Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

praca bezrobotnych dla Spółki w ramach ich aktywizacji zawodowej nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

sygnatura: IPPB3/423-933/11-2/GJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2011-12-29

słowa kluczowe:osoba bezrobotna, przychód, studenci, urząd pracy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.09.2011r. (data wpływu 03.10.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 03.10.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przywoływana dalej jako: ,,Spółka", ,,podatnik" lub ,,strona", jest podatnikiem VAT czynnym, w zakresie podatku od towarów i usług do składania deklaracji miesięcznych. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Spółka w zakresie podatku od towarów i usług stosowała metodę kasową. Natomiast od dnia 01 lipca 2011 r. zrezygnowała ze stosowania wyżej wymienionej metody kasowej i rozlicza się z tytułu podatku od towarów usług na zasadach ogólnych. Spółka posiada Oddział w B. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 01 października do dnia 30 września roku następnego. Od dnia 01 października 2011 r. kolejny rok podatkowy będzie trwał w okresie od dnia 01 października 2011 r. do dnia 30 września 2011 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych Spółka opłaca kwartalnie. Spółka na podstawie umowy użyczenia sporządzonej w formie aktu notarialnego użyczyła od dnia 28 września 2009 r. dla prezesa zarządu samochód osobowy, na czas określony od dnia 28 września 2009r. do dnia 27 września 2012r. którego to samochodu osobowego strona jest właścicielem. Do dnia 30 kwietnia 2011 r. prezes zarządu był zatrudniony w Spółce na umowę o pracę. Wyżej wymieniony od dnia 01 maja 2011 r. jest zatrudniony w Spółce na umowę zlecenia. Niniejsza umowa użyczenia zezwala na używanie niniejszego samochodu dla celów służbowych a w razie konieczności prezes zarządu ma prawo użytkowania niniejszego samochodu także do celów prywatnych, pod warunkiem jednakże, iż ponosi osobiście koszty jego eksploatacji. Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku umowa użyczenia samochodu osobowego nie została rozwiązana ani też sąd powszechny nie stwierdził nieważności aktu notarialnego z dnia 28 września 2009 r. W Spółce na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) bezrobotni do wieku 25 lat obywają przez okres do 6 miesięcy, staże absolwenckie. Zakres stażu obejmuje pracę na komputerze, nauczenie stażysty zasad prowadzenia ewidencji oraz ksiąg podatkowych; nauczenie zasad sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz deklaracji podatkowych Wynagrodzenia dla wyżej wymienionych osób jest wypłacane nie przez Spółkę, ale przez powiatowe urzędu pracy. Spółka zobowiązuje się stażystom zapewnić miejsce pracy, wyposażyć stanowisko pracy w niezbędne urządzenia biurowe oraz wyznaczyć spośród zatrudnionych przez Spółkę pracowników opiekuna stażysty, który będzie nadzorował jego pracę oraz udzielał stosownych pouczeń i wskazówek. W przyszłości Spółka ma zamiar przyjmować na podstawie zawartych umów bezrobotnych kierowanych przez urzędy pracy na staże absolwenckie, a także Spółka ma zamiar w przyszłości przyjmować na nieodpłatne praktyki na maksymalny okres do 3 miesięcy, studentów ekonomii oraz studentów prawa. Głównym zakresem działalności Spółki w roku podatkowym 2011 jest usługowe prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych oraz doradztwo podatkowe, które to usługi są opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23.00 %. Spółka w roku 2011 r. uzyskuje też obrót zwolniony z podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na terenie W, których to lokali jest właścicielem, na cele mieszkalne. Strona przewiduje, iż w roku 2011 uzyskany przez Spółkę z wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkalne przekroczy 2,00% całości uzyskanego przez stronę obrotu ze sprzedaży towarów i usług za rok podatkowy 2011 r. W dniu 16 sierpnia 2011 r. Spółka nabyła w B, gdzie znajduje się jej Oddział, lokal biurowy o powierzchni 116,00 m2 oraz miejsce postojowe w garażu, przywoływany dalej jako lokal biurowy, wraz z prawem własności działek na których jest pobudowany budynek w którym w którym znajduje się opisany powyżej lokal biurowy. Przedmiotowy lokal biurowy, po wykonaniu stosownych prac wykończeniowych oraz adaptacyjnych, będzie przyjęty do użytkowania nie później niż za 5-6 miesięcy. W Oddziale Spółki w B jest prowadzona przez stronę działalność w zakresie usługowego prowadzona ksiąg i ewidencji podatkowych oraz doradztwo podatkowe i taka też działalność będzie prowadzona przez Spółkę w nowym lokalu biurowym. Przedmiotowy lokal biurowy strona nabyła do podatnika VAT czynnego za kwotę 615.000,00 zł brutto. Nabycie zostało udokumentowane fakturą VAT zaewidencjonowaną przez Spółkę w ewidencji prowadzonej dla celów podatku do towarów i usług za miesiąc sierpień 2011 r., a podatek naliczony w kwocie ponad 100.00,00 związany z nabyciem przedmiotowego lokalu biurowego został zwrócony przez Naczelnika US w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy Spółki. Ogółem od podatku należnego za miesiąc sierpień 2011 r. Spółka odliczyła podatek naliczony związany z nabyciem lokalu biurowego w kwocie 115.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy nieodpłatne użyczenie przez Spółkę dla prezesa zarządu samochodu osobowego, który jest użytkowany przez wyżej wymienionego do celów służbowych oraz do celów prywatnych, od miesiąca września 2009r. do dnia zakończenia lub też rozwiązania umowy użyczenia, jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług, która to usługa winna być przez stronę udokumentowana fakturą VAT zaewidencjonowaną przez Spółkę w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy, a podatek należny z tego tytułu wykazany w deklaracji dla podatku od towarów i usług...
  2. Czy nieopłatne wykonywanie na rzecz Spółki pracy przez osoby bezrobotne skierowane przez urzędy pracy do obywania staży absolwenckich oraz przez studentów w ramach krótkookresowych praktyk stanowi dla strony przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, który to przychód strona jest zobowiązana ustalić oraz zadeklarować...
  3. Czy na Spółce przez okres 10 (dziesięciu) kolejnych lat w związku z nabyciem lokalu biurowego dla Oddziału Spółki oraz odliczeniem od podatku należnego za miesiąc sierpień 2011 r. podatku naliczonego w kwocie 115.000,00 zł związanego z nabyciem wyżej wymienionego lokalu, będzie spoczywał obowiązek korekty podatku naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 2-10 p.t.u....

Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 2

Bezpłatny staż ma na cel przede wszystkim zdobycie doświadczenia oraz podniesienia kwalifikacji przyszłych pracowników. Faktem jest, że Spółka nie wypłaca zatrudnionym stażystom oraz w przyszłości praktykantom wynagrodzenia co nie stanowi podstawy do twierdzenia, iż strona z tego tytułu uzyskuje jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, który to przychód strona jest zobowiązana ustalić oraz zadeklarować. Podobne stanowisko w przedmiotowej sprawie przedstawił Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPB2/415-436/11-/2-/WS z dnia 26 czerwca 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.) starosta może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy m.in. do pracodawcy, (czyli jednostki organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby fizycznej, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) bezrobotnych. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, wypłacane przez starostę.

Przedmiotem zapytania w niniejszej sprawie jest kwestia powstania u Wnioskodawcy jako pracodawcy, u którego bezrobotni odbywają staż absolwencki, przychodu z tytułu nieodpłatnego wykonywania na jego rzecz pracy.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

  • wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, co należy rozumieć przez ,,nieodpłatne świadczenie", ograniczając się jedynie do wskazania, w art. 12 ust. 6 i 6a, sposobu i kryteriów ustalania wartości nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń. Z tego właśnie względu, pojęcie ,,świadczenia" należy rozpatrywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2 ww. ustawy). Jednakże, pojęcie ,,nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia" oparte na gruncie przepisów prawa podatkowego ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Może bowiem obejmować wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne bądź częściowo odpłatne, to jest niezwiązane z kosztami (albo tylko częściowo związane) lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. W świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatem, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie bądź częściowo odpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody podatkowe. Wskazując, iż wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń stanowi przychód podatkowy, ustawodawca określił również zasady ustalania ich wartości, w zależności od rodzaju świadczenia.

W myśl art. 12 ust. 6 ww. ustawy, wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy świadczenia są ekwiwalentne. Z taką sytuacja mamy do czynienia gdy przyjmujemy jakąś korzyść, jednocześnie sami przekazujemy coś od siebie. Przykładem takiego świadczenia jest przyjęcie na staż osób bezrobotnych. Spółka w zamian za pracę bezrobotnych ,,zobowiązuje się stażystom zapewnić miejsce pracy, wyposażyć stanowisko pracy w niezbędne urządzenia biurowe oraz wyznaczyć spośród zatrudnionych przez Spółkę pracowników opiekuna stażysty, który będzie nadzorował jego pracę oraz udzielał stosownych pouczeń i wskazówek". Korzyści uzyskują zarówno bezrobotni jak i pracodawca. Zatem praca bezrobotnych dla Spółki w ramach ich aktywizacji zawodowej nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym/w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY