Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na stworzeniu modelowej sieci komercjalizacji technologii.

sygnatura: IBPP4/443-1775/11/EJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2011-12-27

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, partner, projekt, technologia, zadania własne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2011r. (data wpływu 15 grudnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w ramach realizacji projektu pn. ,,..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w ramach realizacji projektu pn. ,,...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zrealizował projekt pn. ,,..." (okres realizacji 1 lutego 2005r. do 30 września 2007r.). na podstawie umowy z dnia 19 października 2005r. pomiędzy Miastem - Lider projektu, G., P., P. podpisanej na podstawie umowy pomiędzy Samorządem Województwa a Miastem G.

Celem projektu było stworzenie modelowej sieci komercjalizacji technologii poprzez przygotowanie kadry odpowiedzialnej za tworzenie firm innowacyjnych oraz stworzenie pakietu narzędzi umożliwiających wsparcie procesu powstawania firm, wprowadzających w życie nowoczesne technologie.

W związku z realizacją projektu zostały zrealizowane przez Wnioskodawcę następujące wydatki:

  • zakup materiałów biurowych (tonery, tusze i głowice do drukarek, papier, segregatory itp.), służących realizacji projektu),
  • delegacje krajowe i jedna zagraniczna,
  • zatrudnienie pracowników realizujących projekt.

Jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących nabywane w ramach projektu towary i usługi figuruje Wnioskodawca.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR 2.6 na realizację projektu otrzymał Lider projektu i przekazał je partnerom zgodnie z umową. Wnioskodawca był partnerem tego projektu i samodzielnie realizował wydatki wyłącznie na swoją rzecz: wynagrodzenia pracowników, w tym osoby zatrudnione na umowę zlecenie, zakupy materiałów biurowych, rozliczenie delegacji. Faktury dokumentujące nabywane towary i usługi na potrzeby realizacji projektu wystawione były na Wnioskodawcę w części projektu, którą on realizował (oraz wystawiane były na każdego z partnerów w przypadającej na niego części). W ramach projektu nie występował wkład własny. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Efektem projektu było stworzenie modelowej sieci komercjalizacji technologii poprzez przygotowanie kadry odpowiedzialnej za tworzenie firm innowacyjnych oraz stworzenie pakietu narzędzi umożliwiających wsparcie procesu powstawania firm, wprowadzających w życie nowoczesne technologie oraz przeszkolenie około 40 osób z zakresu komercjalizacji technologii, wsparcia powstających firm innowacyjnych (inkubatory i parki technologiczne), tworzenia klastrów. Zadaniem Wnioskodawcy w projekcie był udział w pracach Grupy Tematycznej ,,Zarządzanie inkubatorami i parkami technologicznymi" w ramach której odbywały się warsztaty prowadzone przez ekspertów zatrudnionych przez Miasto w ramach projektu.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane przez Powiat, który nimi nie dysponuje. Efekty znajdują się w dyspozycji Lidera Projektu. Efektem projektu było stworzenie sieci ekspertów. Partnerska realizacja projektu prowadzona była na podstawie Umowy Konsorcjum. Partner zobowiązany był do udziału w pracach zespołu projektowego oraz współprowadził jedną z grup tematycznych.

Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w odniesieniu do projektu ,,..." ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do ww. projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pod nazwą ,,..." w okresie od 1 lutego 2005r. do 30 września 2007r. na podstawie umowy z dnia 19 października 2005r. między Miastem - Liderem projektu, G., Powiatem, P. podpisanej na podstawie umowy pomiędzy Samorządem Województwa, a Miastem. Efektem projektu było stworzenie modelowej sieci komercjalizacji technologii poprzez przygotowanie kadry odpowiedzialnej za tworzenie firm innowacyjnych oraz stworzenie pakietu narzędzi umożliwiających wsparcie procesu powstawania firm wprowadzających w życie nowoczesne technologie oraz przeszkolenie ok. 40 osób z zakresu komercjalizacji technologii, wsparcia powstających firm innowacyjnych (inkubatory i parki technologiczne), tworzenia klastrów. Zadaniem Wnioskodawcy w projekcie był udział w pracach Grupy Tematycznej, w ramach której odbywały się warsztaty prowadzone przez ekspertów zatrudnionych przez Lidera w ramach projektu. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane przez Powiat, który nimi nie dysponuje. Efekty znajdują się w dyspozycji Lidera projektu. Zrealizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca był partnerem projektu i samodzielnie ponosił wydatki. Faktury dokumentujące nabycia wystawione były na Wnioskodawcę w części projektu, którą on realizował.

W omawianej sprawie występuje więc sytuacja, gdy dokonywane przez podatnika VAT czynnego, zakupy towarów i usług (udokumentowane fakturami VAT wystawionymi dla niego) dotyczące współrealizacji projektu, nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Zatem Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o twierdzenie, iż zrealizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym, w związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykonywania w ramach projektu czynności opodatkowanych podatkiem VAT udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych partnerów i lidera projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY