Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy dochody te są wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

sygnatura: IBPBI/2/423-1220/14/MO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-30

słowa kluczowe:darowizna, przychód, spółdzielnie, zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w postaci spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia będąca dobrowolnym zrzeszeniem, który posiada status przedsiębiorcy i którego obowiązujące przepisy wyposażają w osobowość prawną prowadzi swą działalność w oparciu o kilka ustaw w szczególności: ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Celem działalności Spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa jej członków, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielenie wsparcia zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Do realizacji celów Spółdzielnia prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności i swoich członków lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową i materialną. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, w formie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód Spółdzielni przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W przypadku podatnika członkowie spółdzielni oraz osoby z ich rodzin użyczają nieodpłatnie na rzecz Spółdzielni swoje samochody osobowe do użytkowania przez członków Spółdzielni. Spółdzielnia ponosi koszty paliwa, natomiast samo użyczenie nie generuje kosztów. Zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający - użyczenie nie jest umową wzajemną.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochody te są wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody Spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych na zasadach określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów są wolne od podatku. Pomimo, że trudno mówić o wydatkowaniu przychodu, który jest tylko szacowany, a nie faktycznie otrzymany (brak ruchu pieniądza) to zdaniem podatnika dochód liczony jako całkowity przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu skoro jest przeznaczony na ww. cele i wydatkowany na nie w danym roku podatkowym powinien być wolny od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei, jak wynika z art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych, Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

  1. społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  2. zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy

-a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści wyżej powołanego art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby dochód podmiotów, o których mowa w tym przepisie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego musi być wydatkowany:

  • na cele o jakich mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
  • w roku podatkowym.

Z przepisu tego wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki dochód ma być wydatkowany, ale także okres w jakim to wydatkowanie ma miejsce.

Z okoliczności opisanych we wniosku wynika, że członkowie Spółdzielni oraz ich rodziny użyczają nieodpłatnie na rzecz Wnioskodawcy swoje samochody osobowe do użytkowania przez członków Spółdzielni.

Jak zostało wskazane w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1219/14/MO, nieodpłatne udostepnienie przez członków Spółdzielni oraz osoby z ich rodzin swoich samochodów osobowych do użytkowania przez członków Spółdzielni powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe, przychód z ww. tytułu generuje zatem dochód podatkowy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie, w jakim zostanie przeznaczony na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w danym roku podatkowym, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Tym samym, jeżeli Spółdzielnia użyczone nieodpłatnie samochody wykorzystuje na cele statutowe, będące jednocześnie celami o jakich mowa w powołanym wyżej przepisie to dochód, który powstał w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółdzielni należy zatem uznać za prawidłowe.

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga fakt, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY