Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

sygnatura: ILPB1/415-1102/13-5/AA

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2013-12-24

słowa kluczowe:amortyzacja, aport, koszty uzyskania przychodów, przychód

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2013 r. (data wpływu 30 września 2013 r.), uzupełnionym w dniu 2 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia składników majątku tytułem aportu do spółki osobowej, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie możliwości amortyzacji środków trwałych wniesionych w ramach aportu do spółki cywilnej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 10 grudnia 2013 r. znak ILPB1/415-1102/13-2/AA ILPB2/436-306/13-2/TR na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 grudnia 2013 r., opłatę uzupełniono w dniu 12 grudnia 2013 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna (dalej: ,,Wnioskodawca") prowadzi od 29 listopada 2005 r. jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jest jednocześnie wspólnikiem w spółce cywilnej.

Podatnik opodatkowuje dochody z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych według metody liniowej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W spółce cywilnej prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Przedmiotem działalności gospodarczej jest: handel hurtowy i detaliczny materiałami włókienniczymi i tkaninami. Wnioskodawca zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej, którą prowadzi wraz z synem towary handlowe (materiały włókiennicze, tkaniny) i środki trwałe (samochody używane osobowe i ciężarowe, tzn. samochody, które Wnioskodawca używał przez okres dłuższy niż pół roku od momentu nabycia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel). Przy nabyciu towarów handlowych podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego. Przy nabyciu samochodów ciężarowych podatnik odliczył podatek naliczony w całości, natomiast w stosunku do samochodów osobowych dokonano odliczenia częściowego.

Samochody ciężarowe Wnioskodawca nabył w 2006 roku i zostały w pełni zamortyzowane. Samochody osobowe Wnioskodawca nabył w 2009 i 2010 roku i są przez niego aktualnie amortyzowane z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Przedmiotowe towary i środki trwałe będą wykorzystywane przez spółkę cywilną w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie zaliczył wydatków poniesionych w ramach jednoosobowej działalności na nabycie towarów handlowych do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotem aportu nie będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tj. nie będzie to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki, czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów rozchodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14, a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Obecnie zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej, którą prowadzi wraz z synem środki trwałe (używane samochody osobowe i ciężarowe) oraz towary handlowe (materiały włókiennicze, tkaniny).

W myśl § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej ,,spisem z natury" na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Zgodnie z § 29 ust. 1 Rozporządzenia w spawie PKPiR podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (...).

Zatem w remanencie początkowym Wnioskodawca jest zobowiązany ująć towary handlowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w cenie zakupu lub nabycia.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w sytuacji wniesienia aportem towarów handlowych (wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) do spółki cywilnej, towary te należy ująć w remanencie początkowym w dacie ich wniesienia wpisując je do podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez tę spółkę.

Natomiast w momencie sprzedaży tych towarów przez spółkę cywilną ich wartość będzie podlegała ujęciu w rachunku podatkowym jako koszty uzyskania przychodu. Stosownie bowiem do art. 22 ust. 8a pkt 2 ustawy o PIT, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw (innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Wycena przedmiotu wkładu na dzień wnoszenia aportu dokonywana jest dla potrzeb określenia wzajemnych praw i obowiązków wspólników spółki cywilnej i na gruncie ustawy o PIT nie powinna być utożsamiana z ,,poniesieniem" wydatku - ani przez spółkę cywilną, ani przez jej wspólników. Do kosztów podatkowych, podatnicy zaliczać mogą jedynie koszty rzeczywiście przez nich poniesione; nie podlegają zaś takiemu zaliczeniu koszty oparte na bieżącej wycenie składników majątkowych, dokonywanej dla innych celów.

Z tego też względu, wniesione przez Wnioskodawcę aportem do spółki cywilnej towary handlowe, powinny zostać wycenione w wartości historycznej, a więc w wartości z dnia ich nabycia przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (wydatki faktycznie poniesione).

Reasumując, biorąc pod uwagę fakt, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie towarów handlowych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie zostały przez niego zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, kosztami uzyskania przychodów w momencie ich zbycia w ramach spółki cywilnej będzie ich wartość z dnia wniesienia wkładu (wyceniona w ww. wartości historycznej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, że w dniu 24 grudnia 2013 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • skutków podatkowych wniesienia składników majątku tytułem aportu do spółki osobowej, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-1102/13-4/AA
  • możliwości amortyzacji środków trwałych wniesionych w ramach aportu do spółki cywilnej, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-1102/13-6/AA.

Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY