Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych

sygnatura: IBPBI/2/423-1133/14/KP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-15

słowa kluczowe:akt notarialny, elektrownia wiatrowa, służebność przesyłu, środek trwały, wartość początkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 18 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

We wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest spółką, której jedynym udziałowcem jest Gmina. Spółka głównie zajmuje się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Od pewnego czasu spółka podjęła decyzję, że realizując zadania związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w pierwszej kolejności ureguluje sytuację prawną dotyczącą służebności przesyłu. Generalnie służebność przesyłu ustanawiana jest na czas nieokreślony i jest nieodpłatna. Według art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka określa wartość otrzymanych nieodpłatnie praw na podstawie cen rynkowych i włącza je do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz spółki dokumentowane jest wpisem w księdze wieczystej nieruchomości. Koszty notarialne związane z umową ustanowienia służebności przesyłu, czy też wypisy z akt, Spółka zalicza do kosztów wytworzenia środka trwałego.

Istotne elementy stanu faktycznego Wnioskodawca zawarł także we własnym stanowisku w sprawie, w którym stwierdził, że wydatki notarialne odnoszą się do konkretnej inwestycji i nie zostałyby poniesione, gdyby nie podjęto decyzji o wytworzeniu danego środka trwałego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki notarialne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu stanowią element wartości początkowej środka trwałego (sieci wodociągowo-kanalizacyjnej)...

Zdaniem Spółki, koszty notarialne związane z ustanowieniem służebności przesyłu są wydatkami pozostającymi w związku z wytworzeniem środka trwałego, gdyż nie zostałyby one poniesione, gdyby spółka nie wytworzyła we własnym zakresie środka trwałego. Wydatki notarialne odnoszą się do konkretnej inwestycji i nie zostałyby poniesione, gdyby nie podjęto decyzji o wytworzeniu danego środka trwałego. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem, od momentu rozpoczęcia inwestycji, aż do momentu przekazania środka trwałego do używania. Nakład inwestycyjny zgodnie z art. 16g ust. 4 updop oznacza wszystkie koszty poniesione dla realizacji inwestycji. Koszyk ww. wydatków powiększających wartość początkową jest otwarty, co wskazuje na to, że mieszczą się w nim również inne niż wymienione wprost koszty, które mają wpływ na wartość początkową danego składnika majątku. W związku z powyższym Spółka uważa, że postępuje prawidłowo zaliczając koszty notarialne związane z ustanowieniem służebności przesyłu, dotyczącej możliwości korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób trzecich, umożliwiającej wybudowanie, korzystanie i eksploatację urządzeń infrastruktury przesyłowej do kosztów wytworzenia środka trwałego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej ,,updop"), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie następujące warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
  • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
  • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpiecze-nia źródła przychodów,
  • musi zostać właściwie udokumentowany,
  • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione

w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością; amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie.

Podstawę, naliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa składników majątku trwałego. Sposób jej ustalenia jest zróżnicowany i uzależniony jest w szczególności od sposobu ich nabycia (wytworzenia). Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie wytworzenia we własnym zakresie, uważa się koszt wytworzenia. Natomiast w myśl art. 16g ust. 4 updop, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje inwestycję w postaci budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W celów umożliwienia realizacji tej inwestycji, Wnioskodawca zawiera umowy o ustanowienie służebności przesyłu, które sporządzane są w formie aktu notarialnego. Z tego tytułu poniósł koszty notarialne. Koszty te dotyczą konkretnej inwestycji, tj. budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i nie zostałyby poniesione, gdyby nie był realizowany przedmiotowy projekt. Istnieje zatem ścisły związek pomiędzy ponoszonymi wydatkami na ustanowienie służebności przesyłu, a realizowanym projektem, czyli wytworzeniem środka trwałego w postaci sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że koszty notarialne związane z ustanowieniem służebności przesyłu są objęte zakresem przedmiotowym cytowanego wyżej art. 16g ust. 4 updop i jeżeli zostały poniesione do dnia oddania środka trwałego (sieci wodociągowo-kanalizacyjnej) do używania zwiększają jego wartość początkową.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY