Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym jest sposób rozliczania kosztów fit-out poniesionych na etapie budowy budynku?

sygnatura: IBPBI/1/423-33/14/ZK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-29

słowa kluczowe:amortyzacja, koszty uzyskania przychodów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, środek trwały, wartość początkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 16 września 2014 r.), uzupełnionym 16 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na etapie i po zakończeniu inwestycji, o której mowa we wniosku, w sytuacji przedstawionej w pkt A i B opisu zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na etapie i po zakończeniu inwestycji, o której mowa we wniosku, w sytuacji przedstawionej w pkt A i B opisu zdarzenia przyszłego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/423-33/14/ZK, IBPBI/1/423-34/14/ZK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 16 grudnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: ,,Spółka", ,,Wynajmujący") należy do Grupy X zajmującej się działalnością deweloperską i najmem powierzchni komercyjnych. Spółka w ramach działalności gospodarczej najpierw buduje budynek o wysokim standardzie użytkowym, a następnie przeznacza go na wynajem. Budynek stanowi środek trwały Spółki. Wysoki standard budynku umożliwia przystosowanie wynajmowanych powierzchni do konkretnych potrzeb najemców. Zarówno przed, jak i na etapie budowy Spółka zawiera umowy z przyszłymi najemcami, w których strony określają zakres prac wykończeniowych wykonywanych wedle potrzeb przyszłego najemcy (tzw. prace typu fit-out). Wartość realizowanych prac, z uwagi na wysoki standard budynku i oferowanych wykończeń, jest znaczna.

Wykończenia typu fit-out wykonywane są zarówno już na etapie budowy budynku, jak i później po oddaniu budynku do użytkowania. Wynika to z faktu, że w przypadku najemców, którzy podpisują umowy ze Spółką już na etapie realizacji inwestycji i obejmą wynajmowane lokale tuż po lub wraz z oddaniem do użytkowania budynku, możliwe jest wykonanie dla nich prac aranżacyjnych i adaptacyjnych już na etapie budowy budynku.

Po oddaniu budynku do użytkowania umowy najmu podpisywane są na powierzchnie, które nie zostały do tej pory wynajęte oraz w przypadku wyprowadzenia się dotychczasowego najemcy. W takim przypadku wykończenia fit-out wykonywane po oddaniu budynku do użytkowania Spółka traktuje jako ulepszenie/modernizację budynku z uwagi na charakter tych prac (przykładowo: instalacje elektryczne i inne, ścianki działowe, witryny, oświetlenie, wykończenie ścian i podłóg).

Zasadą jest, że koszty wykończeń typu fit-out ponoszone są pierwotnie przez Wynajmującego, a następnie Wynajmujący obciąża kosztami tych prac najemców. Spółka pragnie jednak podkreślić, że poszczególne umowy najmu negocjowane są indywidualnie z poszczególnymi najemcami, w związku z czym rozliczenia kosztów adaptacji lokali nie mają jednolitego charakteru.

Rozliczenia z tytułu fit-out dokonywane są w następujący sposób w zależności od indywidualnych ustaleń z najemcą:

  1. Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony jest wyłącznie przez Wynajmującego;
  2. Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony jest przez Wynajmującego, a następnie jest zwracany przez najemcę w całości lub w części; moment zwrotu kosztu przez najemców następuje często również po oddaniu budynku do użytkowania (nawet po 8 miesiącach);
  3. Koszt wykończenia typu fit-out jest z góry ustalany przez Spółkę i najemcę w wysokości konkretnej kwoty, którą najemca płaci Spółce za wykonanie określonych wykończeń typu fit-out. Może się zdarzyć, że faktyczne koszty poniesione przez Wynajmującego na wykonanie określonych wykończeń typu fit-out w takim przypadku są niższe niż z góry ustalona ryczałtowa kwota otrzymywana od najemcy.

W celu prawidłowego ustalenia wartości początkowej budynku, a na późniejszym etapie prawidłowej wartości ulepszeń, Spółka dokonuje następującej kwalifikacji wykończeń typu fit-out:

1.Na etapie budowy budynku:

W związku z art. 16g ust. 1 pkt 2 UPDOP, wartością początkową środka trwałego budynku jest koszt jego wytworzenia, a więc również koszt wytworzenia wykończeń typu fit-out, które będą stanowić integralną część budynku. Wykończenia typu fit-out nie będą wyodrębniane jako osobne środki trwałe, ale stanowiąc nierozłączną część budynku będę składać się na jego wartość początkową. Na etapie budowy budynku koszty wykończeń fit-out będą kapitalizowane na koncie inwestycji i stąd, by ustalić ich prawidłową wartość wchodzącą w skład wartości początkowej budynku będą rozliczane łącznie, z uwzględnieniem specyfiki zastosowanej do rozliczeń z poszczególnymi najemcami przyjętymi w punktach A-C, a mianowicie:

Ad. A)

Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony wyłącznie przez Wynajmującego będzie zwiększać wartość początkową budynku i będzie stanowić koszt podatkowy poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane wg stawki właściwej dla budynku.

Ad. B)

Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony przez Wynajmującego, a następnie zwracany przez najemcę będzie zwiększać wartość początkową budynku, aczkolwiek odpisy amortyzacyjne od wartości odpowiadającej kwocie zwrotu uzyskanego od najemcy nie będą stanowić kosztu podatkowego zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP. Otrzymany zwrot kosztów od najemcy nie będzie przychodem podatkowym wynajmującego, gdyż art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP zawiera regulację szczególną mającą pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami dotyczącymi powstawania przychodów i kosztów podatkowych. W związku z tym wynajmujący nie będzie mieć kosztu uzyskania przychodu w postaci amortyzacji od wysokości kwoty podlegającej zwrotowi i jednocześnie nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymanego zwrotu od najemcy.

Ad. C)

Koszt wykończenia typu fit-out poniesiony przez Wynajmującego będzie zwiększać wartość początkową budynku. Z góry ustalona kwota płacona przez najemcę za fit-out w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym na fit-out przez Wynajmującego zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP będzie stanowić wartość budynku, od której odpisy nie będą stanowić kosztów podatkowych. Jeśli zdarzy się, że koszty poniesione przez Wynajmującego na wykończenie typu fit-out w takim przypadku są niższe niż z góry ustalona ryczałtowa kwota otrzymywana od najemcy, wówczas różnica pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Wynajmującego na fit-out a kwotą otrzymaną od najemcy na ten cel zostanie rozliczona łącznie z wszystkimi kosztami fit-out poniesionymi łącznie w punktach A-C i pomniejszy koszt wytworzenia budynku, a co za tym idzie niższe będą odpisy od tak ustalonej wartości początkowej.

Ustalony zgodnie z powyższymi wytycznymi zbiorczy koszt fit-out wejdzie w skład wartości początkowej budynku.

2.Na etapie ulepszeń budynku oddanego już do użytkowania:

W związku z art. 16g ust. 13 UPDOP w przypadku gdy środek trwały - budynek uległ ulepszeniu w wyniku jego modernizacji i adaptacji, jego wartość początkową należy powiększyć o sumę wydatków na jego ulepszenie, których jednostkowa cena przekracza 3.500 PLN. Środek trwały uważa się za ulepszony, gdy suma wydatków poniesionych na jego modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 PLN i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania. Wykończenia typu fit-out nie będą wyodrębniane jako osobne środki trwałe, ale stanowiąc nierozłączną część budynku będą składać się na wartość jego ulepszenia. Na etapie ulepszenia wybudowanego budynku koszty wykończeń fit-out będą kapitalizowane na koncie inwestycji w toku i stąd, by ustalić prawidłową wartość ulepszenia podwyższającą wartość początkową budynku będą rozliczane łącznie, z uwzględnieniem specyfiki zastosowanej do rozliczeń z poszczególnymi najemcami przyjętymi w punktach A-C, a mianowicie:

Ad. A)

Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony wyłącznie przez Wynajmującego będzie zwiększać wartość początkową budynku i będzie stanowić koszt podatkowy poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane wg stawki właściwej dla budynku.

Ad. B)

Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony przez Wynajmującego, a następnie zwracany przez najemcę będzie zwiększać wartość początkową budynku, aczkolwiek odpisy amortyzacyjne od wartości odpowiadającej kwocie zwrotu uzyskanego od najemcy nie będą stanowić kosztu podatkowego zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP. Otrzymany zwrot kosztów od najemcy nie będzie przychodem podatkowym wynajmującego, gdyż art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP zawiera regulację szczególną mającą pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami dotyczącymi powstawania przychodów i kosztów podatkowych. W związku z tym wynajmujący nie będzie mieć kosztu uzyskania przychodu w postaci amortyzacji od wysokości kwoty podlegającej zwrotowi i jednocześnie nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymanego zwrotu od najemcy.

Ad. C)

Koszt wykończenia typu fit-out poniesiony przez Wynajmującego będzie zwiększać wartość początkową budynku. Z góry ustalona kwota płacona przez najemcę za fit-out w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym na fit-out przez Wynajmującego zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP będzie stanowić wartość budynku, od której odpisy nie będą stanowić kosztów podatkowych. Jeśli zdarzy się, że koszty poniesione przez Wynajmującego na wykończenie typu fit-out w takim przypadku są niższe niż z góry ustalona ryczałtowa kwota otrzymywana od najemcy, wówczas różnica pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Wynajmującego na fit-out a kwotą otrzymaną od najemcy na ten cel zostanie rozliczona łącznie z wszystkimi kosztami fit-out poniesionymi łącznie w punktach A-?C i pomniejszy koszt ulepszenia budynku lub alternatywnie pomniejszy wysokość odpisów amortyzacyjnych będących kosztem podatkowym.

Ustalony zgodnie z powyższymi wytycznymi zbiorczy koszt fit-out wejdzie w skład ulepszenia, które podwyższać będzie wartość początkową budynku. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16g ust. 13 UPDOP wartość ulepszenia należy obliczyć jako łączna sumę wydatków poniesionych na ten cel w danym roku podatkowym.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 9 grudnia 2014 r. wskazano, że nadwyżka kwot otrzymanych od najemców, o której mowa w pkt C opisu zdarzenia przyszłego (nadwyżka z góry ustalonych kwot wpłaconych przez najemców tytułem wykończenia typu fit-out nad kosztami z tego tytułu faktycznie poniesionymi przez Spółkę) na etapie budowy budynku zostanie rozliczona łącznie z wszystkimi kosztami i przychodami fit-out poniesionymi/ otrzymanymi łącznie w punktach A-C (pozycje te będą kapitalizowane na koncie inwestycji i aby ustalić prawidłową ich wartość wchodzącą w skład wartości początkowej budynku będą rozliczane łącznie) i pomniejszy koszt wytworzenia budynku, a co za tym idzie, w konsekwencji niższe będą odpisy od tak ustalonej wartości początkowej. W efekcie nadwyżka ta znajduje odzwierciedlenie w koszcie wytworzenia budynku poprzez jego pomniejszenie. Rezultatem tego będzie niższa wartość początkowa budynku niż gdyby Spółka nie miała nadwyżki z góry ustalonych kwot wpłaconych przez najemców tytułem wykończenia typu fit-out nad kosztami z tego tytułu faktycznie poniesionymi przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy prawidłowym jest sposób rozliczania kosztów fit-out poniesionych na etapie budowy budynku zgodnie ze schematem opisanym w pkt 1...

Czy prawidłowym jest sposób rozliczania kosztów fit-out budynku oddanego już do użytkowania, poniesionych na etapie ulepszenia budynku zgodnie ze schematem opisanym w pkt 2...

Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: ,,UPDOP", amortyzacji podlegają budynki będące własnością podatnika wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęciu do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 UPDOP, wartość początkową środka trwałego stanowi koszt wytworzenia w przypadku jego wytworzenia we własnym zakresie. W myśl ust. 4 za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia zalicza się odsetki i prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Koszt wytworzenia koryguje się również o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego. Z powyższego wynika, że katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego, powiększających jego wartość początkową jest otwarty, a decydujące znaczenie ma bezpośredni związek wydatku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Co więcej koszt wytworzenia środka trwałego jest również korygowany o różnice kursowe, które w przypadku, gdy mają charakter dodatni - przychodowy, pomniejszą wartość wytworzenia środka trwałego.

Prace adaptacyjne i wykończenia typu fit-out wykonywane dla najemców na etapie budowy budynku będą składały się na koszt wytworzenia budynku, albowiem ich charakter (instalacje elektryczne i inne, ścianki działowe, witryny, oświetlenie, wykończenie ścian i podłóg) uzasadnia potraktowanie tego rodzaju kosztów jako zwiększających wartość początkową budynku. Nie będą one zatem stanowić kosztu potrącanego w dacie poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4 UPDOP, lecz wraz z pozostałymi kosztami poniesionymi na wytworzenie budynku będą składać się na jego wartość początkową.

Jak zaznaczono w opisie zdarzenia przyszłego - w przypadku Spółki zasadą jest, że koszty wykończeń typu fit-out ponoszone są pierwotnie przez Wynajmującego, a następnie Wynajmujący obciąża kosztami tych prac najemców. Spółka pragnie jednak podkreślić, że poszczególne umowy najmu negocjowane są indywidualnie z poszczególnymi najemcami, w związku z czym rozliczenia kosztów adaptacji lokali nie mają jednolitego charakteru.

W przypadku Spółki występują zasadniczo trzy podstawowe sposoby rozliczeń kosztów fit-out ponoszonych na etapie budowy budynku, przy czym dwa pierwsze przedstawiają się następująco:

A.Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony wyłącznie przez Wynajmującego będzie zwiększać wartość początkową budynku i będzie stanowić koszt podatkowy poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane wg stawki właściwej dla budynku.

Zdaniem Spółki w przypadku, gdy, jak zaznaczono wyżej prace typu fit-out mają charakter trwały i nierozerwalnie związany z inwestycją (głównie instalacje elektryczne i inne, ścianki działowe, witryny, oświetlenie, wykończenie ścian i podłóg) - budynkiem, czyniąc go kompletnym i zdatnym do używania w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni komercyjnych, powinny stanowić część kosztu wytworzenia budynku.

B.Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony przez Wynajmującego, a następnie zwracany przez najemcę będzie zwiększać wartość początkową budynku, aczkolwiek odpisy amortyzacyjne od wartości odpowiadającej kwocie zwrotu uzyskanego od najemcy nie będą stanowić kosztu podatkowego zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP.

W przypadku, gdy Wynajmujący otrzyma od najemcy zwrot wydatków na wykończenia fit-out, wówczas należy zastosować regulację z art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP, która mówi, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środka trwałego, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W efekcie więc koszt wykończenia typu fit-out ponoszony przez Wynajmującego, a następnie zwracany przez najemcę będzie zwiększać wartość początkową budynku. Jednakże po ukończeniu budynku, oddaniu go do użytkowania i rozpoczęciu amortyzacji odpisy amortyzacyjne od wartości odpowiadającej kwocie zwrotu uzyskanego od najemcy nie będą stanowić kosztu podatkowego zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP. Otrzymany zwrot kosztów od najemcy nie będzie przychodem podatkowym wynajmującego, gdyż art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP zawiera regulację szczególną mającą pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami dotyczącymi powstawania przychodów i kosztów podatkowych. W związku z tym wynajmujący nie będzie mieć kosztu uzyskania przychodu w postaci amortyzacji od wysokości kwoty podlegającej zwrotowi i jednocześnie nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymanego zwrotu od najemcy.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 maja 2011 r. Znak: IPPB5/423-158/11-5/DG,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-108/14/CzP.

W związku z powyższym Spółka uważa, że prawidłowym jest odniesienie w wartości początkowej kwoty różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Wynajmującego na fit-out a kwotą otrzymaną od najemcy na ten cel, albowiem jest ona nierozerwalnie związana z inwestycją w postaci budowy budynku.

Ad. 2) Zdaniem Wnioskodawcy, od strony cywilistycznej dokonane przez Wynajmującego nakłady stają się częścią składową nieruchomości. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 k.c). Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 k.c).

Zgodnie z art. 16g ust. 13 UPDOP w przypadku, gdy środek trwały - budynek uległ ulepszeniu w wyniku jego modernizacji i adaptacji, jego wartość początkową należy powiększyć o sumę wydatków na jego ulepszenie. Środek trwały uważa się za ulepszony, gdy suma wydatków poniesionych na jego modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 PLN i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania.

Z przepisu powyższego wynika, że do podwyższenia wartości początkowej środka trwałego nie wystarczy, że poniesiono nakłady na jego adaptację, ale wydatki te muszą powodować wzrost wartości użytkowej środka trwałego. W przypadku adaptacji lokalu do potrzeb najemcy prace, które wykonuje Wynajmujący, powodują zwiększenie wartości budynku. Są to przede wszystkim prace dotyczące instalacji, oświetlenia, wykończeń.

Na etapie ulepszenia wybudowanego budynku koszty wykończeń fit-out będą kapitalizowane na koncie inwestycji w toku. W przypadku zatem, gdy w tym samym okresie Spółka będzie dokonywać ulepszeń budynku w lokalach różnych najemców, a dotyczących nadal jednego środka trwałego - budynku - wydatki te będą rozliczane łącznie i będą stanowić zbiorczy koszt fit-out. Ulepszenie dotyczy bowiem jednego środka trwałego - budynku i powinno powiększyć jego wartość w przypadku, gdy suma wydatków poniesionych na jego modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 PLN i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania.

Analogicznie do kosztów fit-out ponoszonych na etapie budowy budynku, będą mieć miejsce te same sposoby rozliczeń z najemcami:

Ad. A) Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony wyłącznie przez Wynajmującego będzie zwiększać wartość początkową budynku i będzie stanowić koszt podatkowy poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane wg stawki właściwej dla budynku.

Zdaniem Spółki w przypadku, gdy, jak zaznaczono wyżej prace typu fit-out mają charakter trwały i nierozerwalnie związany z inwestycją (głównie instalacje elektryczne i inne, ścianki działowe, witryny, oświetlenie, wykończenie ścian i podłóg) - budynkiem, koszty poniesione na ich wykonanie po oddaniu budynku do użytkowania stanowić będą jego ulepszenie i podwyższą jego wartość początkową.

Ad. B) Koszt wykończenia typu fit-out ponoszony przez Wynajmującego, a następnie zwracany przez najemcę będzie zwiększać wartość początkową budynku, aczkolwiek odpisy amortyzacyjne od wartości odpowiadającej kwocie zwrotu uzyskanego od najemcy nie będą stanowić kosztu podatkowego zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP.

W przypadku, gdy Wynajmujący otrzyma od najemcy zwrot wydatków na wykończenia fit-out, wówczas należy zastosować regulację z art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP, która mówi, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środka trwałego, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W efekcie więc koszt wykończenia typu fit-out ponoszony przez Wynajmującego, a następnie zwracany przez najemcę będzie jako ulepszenie zwiększać wartość początkową budynku. Jednakże po ukończeniu ulepszenia i podwyższeniu o nie wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne od wartości odpowiadającej kwocie zwrotu uzyskanego od najemcy nie będą stanowić kosztu podatkowego zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP. Otrzymany zwrot kosztów od najemcy nie będzie przychodem podatkowym wynajmującego, gdyż art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP zawiera regulację szczególną mającą pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami dotyczącymi powstawania przychodów i kosztów podatkowych. W związku z tym Wynajmujący nie będzie mieć kosztu uzyskania przychodu w postaci amortyzacji od wysokości kwoty podlegającej zwrotowi i jednocześnie nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymanego zwrotu od najemcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na etapie i po zakończeniu inwestycji, o której mowa we wniosku, w sytuacji przedstawionej w pkt C opisu zdarzenia przyszłego, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY