobowiązania Spółki.

Udziałowiec objął udziały w Spółce w wyniku aportu.

W piśmie z dnia 29 grudnia 2011 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku wyjaśniono, iż udziały we Wnioskodawcy zostaną wniesione do ich Udziałowca w ramach wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem będą wyłącznie udziały we Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym przekazanie majątku Spółki Jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy Spółka nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych...
  2. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie.

Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego, został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 29 grudnia 2011 r. nr ILPB3/423-465/11-3/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie On zobowiązany do pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją. Dochód z tego tytułu powinien zostać obliczony jako różnica pomiędzy: wartością rynkową otrzymanych przez Udziałowca w ramach likwidacji Spółki składników majątkowych a kosztem nabycia przez Udziałowca udziałów w Spółce.

Zdaniem Spółki, zgodnie z przepisami podatkowymi:

  • art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: ,,dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osoby prawnej (...) jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: (...) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej";
  • zgodnie natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ,,do przychodów nie zalicza się: zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia (...)".

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w świetle literalnej wykładni językowej powyższych przepisów, skoro Udziałowiec otrzyma majątek likwidacyjny Spółki, to ewentualny dochód do opodatkowania powinien zostać skalkulowany jako różnica pomiędzy: wartością rynkową otrzymanych przez Udziałowca w wyniku likwidacji Spółki składników majątkowych a kosztem nabycia przez Udziałowca udziałów w likwidowanej Spółce.

Powyższa metodologia wynika bezpośrednio z przepisów powoływanego art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie zalicza do dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu kosztów poniesionych na objęcie / nabycie udziałów spółki podlegającej likwidacji.

Równocześnie, zdaniem Spółki, w sytuacji, w której udziały w Spółce zostały przez Udziałowca nabyte w ramach aportu, za wydatek na nabycie udziałów powinna zostać uznana wartość nominalna udziałów wydanych przez Udziałowca w zamian za aport udziałów w Spółce.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka pragnie przywołać w szczególności:

  • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-416/10-2/EK), w której Minister Finansów potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: ,,wskutek likwidacji Spółki Luksemburskiej i wydania Jej jako jedynemu udziałowcowi likwidowanej spółki majątku obejmującego Udziały / Akcje posiadane przez Spółkę Luksemburską w polskich spółkach kapitałowych, Spółka powinna rozpoznać przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości odpowiadającej dodatniej różnicy pomiędzy wartością rynkową otrzymanego przez Spółkę majątku likwidowanej spółki ustaloną na dzień wydania Spółce wskazanego majątku a sumą wszelkich wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce Luksemburskiej, w tym w szczególności cenę zapłaconą za nabycie udziałów/ akcji Spółki Luksemburskiej",
  • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2009 r. (sygn. IPPB3/423-1569/08-2/JG), w której Minister Finansów potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: ,,zgodnie z oczywistą literalną i logiczną wykładnią powyższych przepisów, skoro Spółka otrzyma majątek likwidacyjny zależnej spółki kapitałowej to ewentualny dochód (przychód) do opodatkowania powinien zostać skalkulowany jako różnica pomiędzy: wartością rynkową otrzymanego majątku, w tym wartością rynkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności, pozostałych składników majątkowych likwidowanej zależnej spółki kapitałowej oraz pomniejszoną o wartość ewentualnych niespłaconych zobowiązań w przypadku, gdy brak spłaty jest zgodny z procedurą likwidacyjną i odnosi się do zobowiązań wobec udziałowca (Spółki), na moment jego przekazania Spółce, a kosztem nabycia akcji/udziałów w likwidowanej spółce zależnej".

Reasumując, Spółka będzie zobowiązana do pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją. Dochód z tego tytułu powinien zostać obliczony jako różnica pomiędzy: wartością rynkową otrzymanych przez Udziałowca w ramach likwidacji Spółki składników majątkowych a kosztem nabycia przez Udziałowca udziałów w Spółce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy zauważyć, że powołane przez Spółkę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY