Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy nieodpłatne korzystanie z samochodów prowadzi do powstania przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy wycenić zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku 1)

sygnatura: IBPBI/2/423-1219/14/MO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-30

słowa kluczowe:darowizna, przychód, świadczenie nieodpłatne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z nieodpłatnych świadczeń (pytanie oznaczone we wniosku 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z nieodpłatnych świadczeń.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w postaci spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia będąca dobrowolnym zrzeszeniem, który posiada status przedsiębiorcy i którego obowiązujące przepisy wyposażają w osobowość prawną prowadzi swą działalność w oparciu o kilka ustaw w szczególności: ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Celem działalności Spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa jej członków, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielenie wsparcia zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Do realizacji celów Spółdzielnia prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności i swoich członków lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową i materialną. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, w formie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód Spółdzielni przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W przypadku podatnika członkowie spółdzielni oraz osoby z ich rodzin użyczają nieodpłatnie na rzecz Spółdzielni swoje samochody osobowe do użytkowania przez członków spółdzielni. Spółdzielnia ponosi koszty paliwa, natomiast samo użyczenie nie generuje kosztów. Zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający - użyczenie nie jest umową wzajemną.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nieodpłatne korzystanie z samochodów prowadzi do powstania przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy wycenić zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne korzystanie z samochodów użyczanych przez osoby fizyczne dla Spółdzielni prowadzi do uzyskania przychodu podatkowego, który należy wycenić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczając nieodpłatne świadczenie do czynników kształtujących podstawę opodatkowania, nie precyzuje, co należy rozumieć przez ,,nieodpłatne świadczenie", ograniczając się jedynie do wskazania, w art. 12 ust. 6 i 6a, sposobu i kryteriów ustalania wartości nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń.

W myśl art. 12 ust. 6 ww. ustawy, wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Natomiast, zgodnie z wykładnią gramatyczną odpłacać to ,,oddawać komuś coś w zamian", odpłatny zaś to ,,taki za który się płaci, wymagający zapłacenia, zwrot kosztów" (Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2002).

Dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenia należy więc rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. Powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy zatem rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw (w szczególności ze środków pieniężnych).

Z okoliczności opisanych we wniosku wynika, że członkowie Spółdzielni oraz ich rodziny użyczają nieodpłatnie na rzecz Wnioskodawcy swoje samochody osobowe do użytkowania przez członków Spółdzielni.

Powyższe oznacza, że wartość ww. świadczenia, w postaci nieodpłatnego udostępnienia samochodów osobowych, będzie dla Wnioskodawcy przychodem podatkowym, stanowiącym źródło dochodu. Wartość tego świadczenia należy wycenić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia, zgodnie z art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY