Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

sygnatura: IBPBII/2/415-894/14/MM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-30

słowa kluczowe:cesja, kasa mieszkaniowa, przeniesienie, ulga podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku

z 29 września 2014 r. (data otrzymania 9 października 2014 r.), uzupełnionym 10 i 12 listopada 2014 r. oraz 15 i 17 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismami z 31 października 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-894/14/MM i 5 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-894/14/MM, IBPBII/1/436-350/14/AŻ, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 10 i 12 listopada 2014 r. oraz 15 i 17 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada kasę mieszkaniową, rachunek został założony w 2000 r. Wnioskodawca korzystał z odpisów (ulgi podatkowej) z tytułu kasy mieszkaniowej. Obecnie kwota na rachunku wynosi 106.540,00 zł. Rachunek jest aktywny. Wnioskodawca chce dokonać cesji kasy mieszkaniowej na rzecz syna.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w przypadku cesji Wnioskodawca będzie ponosił koszty z tytułu wykorzystanych ulg podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie poniesie on kosztów z tytułu cesji kasy mieszkaniowej w związku z wykorzystaniem ulgi podatkowej z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową zostanie zawarta w odrębnej interpretacji.

Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do syna Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na jego rzecz uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową pismem z 5 grudnia 2014 r. Znak IBPBII/2/415-1029/14/MM, IBPBII/1/436-351/14/AŻ zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 r., z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych na zasadach określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.). Przepis ten stanowi, że podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 6 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., moc obowiązującą zachował art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., w odniesieniu do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po tym dniu.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. - jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę lub przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zatem obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku:

  • wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej przed upływem okresu systematycznego oszczędzania lub po upływie ww. okresu, a także w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania lub
  • przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz innych osób niż dzieci własne lub przysposobione.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca zamierza przenieść uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego założonego w 2000 r. na rzecz syna.

Zgodnie z powyższymi przepisami należy stwierdzić, że cesja przez Wnioskodawcę uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz własnego dziecka nie spowoduje konsekwencji podatkowych w postaci obowiązku doliczenia kwoty uprzednio odliczonej od dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpi to przeniesienie.

Tym samym stawisko Wnioskodawcy, że nie będzie zobowiązany do zwrotu wykorzystanej przez niego ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY