Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego, będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy?

sygnatura: IBPBII/1/415-766/14/MZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-19

słowa kluczowe:działalność wykonywana osobiście, kontrakt menedżerski, podatek dochodowy od osób fizycznych, przychód

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Biura - 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni pełni obecnie funkcję prezesa oddziału X w Y sp. z o.o. (spółka). Jako prezes oddziału Wnioskodawczyni świadczy usługi zarządzania bieżącą działalnością oddziału spółki.

Formalnoprawną podstawą świadczenia przez Wnioskodawczynię ww. usług jest kontrakt menedżerski. Obecnie Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% stawką liniową. Tym niemniej, kontrakt menedżerski łączący Wnioskodawczynię ze spółką zawarty został z nią jako osobą fizyczną, tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kontrakt ten reguluje w szczególności:

 • zakres obowiązków,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia,
 • termin płatności wynagrodzenia,
 • okres wypowiedzenia,
 • minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera,
 • zasady odpowiedzialności za działania wobec osób trzecich.

W szczególności, zakres obowiązków Wnioskodawczyni zgodnie z ww. kontraktem menedżerskim obejmuje:

 1. reprezentowanie spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością oddziału na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd spółki;
 2. nadzór nad finansami i kontrolingiem w oddziale;
 3. nadzór nad realizacją planów w sektorze wydawniczym postanowionych oddziałowi w ramach wspólnego celu regionalnego;
 4. nadzór nad realizacją regionalnych planów przez działy: marketingu, reklamy, kolportażu;
 5. koordynacja działań i współpracy redakcji z pionem wydawniczym;
 6. podział premii w regionie w porozumieniu z zarządem spółki;
 7. nadzór nad polityką personalną oddziału;
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oddziału.

W związku ze zmianami w grupie kapitałowej spółki, w tym w szczególności nabyciem udziałów w innej spółce z branży wydawniczej, spółka ogłosiła, iż planuje jeszcze w tym roku podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia modelu zatrudniania kadry menedżerskiej.

W tym celu, spółka planuje w szczególności:

 1. renegocjację warunków zawartych kontraktów menedżerskich (przy czym zakres obowiązków zasadniczo nie uległby zmianie), oraz
 2. powierzenie menedżerom świadczenia usług doradczych na rzecz poszczególnych oddziałów spółki.

A zatem, po zmianie modelu zatrudniania kadry menedżerskiej, współpraca Wnioskodawczyni ze spółką będzie dwutorowa, tzn. Wnioskodawczyni nadal będzie zarządzała oddziałem spółki w ramach zajmowanego stanowiska prezesa oddziału w ramach dotychczasowego kontraktu menedżerskiego (przy czym niektóre warunki kontraktu menedżerskiego zostaną zmienione w wyniku negocjacji ze spółką), poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie, Wnioskodawczyni będzie świadczyła dodatkowo na rzecz spółki usługi doradztwa gospodarczego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (umowa firma-firma).

Umowa na świadczenie usług doradczych zawarta ze spółką będzie regulowała w szczególności:

 • zakres świadczeń,
 • kwestie miesięcznego wynagrodzenia,
 • okres wypowiedzenia,
 • minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy,
 • okres trwania umowy,
 • poufność,
 • zakaz konkurencji,
 • kwestie własności intelektualnej.

Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania.

Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi doradcze na własny rachunek i własne ryzyko. Tym niemniej możliwe jest, iż odpowiedzialność Wnioskodawczyni za działania wobec osób trzecich zostanie w umowie częściowo ograniczona.

Wnioskodawczyni planuje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyła usługi doradztwa gospodarczego na rzecz innych podmiotów niż spółka.

Zarówno usługi zarządzania jak i usługi doradztwa gospodarczego nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności. Spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawczyni czasu i miejsca wykonywania usług z tym zastrzeżeniem, iż Wnioskodawczyni zobowiąże się w obu przypadkach (umowy doradczej i kontraktu menedżerskiego) do minimalnych wizyt w tygodniu w siedzibie spółki w wybranym przez siebie czasie.

Ponadto, Wnioskodawczyni zaznaczyła, iż nie wykonywała w ciągu ostatnich dwóch lat i nie wykonuje w chwili obecnej czynności w ramach stosunku pracy, jak również spółdzielczego stosunku pracy na rzecz spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego, będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy...
 2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, usługi zarządzania świadczone na rzecz Spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Stosownie natomiast do art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi między innymi działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni podkreśliła, że jak wskazuje Minister Finansów w ogólnej interpretacji prawa z 31 maja 2010 r. znak: DD2/033/95/KBF/10/403 ,,przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze wymienione zostały przez ustawodawcę w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jednocześnie ustawodawca określił, iż również przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej należy zaklasyfikować do źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście.

Definiując pozarolniczą działalność gospodarczą dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawodawca określił charakter tej działalności (jest to działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły) przy jednoczesnym uwarunkowaniu, iż przychody z tej działalności nie są zaliczane do innych przychodów z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w ustawie, czyli m.in. z działalności wykonywanej osobiście (...).

Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą."

A zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy uznać za Ministrem Finansów, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu określonych w sposób ryczałtowy w art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód Wnioskodawczyni z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegać będzie opodatkowaniu według skali, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, że powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo Wnioskodawczyni przywołała wydane w podobnych stanach faktycznych interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 października 2013 r. (znak: IPPB1/415-829/13-2/JB), z 5 marca 2013 r. (znak: IPPB1/415

-1631/12-2/KS), z 18 lipca 2012 r. (znak: IPPB1/415-492/12-2/IF), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2013 r. (znak: IBPB II/1/415-794/13/BJ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 grudnia 2012 r. (znak: ILPB1/415-909/12-4/AA).

W świetle powyższego, Wnioskodawczyni wniosła o potwierdzenie, iż usługi zarządzania świadczone na rzecz spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznacza się, że przywołując powyżej stanowisko Wnioskodawczyni - z uwagi na zakres niniejszej interpretacji - pominięto tę jego część, która odnosi się do kwestii objętej pytaniem nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w części odnoszącej się do zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY