Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskany w 2015 r. z tytułu sprzedaży mieszkania i garażu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: IBPBII/2/415-849/14/JG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-16

słowa kluczowe:lokal mieszkalny, sprzedaż nieruchomości, współwłasność

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku otrzymanym 26 września 2014 r., uzupełnionym 8 i 11 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 28 listopada 2014 r., Znak: IBPP1/443-951/14/AW, IBPBII/2/415-849/14/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 8 i 11 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu materiałami instalacyjnymi i elektrycznymi. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. Między Wnioskodawcą a jego współmałżonkiem panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

W dniu 3 kwietnia 2009 r. Wnioskodawca wspólnie ze współmałżonkiem nabył do majątku wspólnego nieruchomość - lokal mieszkalny oraz położony w tym samym budynku garaż stanowiący odrębną nieruchomość, posiadającą własną księgę wieczystą. Zarówno mieszkanie jak i garaż zostało przez Wnioskodawcę nabyte w celach prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wnioskodawca planował, że w przyszłości będzie w nim mieszkał jego syn. W chwili nabycia Wnioskodawca nie miał zamiaru odsprzedaży mieszkania ani garażu. Mieszkanie ani garaż nie były wykorzystywane do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności ani nie były wynajmowane.

Wnioskodawca planuje sprzedaż ww. nieruchomości. Umowa (bądź umowy) sprzedaży zostaną zawarte nie wcześniej niż w 2015 r. W zależności od zainteresowania kupujących obie nieruchomości mogą zastać sprzedane łącznie, choć Wnioskodawca dopuszcza również odrębną sprzedaż mieszkania i odrębną sprzedaż garażu.

Poza opisanym lokalem Wnioskodawca jest również współwłaścicielem następujących nieruchomości:

 • nieruchomości zabudowanej, na której znajduje się dom, w którym zamieszkuje oraz budynek gospodarczy, który obecnie znajduje się w trakcie przekwalifikowania na budynek gospodarczy z częścią mieszkalną. Wnioskodawca nie planuje sprzedaży tej nieruchomości w całości ani w części.
 • trzech nieruchomości - gruntów niezabudowanych. Na chwilę dzisiejszą Wnioskodawca nie planuje sprzedaży tych nieruchomości choć nie wyklucza tego w przyszłości.

W 1996 r. Wnioskodawca wspólnie ze współmałżonkiem wykupił mieszkanie kwaterunkowe, w którym zamieszkiwał. W 2001 r. Wnioskodawca to mieszkanie sprzedał. Przychody uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania zostały częściowo przeznaczone (około 2/3) na pokrycie wydatków związanych z budową domu, w którym Wnioskodawca zamieszkuje. Poza ww. transakcją Wnioskodawca nie zawierał innych umów sprzedaży nieruchomości.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany w 2015 r. z tytułu sprzedaży mieszkania i garażu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli planowana sprzedaż mieszkania i garażu będzie miała miejsce nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r., przychód uzyskany z tytułu ich sprzedaży nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ przewidzianego w tym przepisie 5-letniego terminu liczonego od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie mieszkania i garażu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy dotyczącą wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Odrębnym źródłem przychodów jest natomiast wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy - za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi,

-ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z powyższych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy). Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla określenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

W oparciu o powyższe regulacje prawne i okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza w zakresie handlu materiałami instalacyjnymi i elektrycznymi nie obejmowała obrotu nieruchomościami, lokal mieszkalny i garaż nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej i nigdy obie nieruchomości nie były wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji ewentualny przychód jaki powstałby po stronie Wnioskodawcy należałoby zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do źródła z odpłatnego zbycia nieruchomości a nie do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia, aby ustalić czy powstało źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz ze współmałżonkiem w 2009 r. nabył lokal mieszkalny oraz garaż stanowiący odrębną nieruchomość. Wnioskodawca dopiero w 2015 r. planuje dokonać sprzedaży obu nieruchomości: razem lub osobno.

O tym czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie obowiązek podatkowy czy też nie kluczowe znaczenie ma data nabycia nieruchomości i w efekcie ich następująca sprzedaż.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że niezależnie od okoliczności czy sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu Wnioskodawca dokona łącznie w formie jednej umowy sprzedaży, czy też dokona sprzedaży odrębnie lokalu mieszkalnego i odrębnie garażu na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedaży, to z uwagi na fakt, że sprzedaż tych nieruchomości ma nastąpić nie wcześniej niż po 1 stycznia 2015 r. czyli zostanie dokonana po upływie terminu o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przychód jaki Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży nie będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 41-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) - w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY