Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

określenie statusu spółki jawnej (którą zamierza założyć Wnioskodawca) jako podatnika VAT

sygnatura: IBPP1/443-877/13/ES

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:podatnik, usługi doradcze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia statusu spółki jawnej (którą zamierza założyć Wnioskodawca) jako podatnika VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2013 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia statusu spółki jawnej (którą zamierza założyć Wnioskodawca) jako podatnika VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, zatrudnioną w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (,,Spółka") na podstawie umowy o pracę, której zakres aktualnie obejmuje zarówno czynności mające cechy zarządzania przedsiębiorstwem, jak również czynności o charakterze typowo doradczym, czy też eksperckim.

Wnioskodawca rozważa, wraz z innymi pracownikami Spółki (menadżerami wyższego szczebla, członkami zarządu) założenie spółki jawnej, która świadczyłaby na rzecz ich dotychczasowego pracodawcy (Spółki) oraz na dalszym etapie również na rzecz innych podmiotów czynności doradcze. W pewnym zakresie czynności doradcze realizowane przez spółkę jawną będą pokrywały się z czynnościami wykonywanymi obecnie na podstawie umów o pracę. Spółka jawna będzie przedsiębiorcą, zarejestrowanym w KRS i będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Z tytułu wykonywania usług na rzecz Spółki, spółka jawna będzie wystawiała faktury VAT. Płatność na rzecz spółki jawnej będzie płatnością globalną. Ewentualny podział zysku pomiędzy jej poszczególnych wspólników będzie następował na podstawie zasad ustalonych w umowie spółki jawnej.

Czynności doradcze byłyby wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych (,,Umowa") i obejmowałyby w szczególności:

Doradztwo w zakresie sprzedaży

 • przygotowywanie opracowań dotyczących strategii krótko i długoterminowych Spółki na rynku polskim i na rynkach zagranicznych,
 • opracowywanie koncepcji systemów dystrybucji i sprzedaży produktów Spółki,
 • przygotowywanie raportów i analiz w zakresie możliwości rozwoju rynku dla dystrybucji produktów Spółki,
 • przygotowywanie zasad polityki handlowej, współtworzenie polityki cenowej Spółki.

Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji

 • przygotowywanie planów inwestycyjnych Spółki w formie raportów, analiz oraz szczegółowych harmonogramów itp.,
 • przygotowywanie rekomendacji w zakresie możliwości poprawy efektywności procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie Spółki,
 • badanie, przegląd i weryfikację danych dotyczących dostępnych technologii na rynku, na którym działa Spółka,
 • udzielanie konsultacji w zakresie decyzji inwestycyjnych dotyczących rozpoczęcia lub rozszerzenia produkcji o nowe asortymenty.

Doradztwo w zakresie działalności operacyjnej

 • przygotowanie budżetu kosztów stałych w oparciu o wskazane przez zlecającego założenia,
 • opracowanie krótko i długoterminowych szczegółowych planów strategicznych w zakresie planowania zakupów surowców i materiałów do produkcji,
 • analizę efektywności planowania produkcji,
 • doradztwo w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy, przestrzegania przepisów bhp,
 • opiniowanie możliwości poprawy efektywności projektów realizowanych w przedsiębiorstwie,
 • doradztwo w zakresie ustalania struktury i zasad wynagradzania pracowników.

Doradztwo w zakresie przetwórstwa i organizacji produkcji

 • opracowywanie koncepcji produktu i procesu technologicznego (wdrażanie nowych produktów, modernizacja istniejących) w formie raportów, analiz itp.,
 • tworzenie systemu ciągłego podnoszenia jakości i wydajności pracy oraz optymalizacji wszystkich procesów w obszarze organizacji produkcji,
 • przygotowanie analiz rentowności projektów inwestycyjnych,
 • opracowywanie systemu nadzoru nad sprawnością maszyn i urządzeń linii produkcyjnych (planowanie i realizacja nowych zakupów, remontów, modernizacji),
 • doradztwo w zakresie projektowania narzędzi i przyrządów technologicznych,
 • doradztwo w zakresie: wdrożenia do produkcji nowych wyrobów i detali oraz optymalizacji produkcji wyrobów wdrożonych.

Doradztwo w zakresie marketingu

 • analiza założeń Spółki i udzielanie konsultacji w procesie ustalania i zatwierdzania zadań i celów sprzedaży,
 • opracowywanie i aktualizacja strategii marketingowej, badanie potencjału rynkowego itp.,
 • przygotowywanie analiz rynku ukierunkowanych na identyfikację nowych klientów i produktów,
 • wyszukiwanie i analizę projektów podobnych w charakterze do projektów prowadzonych lub planowanych przez spółkę (w tym projektów w zakresie przejęć i fuzji).

Doradztwo w zakresie finansów

 • opiniowanie podejmowania kluczowych dla Spółki decyzji finansowych,
 • doradztwo w zakresie planów inwestycyjnych Spółki,
 • analiza rozwiązań zapewniających optymalną rentowność Spółki, jak również związanych z przyszłością Spółki - fuzje, przejęcia, reorganizacja lub sprzedaż marek etc,
 • doradztwo w zakresie sposobu kontroli kosztów działalności wszystkich struktur przedsiębiorstwa względem budżetu: kredytu, należności, płynność etc, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztowej funkcjonowania Spółki,
 • analiza ryzyka finansowego inwestycji, transakcji, lokat itp., rekomendacja inwestycji, przygotowywanie raportów, analiz i zaleceń w tym zakresie,
 • opracowywanie, analizowanie krótko-, średnio- i długoterminowych strategii i planów finansowych Spółki,
 • przygotowywanie rekomendacji w sterowaniu płynnością finansową Spółki,
 • doradztwo w zakresie kontroli i rozliczeń z pracownikami Spółki,
 • opiniowanie prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Wnioskodawca podkreślił, że wymienione powyżej czynności doradcze będą świadczone przez spółkę jawną samodzielnie, ich realizacja będzie miała charakter projektowy (nie będą zastrzegane miesięczne limity godzinowe i usługi będą wynagradzane ryczałtowo), będą co do zasady świadczone w czasie i miejscu wybranym przez spółkę jawną (i pomimo, że w praktyce będą wykonywane w siedzibie Spółki, to wedle uznania spółki jawnej będą mogły być wykonywane również poza jej siedzibą, chyba, że z natury danej usługi będzie wynikało, że jej świadczenie poza siedzibą Spółki byłoby nadmiernie uciążliwe), spółka jawna będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za świadczone usługi oraz spółka jawna będzie ponosiła pełne ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi na rzecz Spółki usługami. Po spełnieniu określonych w Umowie celów, spółka jawna będzie uprawniona do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. W ramach swoich obowiązków, spółka jawna będzie przedstawiała comiesięczny raport dokumentujący przebieg wykonanych w danym miesiącu usług doradczych na rzecz Spółki obejmujący listę korespondencji (w tym e-mail) oraz ewentualnie raportów, opracowań, analiz, rekomendacji, etc, sporządzonych na rzecz Spółki w ramach świadczonych usług.

Spółka jawna planuje rozpoczęcie świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki z dniem 1 stycznia 2014 r., przy czym wspólnicy spółki jawnej (w tym Wnioskodawca), wykonywaliby w dalszym ciągu obowiązki o charakterze ,,zarządczym" na rzecz dotychczasowego pracodawcy, czyli Spółki.

Zatem z dniem 1 stycznia 2014 r. usługi o charakterze zarządczym byłyby świadczone przez przyszłych wspólników spółki jawnej na rzecz Spółki na dotychczasowych zasadach (umowa o pracę), zaś usługi doradcze byłyby świadczone przez spółkę jawną na podstawie Umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego, spółka jawna będzie podatnikiem VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane przez spółkę jawną będą podlegały opodatkowaniu VAT i w związku z powyższym spółka jawna będzie zobowiązana do wystawiania faktur VAT w tym zakresie (przyszły wspólnik mającej powstać spółki jawnej).

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże takie czynności będą opodatkowane jeżeli będą wykonywane przez podatnika VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 Ustawy VAT).

Jak się wskazuje w piśmiennictwie, ,,powyższa definicja ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Aczkolwiek ustawa nie wyraża tego wprost, przyjąć należy, że działalnością gospodarczą jest w zasadzie tylko ta aktywność, która wykonywana jest zawodowo, w sposób profesjonalny. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności" (A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 15 Ustawy VAT, LEX 2013).

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 Ustawy PIT, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Jak wskazano powyżej, czynności wykonywane przez spółkę jawną nie będą mogły być zaliczone do któregokolwiek z rodzajów działalności określonych w art. 13 pkt 2-9 Ustawy PIT, w szczególności nie będą one zaliczane do przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 Ustawy PIT). W świetle informacji przedstawionych powyżej Podatnik pragnie wskazać, że spółka jawna nie będzie wykonywała jakichkolwiek czynności mających cechy kontraktu menadżerskiego, czynności zarządzania przedsiębiorstwem, czy też podobnych umów. Nie ma wątpliwości, że dotyczą one wyłącznie usług o charakterze specjalistycznym, doradczym i nie obejmują swoim zakresem czynności dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem (takie czynności będą wykonywane przez poszczególnych wspólników spółki jawnej na podstawie umów o pracę). Ich istotą jest bowiem doradztwo i przygotowywanie projektów, rekomendacji, analiz, raportów, opracowań i zaleceń dla odpowiednich organów Spółki.

Tym samym należy uznać, że spółka jawna będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przytoczonych powyżej przepisów Ustawy VAT, w związku z czym będzie podatnikiem VAT.

W konsekwencji, w świetle art. 106 ust. 1 Ustawy VAT, będzie ona obwiązana do wystawiania faktur VAT stwierdzających dokonanie sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi zaś art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.);
 2. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z wydanej dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego interpretacji indywidualnej znak: IBPBI/1/415-960/13/ZK z dnia 16 grudnia 2013 r. wynika, że jeżeli w istocie usługi wykonywane w ramach spółki jawnej nie będą miały charakteru czynności zarządczych, to Wnioskodawca będzie osiągał z tego tytułu przychody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa, wraz z innymi pracownikami spółki z o.o. (menadżerami wyższego szczebla, członkami zarządu) założenie spółki jawnej, która świadczyłaby na rzecz ich dotychczasowego pracodawcy (spółki z o.o.) usługi doradcze na podstawie umowy o świadczenie tych usług. Spółka jawna będzie przedsiębiorcą, zarejestrowanym w KRS i będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Z tytułu wykonywania usług na rzecz spółki z o.o., spółka jawna będzie wystawiała faktury VAT. Płatność na rzecz spółki jawnej będzie płatnością globalną. Ewentualny podział zysku pomiędzy jej poszczególnych wspólników będzie następował na podstawie zasad ustalonych w umowie spółki jawnej. Spółka jawna planuje rozpoczęcie świadczenia usług doradczych na rzecz spółki z o.o. z dniem 1 stycznia 2014 r., przy czym wspólnicy spółki jawnej (w tym Wnioskodawca), wykonywaliby w dalszym ciągu obowiązki o charakterze ,,zarządczym" na rzecz dotychczasowego pracodawcy, czyli spółki z o.o. na dotychczasowych zasadach (umowa o pracę), zaś usługi doradcze byłyby świadczone przez spółkę jawną na podstawie umowy.

Z tytułu wykonywania usług doradczych na rzecz spółki z o.o., spółka jawna będzie wystawiała faktury VAT. Płatność na rzecz spółki jawnej będzie płatnością globalną. Ewentualny podział zysku pomiędzy jej poszczególnych wspólników będzie następował na podstawie zasad ustalonych w umowie spółki jawnej.

Czynności doradcze będą świadczone przez spółkę jawną samodzielnie, ich realizacja będzie miała charakter projektowy (nie będą zastrzegane miesięczne limity godzinowe i usługi będą wynagradzane ryczałtowo), będą co do zasady świadczone w czasie i miejscu wybranym przez spółkę jawną (i pomimo, że w praktyce będą wykonywane w siedzibie spółki z o.o., to wedle uznania spółki jawnej będą mogły być wykonywane również poza jej siedzibą), spółka jawna będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za świadczone usługi oraz będzie ponosiła pełne ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi na rzecz spółki z o.o. usługami. Po spełnieniu określonych w umowie celów, spółka jawna będzie uprawniona do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. W ramach swoich obowiązków, spółka jawna będzie przedstawiała comiesięczny raport dokumentujący przebieg wykonanych w danym miesiącu usług doradczych na rzecz spółki z o.o. obejmujący listę korespondencji (w tym e-mail) oraz ewentualnie raportów, opracowań, analiz, rekomendacji, etc, sporządzonych na rzecz spółki z o.o. w ramach świadczonych usług.

Z okoliczności sprawy wynika więc, że spółka jawna będzie wykonywała dla spółki z o.o. usługi doradcze, których świadczenie spółka jawna jako odrębny podatnik VAT będzie dokumentowała fakturami VAT wystawionymi na spółkę z o.o. Oceniając warunki zawartej umowy, w zakresie usług doradczych świadczonych dla spółki z o.o., biorąc pod uwagę przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że pomiędzy spółką z o.o. a spółką jawną, pomimo, że wspólnikami tej spółki będą pracownicy spółki z o.o., nie zaistnieje stosunek prawny taki jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ponieważ spółka jawna będzie odrębnym od spółki z o.o. i odrębnym od wspólników jako osób fizycznych przedsiębiorcą zarejestrowanym w KRS i będzie odrębnym zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Ponadto spółka jawna będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za świadczone usługi oraz będzie ponosiła pełne ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi na rzecz spółki z o.o. usługami doradczymi. Tym samym świadczone przez spółkę jawną (czynnego zarejestrowanego podatnika VAT) usługi doradcze wykonywane będą w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ustalonym przez art. 1 pkt 55 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35 ze zm.), dalej ustawy zmieniającej - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

Z powyższego wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin ,,doradztwo" obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia ,,usługi w zakresie doradztwa" jest szerszy niż termin ,,usługi w zakresie doradztwa podatkowego". Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 ,,doradzać" znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin ,,usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko.

Należy stwierdzić, że najistotniejszym w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Należy w tym miejscu wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego.

Z treści wniosku wynika, iż spółka z o.o. zleci spółce jawnej w zamian za wynagrodzenie wykonanie usług doradczych. Z tytułu wykonywania usług na rzecz spółki z o.o., spółka jawna będzie wystawiała faktury VAT. Płatność na rzecz spółki jawnej będzie płatnością globalną, a ewentualny podział zysku pomiędzy jej poszczególnych wspólników będzie następował na podstawie zasad ustalonych w umowie spółki jawnej.

Mając powyższe na uwadze, pobierane przez spółkę jawną wynagrodzenie stanowić będzie obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Świadczenie usług doradczych jako nie objęte zwolnieniem, ani obniżonymi stawkami podatku od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu stawką podstawową.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów zauważyć należy, że status podatnika podatku od towarów i usług, wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia w przedmiotowej sprawie, czy spółka jawna planująca świadczyć usługi doradcze będzie podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że będzie ona prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Biorąc zatem pod uwagę treść przytoczonych przepisów oraz zawarty opis sprawy stwierdzić należy, iż spółka jawna świadcząc usługi doradcze będzie wykonywać działalność gospodarczą w tym zakresie. W związku z powyższym świadcząc usługi doradcze w celach zarobkowych, tj. skutkujących uzyskiwaniem korzyści majątkowych z tego tytułu, wypełni przesłanki określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Reasumując stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie wystąpią okoliczności, które łącznie wskazują, że planowane od 1 stycznia 2014 r. przez spółkę jawną świadczenie usług doradczych należy uznać za działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem spółka jawna w związku z wykonywaniem usług doradczych, o których mowa we wniosku wypełni przesłanki zdefiniowane w art. 15 ust. 1 ustawy i wystąpi w związku ze świadczeniem tych usług jako podatnik podatku od towarów i usług świadczący ww. usługi w ramach działalności gospodarczej, który świadczone przez siebie usługi doradcze winien dokumentować fakturami zgodnie z art. 106 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż spółka jawna będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy VAT, w związku z czym będzie podatnikiem VAT i będzie ona obwiązana do wystawiania faktur VAT stwierdzających dokonanie sprzedaży, należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy dodać, że tak jak to zostało stwierdzone w niniejszej interpretacji, podmiotem zobowiązanym do wystawienia faktur z tytułu usług doradczych świadczonych przez spółkę jawną będzie ta spółka, a nie przyszły wspólnik jak zaznaczył Wnioskodawca we własnym stanowisku, gdyż status podatnika będzie przysługiwał spółce, a nie Wnioskodawcy jako wspólnikowi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy wskazać, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY